Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Povolenia činnosti verejnej lekárne

Povoľovanie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Služba umožňuje elektronicky požiadať o vydanie/ zmenu/ pozastavenie/ zrušenie povolenia na prevádzkovanie lekárne, pobočky alebo výdajne zdravotníckych pomôcok v Prešovskom kraji.

Popis služby

V zmysle §7  zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene doplnení niektorých zákonovods. 1b) (ďalej len zákon o liekoch) Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) rozhoduje o povolení činnosti verejnej lekárne, výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajní ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok alebo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok. PSK, odbor zdravotníctva zasiela právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia, pozastavení činnosti, zrušení povolenia a oznámenie o zmenách Národnému centru zdravotníckych informácií, ktoré ich zverejní na svojom webovom sídle.

Vydanie

Ak žiadateľ o vydanie povolenia nespĺňa podmienky na vydanie povolenia, PSK žiadosť na vydanie povolenia zamietne

Povolenie vydané fyzickej osobe okrem náležitostí podľa osobitného predpisu musí obsahovať potrebné údaje v zmysle §7 ods. 5 zákona 362/2011 Z. z zákona o liekoch.  Povolenie vydané právnickej osobe okrem náležitostí podľa osobitného predpisu musí obsahovať potrebné údaje v zmysle  §7 ods. 6  zákona 362/2011 Z. z zákona o liekoch.

Výška poplatku je uvedená v časti Správne poplatky.

Zmeny povolenia

Držiteľ povolenia v zmysle § 8 ods. 1 zákona 362/2011 Z. z zákona o liekoch  je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť PSK - odboru zdravotníctva (ktorý povolenie vydal) zmenu mena, priezviska, adresy bydliska držiteľa povolenia (ak ide o fyzickú osobu), zmenu názvu, obchodného mena, adresy sídla držiteľa povolenia (ak ide o právnickú osobu alebo odborného zástupcu, ak bol ustanovený) alebo zmenu mena, priezviska osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom. 

PSK, ktorý povolenie vydal, v povolení vyznačí zmenu údajovVydanie nového povolenia je potrebné v prípade zmien týkajúcich sa nového druhu alebo rozsahu zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, zmena miesta výkonu činnosti a zmena osoby odborného zástupcu (pričom súčasne sa zruší pôvodné povolenie). Ak ide o zmenu osoby odborného zástupcu, žiadosť obsahuje údaje a doklady podľa § 6 ods. 4 písm. a), e) a h) a čestné vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na základe ktorých sa vydalo pôvodné povolenie.

Výšku poplatku je uvedená v časti Správne poplatky.

Pozastavenie povolenia

PSK, odbor zdravotníctva podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona 362/2011 Z. z zákona o liekoch pozastavuje činnosť zdravotníckeho zariadenia verejnej lekárne lebo výdajne zdravotníckych pomôcok, a to najviac na 90 dní, ak držiteľ povolenia závažným spôsobom porušuje ustanovenia tohto zákona. V rozhodnutí PSK súčasne uloží povinnosť odstrániť zistené nedostatky.

Výška poplatku je uvedená v časti Správne poplatky.

Zrušenie a  zánik povolenia

PSK v zmysle ustanovenia § 10 ods.1 písm. zákona 362/2011 Z. z zákona o liekoch, ktorý povolenie vydal, povolenia zruší, ak držiteľ povolenia požiadal o zrušenie povolenia alebo  a) opakovane závažným spôsobom porušuje ustanovenia tohto zákona, b) v lehote určenej v rozhodnutí o pozastavení činnosti neodstráni zistené nedostatky, c) vykonáva činnosť aj po vydaní rozhodnutia o pozastavení činnosti, d) získal povolenie na základe nepravdivých údajov, f) prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia alebo g) preukázateľne nevykonáva najmenej 18 mesiacov činnosť, na ktorú bolo povolenie vydané.

Povolenie je viazané na držiteľa povolenia a nemožno ho previesť na inú osobu okrem § 59. Povolenie zaniká smrťou držiteľa povolenia, jeho vyhlásením za mŕtveho alebo zánikom právnickej osoby, ktorá je držiteľom povolenia. Povolenie neprechádza na právneho nástupcu držiteľa povolenia.

Výška poplatku je uvedená v časti Správne poplatky.

Lehota vybavenia služby

Lehota vybavenia služby je uvedená v texte pri konrétnom type povolenia.

 

Správne poplatky

Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - položka 150) na úseku zdravotníctva
Predmet platby - úkon Poplatok pre fyzické osoby Poplatok pre právnické osoby
Vydanie nového povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa zákona č. 362/2011 Z. z. v platnom znení

 80 EUR

 500 EUR
Vydanie povolenia z dôvodu zmeny podľa § 8 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. v platnom znení

 50 EUR

 50 EUR

Spôsob úhrady poplatku  

 • Poplatok sa platí bez výzvyje splatný pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu pre vydanie povolenia.
 • Úhrada poplatku na účet PSK vedený v Štátnej pokladnici č.: IBAN: SK94 8180 0000 0070 0051 9138. 

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Požiadať o povolenie je možné klasickým spôsobom - prostredníctvom pošty, e-mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch  alebo  elektronicky - elektronickým podaním pomocou elektronického formulára.

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK vyplnením príslušného elektronického formuláražiadosť o povolenie/vydanie/zmenu/pozastavnie/zrušenie prevádzkovania lekárenskej starostlivosti, doplnenie/storno podania, odvolanie alebo vzdanie sa odvolania. 

Kontakty

Odbor

Odbor zdravotníctva

Kontakt

sekretariát
gabriela.matasova@vucpo.sk
tel: 051/7081 639

Web

Podania

Životné situácie

 • Doklady potrebné k začatiu podnikania
 • Služby
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 5/5
Hlasovalo: 1
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť