Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
1054/2022 39/2022 30.08.2022 Schválenie finančného krytia projektov financovaných IROP a z rozpočtu PSK. 1
1053/2022 39/2022 30.08.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 375/2019 zo dňa 9. 12. 2019 v znení uznesenia č. 524/2020 zo dňa 22. 6. 2020. 1
1052/2022 39/2022 30.08.2022 Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti, vyradenie a fyzickú likvidáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK. 2
1051/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Ďurďoš) 1
1050/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Petrovany, Záborské) 1
1049/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Lendak) 1
1048/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Zlatník) 1
1047/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (ACTIVE ZONE - Stredná športová škola v Poprade) 1
1046/2022 39/2022 30.08.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 544/2020 zo dňa 24. 8. 2020. (k. ú. Stropkov) 1
1045/2022 39/2022 30.08.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 889/2021 zo dňa 6. 12. 2021. (k. ú. Krušinec) 1
1044/2022 39/2022 30.08.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 796/2021 zo dňa 30. 8. 2021. (k. ú. Haligovce) 1
1043/2022 39/2022 30.08.2022 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (Železnice SR) 1
1042/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany - Gáll) 1
1041/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany - Halčišáková) 1
1040/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany - Sekáčová) 1
1039/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany - Germičová) 1
1038/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany - Bašista, Červeňáková) 1
1037/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany - Červeňáková) 1
1036/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (bezpečnostné prvky) 2
1035/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (svetelná signalizácia) 1
1034/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (úsekový odpojovač) 1
1033/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (Vyšný Kručov III/3503) 1
1032/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (do vlastníctva obce Roškovce) 1
1031/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (do vlastníctva obce Vlková) 1
1030/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (správe SOŠ J. A. Baťu vo Svite) 1
1029/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (v správe DSS v Giraltovciach) 1
1028/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (v správe Školy umeleckého priemyslu v Prešove) 1
1027/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (zámena medzi PSK a Rímskokatolíckou farnosť sv. Mikuláša) 1
1026/2022 39/2022 30.08.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (zámena medzi PSK a mestom Prešov) 1
1025/2022 39/2022 30.08.2022 Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 864, 865, 866/2021 zo dňa 6. 12. 2021. 1
1024/2022 39/2022 30.08.2022 Zámer vstupu do projektu „Diagnostika vybraných mostných objektov v PSK“. 1
1023/2022 39/2022 30.08.2022 Schválenie člena Dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s. r. o. 1
1022/2022 39/2022 30.08.2022 Problematika železničnej osobnej dopravy na území východného Slovenska. 1
1021/2022 39/2022 30.08.2022 Vyúčtovanie zálohových platieb za prímestskú autobusovú dopravu v PSK za I. polrok 2022. 1
1020/2022 39/2022 30.08.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 967/2022 zo dňa 9. 5. 2022. 1
1019/2022 39/2022 30.08.2022 Projektové zámery kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
1018/2022 39/2022 30.08.2022 Projektové zámery kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
1017/2022 39/2022 30.08.2022 Projektové zámery kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
1016/2022 39/2022 30.08.2022 Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2021. 2
1015/2022 39/2022 30.08.2022 Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2021. 1
1014/2022 39/2022 30.08.2022 Správa o činnosti Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2021. 4
1013/2022 39/2022 30.08.2022 Návrh na zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho rozvoja PSK. 1
1012/2022 39/2022 30.08.2022 Informatívna správa o aktuálnych aktivitách a postupe v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky ku dňu 31. 7. 2022. 1
1011/2022 39/2022 30.08.2022 Informatívna správa k najmenej rozvinutým okresom v PSK. 1
1010/2022 39/2022 30.08.2022 Predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020. 1
1009/2022 39/2022 30.08.2022 Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 1
1008/2022 39/2022 30.08.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 893/2021 zo dňa 6. 12. 2021. 1
1007/2022 39/2022 30.08.2022 Rozdelenie dotácií pre obce a mestá podľa § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 1
1006/2022 39/2022 30.08.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 978/2022 zo dňa 13. 6. 2022. 5
1005/2022 39/2022 30.08.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 966/2022 zo dňa 9. 5. 2022. 5
1004/2022 39/2022 30.08.2022 Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2022. 2
1003/2022 39/2022 30.08.2022 Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022. 2
1002/2022 39/2022 30.08.2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2022. 1
1001/2022 39/2022 30.08.2022 Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2022. 1
1000/2022 39/2022 30.08.2022 Správa o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade PSK za I. polrok 2022. 1
999/2022 39/2022 30.08.2022 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
Nájdených 56 záznamov.
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť