Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
334/2019 16/2019 21.10.2019 Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 175/2019 zo dňa 4. 2. 2019 - Integrovaný regionálny program (IROP) 2014 - 2020. 1
333/2019 16/2019 21.10.2019 Informácia o aktivitách Energetickej agentúry Smart Regiónu PSK. 1
332/2019 16/2019 21.10.2019 Revitalizácia Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku a výstavba Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku. 1
331/2019 16/2019 21.10.2019 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu Zvýšenie počtu žiakov SPŠ elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní. 3
330/2019 16/2019 21.10.2019 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 99/2018 zo dňa 27. 8. 2018 2
329/2019 16/2019 21.10.2019 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 4
328/2019 16/2019 21.10.2019 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 4
327/2019 16/2019 21.10.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
326/2019 16/2019 21.10.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
325/2019 16/2019 21.10.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 4
324/2019 16/2019 21.10.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 5
323/2019 16/2019 21.10.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 4
322/2019 16/2019 21.10.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
321/2019 16/2019 21.10.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
320/2019 16/2019 21.10.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
319/2019 16/2019 21.10.2019 Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2019/2020. 3
318/2019 16/2019 21.10.2019 Informácia o stave čerpania investičných kapitálových výdavkov financovaných zo zdrojov EÚ (IROP, INTERREG V-A, ENI)a pripravovaných projektoch pre nové výzvy v rámci ciest II. a III. triedy na území PSK. 2
317/2019 16/2019 21.10.2019 Návrh na voľbu člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. 1
316/2019 16/2019 21.10.2019 Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL – SR 2014 – 2020 - systém riadenia a financovania strešných projektov v zmysle kompetencií PSK. 3
315/2019 16/2019 21.10.2019 Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01. 2
314/2019 16/2019 21.10.2019 Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2020/2021. 2
313/2019 16/2019 21.10.2019 Schválenie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív na projektovú dokumentáciu pre vybudovanie environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina. 3
312/2019 16/2019 21.10.2019 Informácia o schválenom Akčnom pláne pre podporu hospodárskeho rastu PSK v rámci iniciatívy Catching-up Regions - II. etapa. 1
311/2019 16/2019 21.10.2019 Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región pre rok 2019 II. kolo. 2
310/2019 16/2019 21.10.2019 Návrh na udelenie Cien PSK. 1
309/2019 16/2019 21.10.2019 Správa z tematickej kontroly v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 304/2019 zo dňa 26. 8. 2019. 1
308/2019 16/2019 21.10.2019 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
Nájdených 27 záznamov.
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť