Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
728/2021 27/2021 03.05.2021 Rôzne: Zámer PSK obnovy športovísk na pozemkoch v k. ú. Sabinov. 1
727/2021 27/2021 03.05.2021 Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 683/2021 zo dňa 29. 3. 2021 1
726/2021 27/2021 03.05.2021 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu: A/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní, B/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy v Bijacovciach na praktickom vyučovaní, C/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní. 1
725/2021 27/2021 03.05.2021 Prerokovanie účtovnej závierky FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., za rok 2020 a schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku. 2
724/2021 27/2021 03.05.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
723/2021 27/2021 03.05.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
722/2021 27/2021 03.05.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
721/2021 27/2021 03.05.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
720/2021 27/2021 03.05.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
719/2021 27/2021 03.05.2021 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
718/2021 27/2021 03.05.2021 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 4
717/2021 27/2021 03.05.2021 Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 3
716/2021 27/2021 03.05.2021 Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov. 1
715/2021 27/2021 03.05.2021 Zámer vstupu do projektov z programových výziev 2021 - IROP, INTERREG, ENI. 1
714/2021 27/2021 03.05.2021 Zámer vstupu do projektov z programových výziev 2021 - IROP, INTERREG, ENI. 1
713/2021 27/2021 03.05.2021 Zámer vstupu do projektov z programových výziev 2021 - IROP, INTERREG, ENI. 1
712/2021 27/2021 03.05.2021 Zámer vstupu do projektov z programových výziev 2021 - IROP, INTERREG, ENI. 1
711/2021 27/2021 03.05.2021 Zámer vstupu do projektov z programových výziev 2021 - IROP, INTERREG, ENI. 1
710/2021 27/2021 03.05.2021 Aktivity v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky na rok 2021. 3
709/2021 27/2021 03.05.2021 Návrh Dohody o úprave vzájomných práv a povinností v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom medzi Prešovským samosprávnym krajom a Košickým samosprávnym krajom. 3
708/2021 27/2021 03.05.2021 Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Mikroprogram PSK. 8
707/2021 27/2021 03.05.2021 Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021. 3
706/2021 27/2021 03.05.2021 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu úveru od EIB - Prešovská regionálna infraštruktúra III. 1
705/2021 27/2021 03.05.2021 Schválenie úveru od EIB – Prešovská regionálna infraštruktúra III. 1
704/2021 27/2021 03.05.2021 Správa Výboru pre audit PSK za rok 2020. 1
703/2021 27/2021 03.05.2021 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2020. 1
702/2021 27/2021 03.05.2021 Záverečný účet PSK za rok 2020. 4
701/2021 27/2021 03.05.2021 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
700/2021 27/2021 03.05.2021 Návrh na vymenovanie riaditeľa DSS v Giraltovciach. 1
Nájdených 29 záznamov.
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť