Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
555/2020 22/2020 24.08.2020 Rôzne: Stanovisko hl. kontrolóra PSK o dodržaní podmienok na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 1
554/2020 22/2020 24.08.2020 Rôzne: Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 1
553/2020 22/2020 24.08.2020 Smernica o podmienkach výberového konania a o postupe pri realizácii výberového konania na funkciu štatutárneho orgánu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 2
552/2020 22/2020 24.08.2020 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit". 1
551/2020 22/2020 24.08.2020 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní". 1
550/2020 22/2020 24.08.2020 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní". 1
549/2020 22/2020 24.08.2020 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní". 1
548/2020 22/2020 24.08.2020 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní". 1
547/2020 22/2020 24.08.2020 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 2
546/2020 22/2020 24.08.2020 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 2
545/2020 22/2020 24.08.2020 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
544/2020 22/2020 24.08.2020 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
543/2020 22/2020 24.08.2020 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
542/2020 22/2020 24.08.2020 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 1
541/2020 22/2020 24.08.2020 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 1
540/2020 22/2020 24.08.2020 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
539/2020 22/2020 24.08.2020 Pripravované aktivity a projekty IDS Východ do januára 2021. 1
538/2020 22/2020 24.08.2020 Informatívna správa o stave prímestskej autobusovej dopravy počas mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19. 1
537/2020 22/2020 24.08.2020 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 440/2020 zo dňa 27. 4. 2020 k schváleniu financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“. 1
536/2020 22/2020 24.08.2020 Predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020. 1
535/2020 22/2020 24.08.2020 Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný projekt v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57. 1
534/2020 22/2020 24.08.2020 Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení Výzva pre región, Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu, Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. 2
533/2020 22/2020 24.08.2020 Zmena Výzvy pre región 2020. 1
532/2020 22/2020 24.08.2020 Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa a a Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa. 2
531/2020 22/2020 24.08.2020 Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 401/2020 zo dňa 10. 2. 2020 k predfinancovaniu a spolufinancovaniu mikroprojektu Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku s názvom „Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník“. 1
530/2020 22/2020 24.08.2020 Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 220/2019 bod A.1. písm. a) zo dňa 17. 6. 2019. 1
529/2020 22/2020 24.08.2020 Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2020. 2
528/2020 22/2020 24.08.2020 Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 4
527/2020 22/2020 24.08.2020 Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2020. 1
526/2020 22/2020 24.08.2020 Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2020. 1
525/2020 22/2020 24.08.2020 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
Nájdených 31 záznamov.
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť