Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
666/2021 25/2021 15.02.2021 Rôzne: Zmena názvu Šarišskej galérie v Prešove. 0
665/2021 25/2021 15.02.2021 Rôzne: Nevyhnutnosť dobudovania rýchlostnej komunikácie R4 v úseku Prešov - štátna hranica Svidník pre rozvoj severovýchodného Slovenska. 1
664/2021 25/2021 15.02.2021 Informatívna správa o ukončení realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit". 1
663/2021 25/2021 15.02.2021 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní". 1
662/2021 25/2021 15.02.2021 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní". 1
661/2021 25/2021 15.02.2021 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 197/2019 zo dňa 8. 4. 2019 k žiadosti o NFP s názvom „Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“. 1
660/2021 25/2021 15.02.2021 Návrh na prijatie uznesenia o neupotrebiteľnosti majetku a schválenie fyzickej likvidácie neupotrebiteľného hnuteľného a nehnuteľného majetku. 1
659/2021 25/2021 15.02.2021 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 2
658/2021 25/2021 15.02.2021 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 1
657/2021 25/2021 15.02.2021 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 1
656/2021 25/2021 15.02.2021 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 1
655/2021 25/2021 15.02.2021 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
654/2021 25/2021 15.02.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
653/2021 25/2021 15.02.2021 Majetkový podiel PSK v obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. - prípad hodný osobitného zreteľa 1
652/2021 25/2021 15.02.2021 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 1
651/2021 25/2021 15.02.2021 Zaradenie strategicky významných účelových komunikácií do údržby kraja v rámci výkonov Správy a údržby ciest PSK na rok 2021. 1
650/2021 25/2021 15.02.2021 Plán investičných akcií Správy a údržby ciest PSK pre rok 2021. 1
649/2021 25/2021 15.02.2021 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 376/2019 zo dňa 9. 12. 2019. 1
648/2021 25/2021 15.02.2021 Pripravované investičné akcie PSK v predpokladanej hodnote nad 1 mil. eur. 6
647/2021 25/2021 15.02.2021 Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Schválenie zámeru vstupu Hornozemplínskej knižnice do projektu Multifunkčné centrum 4.0 v rámci „Otvorenej výzvy na predkladanie žiadosti o projekt Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK - Miestny rozvoj) Nórske granty“ vyhlásenej Úradom vlády SR v roku 2020. 1
646/2021 25/2021 15.02.2021 Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Predfinancovanie a spolufinancovanie pre projekt Krajského múzea v Prešove „Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce. 1
645/2021 25/2021 15.02.2021 Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Predfinancovanie a spolufinancovanie pre projekt Krajského múzea v Prešove „Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020. 1
644/2021 25/2021 15.02.2021 Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Carpathian Star Way – Karpatská hviezdna dráha pre prijímateľa Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v rámci Programu ENI Cross-border Cooperation Programme 2014 – 2020, Hungary - Slovakia – Romania – Ukraine. 1
643/2021 25/2021 15.02.2021 Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Predfinancovanie a spolufinancovanie pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) - rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“ v rámci výzvy CLT01 z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ vyhlásenej Úradom vlády SR (Granty EHP 2014 – 2021). 1
642/2021 25/2021 15.02.2021 Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre Adaptačnú stratégiu na zmenu klímy PSK. 1
641/2021 25/2021 15.02.2021 Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 2
640/2021 25/2021 15.02.2021 Vstupná správa k Integrovanej územnej stratégii PSK na roky 2021 – 2030. 0
639/2021 25/2021 15.02.2021 Vstupná správa k Integrovanej územnej stratégii PSK na roky 2021 – 2030. 2
638/2021 25/2021 15.02.2021 Financovanie výdavkov súvisiacich s majetkovoprávnym vysporiadaním Poloniny trail. 3
637/2021 25/2021 15.02.2021 Akčný plán na podporu hospodárskeho rastu v PSK pre tretiu etapu iniciatívy Catching-up Regions pre rok 2021. 3
636/2021 25/2021 15.02.2021 Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK. 2
635/2021 25/2021 15.02.2021 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 535/2020 zo dňa 24. 8. 2020. 2
634/2021 25/2021 15.02.2021 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 393/2020 zo dňa 10. 2. 2020. 2
633/2021 25/2021 15.02.2021 Zmena Výzvy PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 2
632/2021 25/2021 15.02.2021 Zmena Výzvy Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 2
631/2021 25/2021 15.02.2021 Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom rekonštrukcie telocvične Spojenej školy, Bijacovce. 1
630/2021 25/2021 15.02.2021 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR. 1
629/2021 25/2021 15.02.2021 Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2021 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení. 1
628/2021 25/2021 15.02.2021 Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
627/2021 25/2021 15.02.2021 Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021. 0
626/2021 25/2021 15.02.2021 Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021. 2
625/2021 25/2021 15.02.2021 Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2020. 1
624/2021 25/2021 15.02.2021 Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2020. 1
623/2021 25/2021 15.02.2021 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
622/2021 25/2021 15.02.2021 Rôzne: Návrh na odvolanie riaditeľa Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove. 2
Nájdených 45 záznamov.
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť