Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
480/2017 24/2017 11.04.2017 Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2016. 14
484/2017 24/2017 11.04.2017 Súborné stanovisko k vypracovaniu návrhu Územného plánu PSK a zmena Zadania pre Územný plán PSK. 11
479/2017 24/2017 11.04.2017 Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017. 6
491/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh na menovanie riaditeľa Centra sociálnych služieb Dúbrava. 4
481/2017 24/2017 11.04.2017 Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja. 4
498/2017 24/2017 11.04.2017 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
497/2017 24/2017 11.04.2017 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
496/2017 24/2017 11.04.2017 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
495/2017 24/2017 11.04.2017 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
494/2017 24/2017 11.04.2017 Nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., Humenné s nepeňažným vkladom. 3
490/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu k zabezpečeniu realizácie uvedených projektov po schválení žiadostí o NFP a financovanie a spolufinancovanie projektu v podiele 5 % z celkových oprávnených výdavkov a návrh na vydanie súhlasného stanoviska s predložením žiadostí o NFP. 3
486/2017 24/2017 11.04.2017 Projekt „Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“ programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 Krajského múzea v Prešove - schválenie a financovanie projektu. 3
485/2017 24/2017 11.04.2017 Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska. 3
483/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR. 3
482/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh Stratégie výchovy a vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2017 – 2022. 3
478/2017 24/2017 11.04.2017 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
515/2017 24/2017 11.04.2017 Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 403/2016 zo dňa 18. 10. 2016. 2
514/2017 24/2017 11.04.2017 Rôzne: Návrh na dofinancovanie stavebných prác (naviac a menej prác) súvisiacich s realizáciou diela "Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii" 2
513/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 343/2016 zo dňa 25. 4. 2016 – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
512/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 2
511/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 2
510/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 2
509/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 2
508/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 2
507/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 2
506/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 2
505/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 2
504/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 2
503/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 2
502/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 2
501/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 2
500/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 2
499/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 2
493/2017 24/2017 11.04.2017 Schválenie termínu a programu 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK. 2
489/2017 24/2017 11.04.2017 Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 - vypracovanie projektovej dokumentácie na projektový zámer. 2
488/2017 24/2017 11.04.2017 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2016-11 - schválenie projektovej žiadosti. 2
487/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh na združenú investíciu „Prestavba križovatky cesty III/3080 ul. Slovenského odboja – MK ul. Hraničná na okružnú križovatku“ - mesto Poprad a PSK. 2
492/2017 24/2017 11.04.2017 Návrh na menovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Jabloni. 0
Nájdených 38 záznamov.
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť