Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
524/2020 21/2020 22.06.2020 Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 375/2019 zo dňa 9. 12. 2019. 1
523/2020 21/2020 22.06.2020 Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 3/2018 zo dňa 29. 1. 2018 1
522/2020 21/2020 22.06.2020 Rôzne: Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit" 1
521/2020 21/2020 22.06.2020 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní". 1
520/2020 21/2020 22.06.2020 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov SOŠ technickej v Prešove na praktickom vyučovaní". 1
519/2020 21/2020 22.06.2020 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní". 1
518/2020 21/2020 22.06.2020 Nájomná zmluva medzi Cirkevným zborom ECAV na Slovensku, Kežmarok a PSK – budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. 1
517/2020 21/2020 22.06.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
516/2020 21/2020 22.06.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
515/2020 21/2020 22.06.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
514/2020 21/2020 22.06.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
513/2020 21/2020 22.06.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
512/2020 21/2020 22.06.2020 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 4
511/2020 21/2020 22.06.2020 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 4
510/2020 21/2020 22.06.2020 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 407/2020 zo dňa 20. 2. 2020. 3
509/2020 21/2020 22.06.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
508/2020 21/2020 22.06.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
507/2020 21/2020 22.06.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
506/2020 21/2020 22.06.2020 Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 2
505/2020 21/2020 22.06.2020 Návrh na zmeny v orgánoch a zmenu spoločenskej zmluvy spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s. r. o. 2
504/2020 21/2020 22.06.2020 Výročná správa KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2019. 2
503/2020 21/2020 22.06.2020 Výročná správa Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2019. 2
502/2020 21/2020 22.06.2020 Návrh na zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho rozvoja PSK. 1
501/2020 21/2020 22.06.2020 Informatívna správa o nástroji na prácu s informáciami – Geoportál Prešovského kraja (geopresovregion.sk). 1
500/2020 21/2020 22.06.2020 Akčný plán propagácie elektromobility v PSK v rámci projektu PROMETEUS (Propagácia e-mobility v regiónoch EÚ), program INTERREG EUROPE. 2
499/2020 21/2020 22.06.2020 Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK. 1
498/2020 21/2020 22.06.2020 Pilotná schéma: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej územnej samosprávy. 2
497/2020 21/2020 22.06.2020 Úprava spolufinancovania projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova opevnených miest). 1
496/2020 21/2020 22.06.2020 Účasť PSK v projekte „Touristic Visegrad Without Borders“ pripravovaného v rámci aktuálnej výzvy Vyšehradského fondu. 1
495/2020 21/2020 22.06.2020 Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57. 1
494/2020 21/2020 22.06.2020 Dodatočné finančné prostriedky pre Strešné projekty PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 2014 – 2020. 1
493/2020 21/2020 22.06.2020 Budovanie personálnych a odborných kapacít na podporu sociálnej ekonomiky v PSK. 1
492/2020 21/2020 22.06.2020 Integrovaná sieť regionálnych rozvojových centier PSK. 1
491/2020 21/2020 22.06.2020 Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región,Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok. 2
490/2020 21/2020 22.06.2020 Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Mikroprogram PSK. 4
489/2020 21/2020 22.06.2020 Schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP zo zdrojov EÚ v rámci IROP. 1
488/2020 21/2020 22.06.2020 Schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP zo zdrojov EÚ v rámci IROP. 1
487/2020 21/2020 22.06.2020 Schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP zo zdrojov EÚ v rámci IROP. 1
486/2020 21/2020 22.06.2020 Schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP zo zdrojov EÚ v rámci IROP. 1
485/2020 21/2020 22.06.2020 Schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP zo zdrojov EÚ v rámci IROP. 1
484/2020 21/2020 22.06.2020 Schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP zo zdrojov EÚ v rámci IROP. 1
483/2020 21/2020 22.06.2020 Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019. 1
482/2020 21/2020 22.06.2020 Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti. 2
481/2020 21/2020 22.06.2020 Úprava rozpočtu PSK č. 3/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 2
480/2020 21/2020 22.06.2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2020. 1
479/2020 21/2020 22.06.2020 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
Nájdených 46 záznamov.
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť