Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
621/2020 24/2020 14.12.2020 Rôzne: k návrhu odmeny poslancom Zastupiteľstva PSK - poslanecký návrh poslanca PhDr. Hoptu, CSc. 0
620/2020 24/2020 14.12.2020 Rôzne: k návrhu odmeny hlavnému kontrolórovi PSK - poslanecký návrh poslanca JUDr. Bieľaka. 0
619/2020 24/2020 14.12.2020 Rôzne: k zachovaniu pôsobnosti okresných súdov v rámci PSK - poslanecký návrh poslanca PhDr. Vooka, MBA, DBA. 0
618/2020 24/2020 14.12.2020 Návrh na vymenovanie riaditeľa CSS Vita Vitalis Prešov na funkčné obdobie 5 rokov. 1
617/2020 24/2020 14.12.2020 1.Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove. 2. Návrh na schválenie financovania výstavby štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove. 2
616/2020 24/2020 14.12.2020 Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. a prevzatie záväzku na nový peňažný vklad. 1
615/2020 24/2020 14.12.2020 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 2
614/2020 24/2020 14.12.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
613/2020 24/2020 14.12.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
612/2020 24/2020 14.12.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
611/2020 24/2020 14.12.2020 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 545/2020 zo dňa 24. 8. 2020. 2
610/2020 24/2020 14.12.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
609/2020 24/2020 14.12.2020 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 4
608/2020 24/2020 14.12.2020 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 579/2017 zo dňa 22. 8. 2017 - prípad hodný osobitného zreteľa. 2
607/2020 24/2020 14.12.2020 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
606/2020 24/2020 14.12.2020 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
605/2020 24/2020 14.12.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
604/2020 24/2020 14.12.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
603/2020 24/2020 14.12.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
602/2020 24/2020 14.12.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
601/2020 24/2020 14.12.2020 Informatívna správa o efektívnejších krokoch pre zabezpečenie kvality investícií v rámci PSK. 1
600/2020 24/2020 14.12.2020 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 523/2020 zo dňa 22. 6. 2020. 1
599/2020 24/2020 14.12.2020 Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vyplývajúcich zo zmenových procedúr. 1
598/2020 24/2020 14.12.2020 Schválenie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK. 1
597/2020 24/2020 14.12.2020 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 566/2020 zo dňa 19. 10. 2020. 2
596/2020 24/2020 14.12.2020 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 565/2020 zo dňa 19. 10. 2020. 2
595/2020 24/2020 14.12.2020 Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 2
594/2020 24/2020 14.12.2020 Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 2
593/2020 24/2020 14.12.2020 Výzva PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 2
592/2020 24/2020 14.12.2020 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení „Výzva pre región". 2
591/2020 24/2020 14.12.2020 Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 3
590/2020 24/2020 14.12.2020 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2021 – 2023. 1
589/2020 24/2020 14.12.2020 Návrh rozpočtu PSK na roky 2021 – 2023. 3
588/2020 24/2020 14.12.2020 Úprava rozpočtu PSK č. 6/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 3
587/2020 24/2020 14.12.2020 Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v platnom znení. 3
586/2020 24/2020 14.12.2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2021 1
585/2020 24/2020 14.12.2020 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
584/2020 24/2020 14.12.2020 Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2021. 1
583/2020 24/2020 14.12.2020 Schválenie zmeny zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK. 1
Nájdených 39 záznamov.
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť