Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam elektronických služieb

 

Na tomto mieste nájdete úplný zoznam aktívnych elektronických služieb Prešovského samosprávneho kraja.

Stĺpec „Elektronická služba“ zobrazuje skrátený názov, ktorý je použitý ako názov služby na portáli PSK, stĺpec „Názov elektronickej služby“ zobrazuje úplný názov (spoločný pre rovnaké elektronické služby všetkých samosprávnych krajov) a podľa ktorého nájdete elektronickú službu na portáli slovensko.sk.

V zozname je v stĺpci „Elektronická služba“ zobrazený skrátený názov, ktorý je použitý ako názov služby na portáli PSK a to v úvodnej stránke elektronických služieb rozdelených podľa oblastí a tiež v ľavej navigačnej ponuke.

V stĺpci „Názov elektronickej služby“ sa zobrazuje úplný názov, podľa ktorého je možné elektronickú službu vyhľadať na portáli slovensko.sk, kde je spoločný pre rovnaké zverejnené elektronické služby všetkých samosprávnych krajov.

Elektronické služby Názov elektronickej služby
Zdravotnícke zariadenia (nemocnice a polikliniky) Informovanie o zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach a poliklinikách)
Cestovné poriadky - vnútroštátna autobusová doprava Schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy
Aktuality PSK Informovanie o činnosti VÚC, zverejňovanie aktualít
Návrh rozpočtu PSK - pripomienkovanie Pripomienkovanie návrhu rozpočtu VÚC
Prebytočný majetok PSK Zverejňovanie informácií o prebytočnom majetku VÚC
Predpisy, pokyny, inštrukcie, výkladové stanoviská PSK Informovanie o predpisoch, pokynoch, inštrukciách, výkladových stanoviskách, podľa ktorých VÚC koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k VÚC
Sociálne služby v zariadeniach sociálnej starostlivosti Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti
Prijímacie konanie na SŠ – voľné miesta Informovanie o voľných miestach pre študentov na stredných školách
Civilná ochrana Informovanie o civilnej ochrane
Zápisnice zastupiteľstva Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva
Sťažnosti a podnety Vybavovanie sťažností a podnetov
Petície Vybavovanie petícií
Prenájom majetku PSK Prenájom dočasne prebytočného majetku
Organizačná štruktúra PSK Informovanie o organizačnej štruktúre úradu VÚC
Dochádzka poslancov na zasadnutia zastupiteľstva Zverejňovanie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva VÚC
Územný plán PSK - pripomienkovanie Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu
Výchova a vzdelanie Poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania
Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
Dotácie na kultúru Poskytovanie dotácií na kultúru
Informácie o regióne Poskytovanie informácií o regióne
Všeobecne záväzné nariadenia - schválené Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení
Rozpočet PSK - schválený návrh Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC
Licencie - vnútroštátna autobusová doprava Licencovanie subjektov pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti občanovi
Ambulantná pohotovostná služba Informovanie o ambulantnej pohotovostnej služby (lekárskej službe prvej pomoci)
Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, iné podanie - možnosť podania Informovanie o tom, kde podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, alebo iné podanie týkajúce sa činností VÚC
Povoľovanie prevádzkovania dráhy Povoľovanie prevádzkovania dráhy
Zdravotné obvody Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu
Návrh záverečného účtu PSK - pripomienkovanie Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu VÚC
Dotácie na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok Poskytovanie dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok
Právomoci a kompetencie PSK Informovanie o spôsobe zriadenia VÚC, o jeho právomociach a kompetenciách
Register poskytovateľov sociálnych služieb Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb
Územný plán Prešovského samosprávneho kraja Zverejňovanie územného plánu
Hlasovanie poslancov zastupiteľstva Zverejňovanie výpisov o hlasovaní poslancov
Uznesenia a návrhy Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC
Verejné obstarávanie Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní
Dotácie pre podporu mládeže Poskytovanie dotácií pre podporu mládeže
Slobodný prístup získania informácií - spôsob Informovanie o mieste, lehote a spôsobe, akým možno získať informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona 211/2000 Z. z. Elektronické poskytovanie odpovedí na otázky o činnosti a právomociach VÚC
Záverečný účet PSK - schválený návrh Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC
Ordinačné hodiny ambulancie Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie
Zjazdnosť ciest Informovanie o stave a zjazdnosti ciest
Predseda a poslanci Zastupiteľstva PSK Informovanie o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC
Verejné obstarávanie - elektronické Elektronické verejné obstarávanie
Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb
Dotácie na šport Poskytovanie dotácií na šport
Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, iné podanie - postup podania Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať
Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby
Základné sociálne poradenstvo Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Opravné prostriedky proti rozhodnutiam PSK Informovanie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia VÚC vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené
Všeobecne záväzné nariadenia - pripomienkovanie Pripomienkovanie návrhov nariadení, o ktorých má rokovať zastupiteľstvo
Zdravotnícke zariadenia - povolenie prevádzky Povoľovanie prevádzkovania zdravotníckych zariadení
Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na šport
Sadzobník správnych poplatkov a úhrad Informovanie o sadzobníku správnych poplatkov a sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií
Problémy na ceste - ohlásenie Ohlasovanie problémov na ceste
Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok Informovanie o lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok
Termíny zasadnutí zastupiteľstva Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC
Stretnutia so zástupcom PSK - rezervácia Elektronické objednávanie sa na stretnutie so zástupcom VÚC
Verejná súťaž - podklady Poskytovanie súťažných podkladov pre verejnú súťaž
Návrhy na zlepšenie Návrhy na zlepšenie
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb - schválený návrh Zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb - pripomienkovanie Pripomienkovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb
Pohotovostné služby - lekárne Informovanie o pohotovostných službách v lekárňach
Daň z motorového vozidla Informovanie o dani z motorového vozidla
Lekárne - prevádzkový čas Schvaľovanie prevádzkového času lekárne
Vyhlásenie referenda Informovanie o vyhlásení referenda
Výberové konania - vedúci zamestnanci PSK a riaditelia OvZP Zverejňovanie výberových konaní na miesta vedúcich zamestnancov VÚC alebo riaditeľov OvZP
Ochrana práv dieťaťa, jeho života a zdravia Informovanie o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia
Povolenia činnosti verejnej lekárne Povoľovanie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
Oznamy ŠÚ pre kontrolu liečiv Zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv
Predaj majetku PSK Predaj prebytočného majetku
Životné prostredie Informovanie o životnom prostredí
Pokuty a poplatky Elektronické platenie pokút a poplatkov
Všeobecne záväzné nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie
Nájdených 74 záznamov.
 

 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 24.03.2016 / Aktualizované: 20.04.2016 HoreTlačiť