Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
431/2020 18/2020 10.02.2020 Rôzne: Návrh na odvolanie a voľbu člena - neposlanca komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. 1
430/2020 18/2020 10.02.2020 Rôzne: Informácia o skončení pracovného pomeru dvoch riaditeľov zariadení sociálnych služieb a o povereni ích vedením. 1
429/2020 18/2020 10.02.2020 Rôzne: Výpožička majetku PSK. 2
428/2020 18/2020 10.02.2020 Informatívna správa o činnosti spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., jej dcérskych spoločností a nemocníc PSK. 1
427/2020 18/2020 10.02.2020 Správa o všetkých vynaložených finančných prostriedkoch a ich účelnosti použitia vrátane určenia ďalších postupov – FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., Prešov. 1
426/2020 18/2020 10.02.2020 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní. 2
425/2020 18/2020 10.02.2020 Návrhy na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní. 3
424/2020 18/2020 10.02.2020 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní. 1
423/2020 18/2020 10.02.2020 Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného nehnuteľného majetku. 2
422/2020 18/2020 10.02.2020 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
421/2020 18/2020 10.02.2020 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 297/2019 zo dňa 26. 8. 2019. 2
420/2020 18/2020 10.02.2020 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 295/2019 zo dňa 26. 8. 2019. 2
419/2020 18/2020 10.02.2020 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 296/2019 zo dňa 26. 8. 2019 2
418/2020 18/2020 10.02.2020 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
417/2020 18/2020 10.02.2020 Zmena účelového určenia majetku. 3
416/2020 18/2020 10.02.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
415/2020 18/2020 10.02.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
414/2020 18/2020 10.02.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
413/2020 18/2020 10.02.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
412/2020 18/2020 10.02.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
411/2020 18/2020 10.02.2020 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
410/2020 18/2020 10.02.2020 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 4
409/2020 18/2020 10.02.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
408/2020 18/2020 10.02.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
407/2020 18/2020 10.02.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
406/2020 18/2020 10.02.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
405/2020 18/2020 10.02.2020 Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 3
404/2020 18/2020 10.02.2020 Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre žiadateľa Podduklianske osvetové stredisko. 1
403/2020 18/2020 10.02.2020 Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre projekt „Karpatská hviezdna dráha“. 1
402/2020 18/2020 10.02.2020 Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy CLT01 z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ vyhlásenej Úradom vlády SR (nórske fondy) pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“. 1
401/2020 18/2020 10.02.2020 Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu kultúrnych z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku. 1
400/2020 18/2020 10.02.2020 Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 Múzea v Kežmarku. 1
399/2020 18/2020 10.02.2020 Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. 1
398/2020 18/2020 10.02.2020 Návrh na dofinancovanie projektu „Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor“. 1
397/2020 18/2020 10.02.2020 Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“. 1
396/2020 18/2020 10.02.2020 Informatívna správa o iniciatíve Catching-up regions v PSK. 1
395/2020 18/2020 10.02.2020 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 273/2019 zo dňa 26. 8. 2019. 1
394/2020 18/2020 10.02.2020 Návrh na schválenie prípravy projektovej dokumentácie na vybrané úseky „Poloniny Trail“ v rámci očakávaných výstupov iniciatívy Catching-up Regions II. 2
393/2020 18/2020 10.02.2020 Návrh na schválenie účasti PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti a mobility v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“ v rámci 3. výzvy Maďarsko – Slovensko – Ukrajinsko - Rumunského cezhraničného programu ENI 2014 – 2020. 2
392/2020 18/2020 10.02.2020 Výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 5
391/2020 18/2020 10.02.2020 Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 4
390/2020 18/2020 10.02.2020 Výzva Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 4
389/2020 18/2020 10.02.2020 Návrh zmien na prípravu systému strategického rozvoja. 1
388/2020 18/2020 10.02.2020 Informatívna správa o organizačných zmenách Úradu PSK od 1. 11. 2019 a informácia o pripravovaných aktivitách a zmenách na Úrade. 1
387/2020 18/2020 10.02.2020 Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2020 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení. 1
386/2020 18/2020 10.02.2020 Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
385/2020 18/2020 10.02.2020 Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 2
384/2020 18/2020 10.02.2020 Informatívna správa o výsledku kontroly NKÚ „Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“ za oblasť školstva a zdravotníctva a prijaté opatrenia ku kontrolným zisteniam. 4
383/2020 18/2020 10.02.2020 Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2019. 1
382/2020 18/2020 10.02.2020 Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2019. 1
381/2020 18/2020 10.02.2020 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
380/2020 18/2020 10.02.2020 Voľba hlavného kontrolóra PSK. 1
Nájdených 52 záznamov.
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť