Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Múzeá bez bariér

Možnosti prístupnosti v múzeách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Šarišské múzeum – Bardejov

Múzeum PONÚKA:

 • Bezbariérový vstup (Radničné námestie) - pre vozíčkarov je poskytovaný v jednom objekte - Radničné námestie 27, Bardejov - expozícia IKONY.  
 • Bezbariérový prístup (skanzen) - areál skanzenu je prístupný pre vozíčkarov, avšak bez možnosti vstupu do jednotlivých objektov.
 • Bezbariérový vstup (národopisná expozícia) - bude riešený v rámci rekonštrukcie Vily Rákoczi v Bardejovských Kúpeľoch (začiatok jún 2017).
 • V niektorých objektoch múzea nie je možné zabezpečiť bezbariérový prístup, vzhľadom na to, že ide o kultúrne pamiatky, kde takéto riešenie nie je prípustné.

Múzeum NEPOSKYTUJE:

 

 • Žiadne špeciálne služby pre nepočujúcich, nevidiacich, slabozrakých ani pre matky s deťmi.

 

Adresa

Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov
Tel.: 054 / 47 24 966, 47 24 309,  Fax: 054 / 47 24 309
E-mail: sekretariat(at)muzeumsaris-bj.vucpo.sk; sarmus(at)nextra.sk
Web: www.muzeumbardejov.sk

 

Vihorlatské múzeum – Humenné

Múzeum PONÚKA:

 • Bezbariérový prístup expozícií  situovaných na prízemí sídla múzea - prírodovená, sakrálna a časť umelecko-historickej expozície.
 • Lektorský doprovod - pre návštevníkov so zrakovým handikepom - možnosť poskytnúť lektorský doprovod pre nevidiacich a slabozrakých.

Múzeum NEPOSKYTUJE:

 

 • Múzeum nemá  zatiaľ komplexne riešený bezbariérový vstup.

 

Adresa

Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
Tel.: 057 / 775 22 40, 775 5671 (skanzen), Fax: 057 / 775 22 40
E-mail: sekretariat(at)muzeumvihorlat-he.vucpo.sk, sekretariat(at)muzeumhumenne.sk
Web: www.muzeumhumenne.sk

 

Múzeum v Kežmarku

Múzeum PONÚKA:

 • Bezbariérový prístup len do expozície Veteran car, ostatné priestory hradu sú dosť náročné pre vozíčkárov (avšak už sa uskutočnila prehliadka aj s takouto skupinou návštevníkov - za pomoci asistentov, ktorí pomáhali pri presúvaní).
 • Lektorský výklad - lektorky múzea podávajú výklad v každej miestnosti, teda múzeum vo všetkých objektoch môžu navštíviť aj návštevnici so zrakovým handikepom.
 • Sprievodné texty po expozíciách - možnosť prečítať si informácie, vhodné pre nepočujúcich návštevníkov.

Adresa

Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok
Tel.: 052 / 45 22 619, 42 80 075,  Fax: 052 / 452 35 26
E-mail: sekretariat(at)muzeum-kk.vucpo.sk, riaditelkk(at)stonline.sk
Web: www.kezmarok.com

 

Múzeum moderného umenia A. Warhola – Medzilaborce

Múzeum PONÚKA:

 • Bezbariérový vstup - pre vozičkárov len do foyerExpozície výmenných výstav.
 • QR kódyNFC čipy -  informácie v podobe QR kódov  a NFC čipov, ktoré sú nainštalované v expozícii, na vstupenkách a na hlavnom vchode múzea, služba slúži najmä pre návštevníko nepočujúcich (aktuálne informácie o dianí v MMUAW, vstupné, otváracie hodiny, info o múzeu, komentované prehliadky a pod.).
 • Komentovú prehliadku  expozície v rôznych jazykoch - prístupna pomocou podobe QR kódov a NFC čipov.

 

 • Zľavnené vstupné (rodiny, ZŤP) - rodinné vstupné - kde deti do 15 rokov v sprievode dospelých majú zvýhodnený vstup za symbolické 1€, návštevníci s preukazom ZŤP -  zvýhodnený vstup za 2 EUR , asistent ZŤP má vstup zdarma.

