Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
1093/2022 40/2022 17.10.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 498/2020 zo dňa 22. 6. 2020. 1
1092/2022 40/2022 17.10.2022 Schválenie finančného krytia výdavkov projektov financovaných z IROP a z rozpočtu PSK. 1
1091/2022 40/2022 17.10.2022 Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 826/2021 zo dňa 18. 10. 2021 k súhlasu s nakladaním akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 1
1090/2022 40/2022 17.10.2022 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. (k. ú. Svidník, M. Pašeň - MIJA) 1
1089/2022 40/2022 17.10.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 612/2020 zo dňa 14. 12. 2020 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Bartošovce) 1
1088/2022 40/2022 17.10.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. (k. ú. Zámutov) 1
1087/2022 40/2022 17.10.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. (k. ú. Raslavice) 1
1086/2022 40/2022 17.10.2022 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (Železnice SR) 1
1085/2022 40/2022 17.10.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 437/2012 zo dňa 11. 12. 2022 k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 1
1084/2022 40/2022 17.10.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany) 1
1083/2022 40/2022 17.10.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Zámutov) 1
1082/2022 40/2022 17.10.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Starina) 1
1081/2022 40/2022 17.10.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Kručov) 1
1080/2022 40/2022 17.10.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1026/2022 zo dňa 30. 8. 2020 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa (zámena medzi PSK a mestom Prešov) 1
1079/2022 40/2022 17.10.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Levoča) 1
1078/2022 40/2022 17.10.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Humenné) 1
1077/2022 40/2022 17.10.2022 Súhlas na začatie obstarávania investičných akcií financovaných z programov IROP a Interreg VI-A. 1
1076/2022 40/2022 17.10.2022 Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 821/2021 zo dňa 18. 10. 2021, č. 872/2021 zo dňa 6. 12. 2021, č. 916/2022 zo dňa 7. 2. 2022, č. 940/2022 zo dňa 4. 4. 2022, 997/2022 zo dňa 13. 6. 2022 a č. 1025/2022 zo dňa 30. 8. 2022. 1
1075/2022 40/2022 17.10.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 649/2021 zo dňa 15. 2. 2021. 1
1074/2022 40/2022 17.10.2022 Nájom hnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 1
1073/2022 40/2022 17.10.2022 Návrh na schválenie Operačného plánu zimnej údržby ciest na území PSK pre obdobie 2022 – 2023. 2
1072/2022 40/2022 17.10.2022 Informatívna správa o činnostiach IDS Východ, s. r. o. 1
1071/2022 40/2022 17.10.2022 Informatívna správa o projektovom zámere „LIFE 2022 – Prispôsobenie sa zmene klímy“. 2
1070/2022 40/2022 17.10.2022 Informatívna správa o strategickom dokumente Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK. 1
1069/2022 40/2022 17.10.2022 Informatívna správa o projekte „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“. 1
1068/2022 40/2022 17.10.2022 Informatívna správa o príprave Akčného plánu rozvoja rómskych komunít na území PSK formou integrovaného projektového balíka „Quo vadis, Romale?“ 1
1067/2022 40/2022 17.10.2022 Informatívna správa o pokračovaní projektu Svetlo z východu a témy pútnického turizmu na území PSK. 1
1066/2022 40/2022 17.10.2022 Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 - 2030. 1
1065/2022 40/2022 17.10.2022 Schválenie účasti PSK v projekte „Spoločne v poľsko-slovenskom pohraničí“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 vrátane spolufinancovania projektu. 1
1064/2022 40/2022 17.10.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 911/2022 zo dňa 7. 2. 2022. 1
1063/2022 40/2022 17.10.2022 Informatívna správa o projekte „Zabezpečenie základnej environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina“. 1
1062/2022 40/2022 17.10.2022 Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
1061/2022 40/2022 17.10.2022 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR. 1
1060/2022 40/2022 17.10.2022 Návrh VZN PSK č. ../2022, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Kračúnovce 277, Giraltovce ako súčasť Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov. 2
1059/2022 40/2022 17.10.2022 Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na obdobie školského roka 2023/2024. 1
1058/2022 40/2022 17.10.2022 Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022. 3
1057/2022 40/2022 17.10.2022 Návrh na udelenie Cien PSK. 1
1056/2022 40/2022 17.10.2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2023. 1
1055/2022 40/2022 17.10.2022 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
Nájdených 39 záznamov.
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť