Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotnícke zariadenia - povolenie prevádzky

Povoľovanie prevádzkovania zdravotníckych zariadení

Služba pre elektronické podanie žiadosti o povolenie prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na území Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

V zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 578/2004) Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) vydáva povolenia na prevádzkovanie ambulancie okrem ambulancie podľa odseku 1 písm. a), zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, stacionára, polikliniky, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek okrem zariadení podľa odseku 1 písm. d) až f), všeobecnej nemocnice, liečebne, hospicu, domu ošetrovateľskej starostlivosti, mobilného hospicu na území Prešovského samosprávneho kraja. Ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj, povolenie vydáva ministerstvo zdravotníctva.

Vydanie povolenia

PSK vydá povolenie fyzickej alebo právnickej osobe rozhodnutím, ak spĺňajú podmienky. V prípade, ak žiadateľ o vydanie povolenia nespĺňa podmienky na vydanie povolenia, PSK žiadosť zamietne rozhodnutím. Podľa (§ 22) PSK rozhodne o vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia do 30 dní od začatia konania.

Žiadosť o vydanie povolenia fyzickej osobe musí obsahovať potrebné údaje v zmysle §13 ods. 2 zákona 578/2004 Z. z.prílohy v zmysle §13 ods. 3 zákona 578/2004 Z. z.. Žiadosť o vydanie povolenia právnickej osobe musí obsahovať potrebné údaje v zmysle §13 ods. 4 zákona 578/2004 Z. z.prílohy v zmysle §13 ods. 5 zákona 578/2004 Z. z..

Zmeny povolenia

PSK na vydanie povolenia vyznačí na základe oznámenia držiteľa povolenia zmenu údajov uvedených v povolení, a to v prípade právnickej osoby - zmenu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, obchodného mena, sídla a právnej formy, doplnenie identifikačného čísla (ak bolo pridelené až po vydaní povolenia), zmena mena a priezviska odborného zástupcu a osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu odborného zástupcu, fyzickej osoby - zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

Zmeny v uvedených prípadoch nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia. PSK, odbor zdravotníctva vyznačí v povolení takéto zmeny údajov do 15 dní od ich oznámenia a súčasne zmenu údajov bezodkladne vyznačí v registri povolení. Súčasťou oznámenia je doklad o zmene údaju.

Vydanie nového povolenia je potrebné v prípadoch zmeny miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zameraniazmena odborného zástupcu, zmena druhu činnosti podľa osobitného zákona. PSK torým orgán príslušný na vydanie povolenia súčasne zruší pôvodné povolenie.

Dočasné pozastavenie povolenia

PSK, odbor zdravotníctva podľa ustanovenia §18 zákona 578/2004 Z. z. môže dočasne pozastaviť činnosť zdravotníckeho zariadenia, ak držiteľ povolenia

 • požiadal o dočasné pozastavenie - najviac na jeden rok
 • mal dočasne zákazaný výkon zdravotníckeho povolania alebo odborný zástupca právnickej osoby mal dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania a právnická osoba bez zbytočného odkladu neurčila náhradného odborného zástupcu (§ 17a) - na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania
 • mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon zdravotníckeho povolania, alebo ak ide o právnickú osobu, odborný zástupca mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu a právnická osoba bez zbytočného odkladu neurčila náhradného odborného zástupcu (§ 17a) - najviac na čas dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo dočasného pozastavenia licencie na výkon činnosti odborného zástupcu
 • porušil niektorú z povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až d)
 • na návrh Úradu pre nad zdravotnou starostlivosťou

Podľa (§ 22) PSK o dočasnom pozastavení povolenia rozhodne do 15 dní od začatia konania.

Zrušenie a  zánik povolenia

PSK v zmysle ustanovenia §19 zákona 578/2004 Z. z, zruší povolenie, ak držiteľ povolenia

 • požiada o zrušenie povolenia - žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej 2 mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť
 • prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia (§ 12 ods. 2 až 4)
 • získal povolenie na základe nepravdivých údajov
 • neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia (§ 18 ods. 4),
 • nezačal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie najneskôr do 3 mesiacovod právoplatnosti povolenia, alebo v tejto lehote nepreukázal PSK splnenie personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia (§ 8)
 • určil náhradného odborného zástupcu v rozpore s týmto zákonom alebo v oznámení o určení náhradného odborného zástupcu uviedol nepravdivé údaje (§ 17a)
 • závažným spôsobom alebo opakovane porušil niektorú z povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až d)

Podľa (§ 22) PSK rozhodne o zrušení povolenia do 30 dní od začatia konania.

Ak PSK zrušil povolenie z dôvodov podľa §19 odseku 1 písm. c) až f), môže vydať nové povolenie právnickej alebo fyzickej osobe najskôr po uplynutí 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia.

Platnosť povolenia zaniká smrťou fyzickej osoby (alebo vyhlásením za mŕtvu) alebo zánikom právnickej osoby (§ 20).

Lehota na vybavenie služby

Lehota na vybavenie služby je uvedená v texte pri konkrétnom type povolenia.

 

Správne poplatky

Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - položka 150) na úseku zdravotníctva
Predmet platby - úkon Poplatok pre fyzické osoby Poplatok pre právnické osoby
Vydanie nového povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa zákona č. 578/2004 Z. z. v platnom znení

 80 EUR

500 EUR

Vydanie povolenia z dôvodu nového druhu alebo rozsahu zmeny prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania a zmeny odborného zástupcupodľa § 17 zákona č. 578/2004 Z. z. v platnom znení

 50 EUR

 50 EUR

Vydanie povolenia z dôvodu zmeny podľa § 8 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. v platnom znení

 50 EUR

 50 EUR

Spôsob úhrady poplatku  

 • Poplatok sa platí bez výzvyje splatný pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu pre vydanie povolenia.
 • Úhrada poplatku na účet PSK vedený v Štátnej pokladnici č.: IBAN: SK94 8180 0000 0070 0051 9138. 

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom - webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Podanie

Požiadať o povolenie je možné klasickým spôsobom - prostredníctvom pošty, e-mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch alebo elektronicky- elektronickým podaním pomocou elektronického formulára.
Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK vyplnením príslušného elektronického formulára. 

 

Kontakty

Odbor

Odbor zdravotníctva

Kontakt

sekretariát
gabriela.matasova@vucpo.sk
tel: 051/7081 639

Mgr. Ľubica Cuperová
lubica.cuperova@vucpo.sk
051/ 70 81 635

Ing. Viera Haľková, EMBA 
viera.halkova@vucpo.sk
051/ 70 81 634

Mgr. Andrea Harasztová
andrea.harasztova@vucpo.sk
051/ 70 81 637

Web

Podania

Životné situácie

 • Doklady potrebné k začatiu podnikania
 • Služby
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 19.10.2017 HoreTlačiť