 

Adresa

A. Warhola 749/26, 068 01 Medzilaborce
Tel.: 057 / 748 00 72, Fax: 057 / 732 1069
E-mail: sekretariat(at)awarholmuzeum-ml.vucpo.sk, awmuzeum(at)post.sk
Web: muzeumaw.sk

Podtatranské múzeum – Poprad

Múzeum prezentuje svoje expozície v dvoch pobočkách - Poprad (Vajanského 74/2), Poprad - Spišská Sobota (Sobotské námestie 33)

Múzeum PONÚKA:

 • Bezbariérový prístup (Poprad) - vybudovaný v objekte múzea a taktiež možnosť v areáli záhrady múzea na Vajanského ulici. Priestory sú v súčasnosti zatvorené.
 • Bezbariérový prístup - len dvor - pre imobilných návštevníkov do expozičných priestorov.
 • Zľavnené vstupné - pre držiteľov preukazu ZŤP a ich sprievod.

Múzeum NEPOSKYTUJE:

 • Bezbariérový prístup v pobočke múzea v Poprade - Spišskej Sobote - v tejto pobočke nie je prístup pre imobilných návštevníkov do expozičných priestorov, prístup je len na dvor.

 

 • Ďalšie osobitné služby pre handicapovaných návštevníkov múzeum neposkytuje.

 

Adresa

Vajanského 72/4, 058 01 Poprad
Tel.: 052 / 772 19 24
Fax: 052 / 772 18 68
E-mail: sekretariat(at)muzeumtatry-pp.vucpo.sk, sekretariat(at)muzeumpp.sk
Web: www.muzeumpp.sk

Krajské múzeum - Prešov

Krajské múzeum v Prešove rešpektuje zásady vyjadrené v Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím a prostredníctvom svojich expozícií a krátkodobých výstav napomáha rozvoju ich umeleckého vnímania a kultúrneho povedomia.

Múzeum prezentuje svoje expozície v troch mestách - Prešov, Hanušovce nad Topľou, Stropkov.

Múzeum PONÚKA:

 • Bezbariérový prístup - expozície múzea vo všetkých jeho pobočkách, avšak podmienky bezbariérovosti sú rozdielne (konkrétne podmienky sú uvedené nižšie).
 • Lektorský výklad -  je zabezpečovaný spôsobom, ktorý rešpektuje konkrétny zdravotný hendikep tak, aby tieto osoby neboli kvôli nemu nijakým spôsobom ukrátené alebo znevýhodnené.
 • Infokiosk o archeoparku (Archeopark Hanušovce) - hlasový sprievodca kombinovaný s vizuálnym - uľahčenie prístupu návštevníkov so zrakovým handikepom.
 • Haptická obhliadka (Archeopark Hanušovce) - táto expozícia ponúka možnosť dotknúť sa všetkého a je vynikajúcou expozíciou pre návštevníkov so zrakovým postihom.
 • WC pre vozičkárov (Hanušovce) - na prízemí kaštieľa je k dispozícii sanitárne zariadenie pre vozíčkarov.
 • Zľavnené vstupné - pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Múzeum NEPOSKYTUJE:

 • Žiadne špeciálne služby pre osoby s iným znevýhodnením (zrak, sluch).
 • Plošiny – rampy pre vozíčkarov, asistenčné pomôcky pre hlasovo a sluchovo handikepované osoby (hlasoví sprievodcovia, dotykové doplnky výstav, navádzacie prvky po expozícii a pod.)

Podmienky bezbariérovosti

Podmienky bezbariérovosti sú  vjednotlivých pobočkách a expozíciách rozdielne.

Pobočka Prešov

Múzeum v tejto pobočke prezentuje expozície v 3 historických budovách (Hlavná 86, 88, 90)  a v jednej účelovej výstavnej hale, kde ponúka návštevníkom 4 expozície.

 • Bezbariérový vstup - zadný vchod zo Slovenskej ulice.
 • Bezbariérový prístup expozícií - na celom prízemí spomínaných budov i do výstavnej haly, kde je špecializovaná expozícia historickej hasičskej techniky.
 • Prístupnosť krátkodobých tematických výstav - práve časť prízemných priestorov slúži krátkodobým tematickým výstavám, o ktoré je záujem aj zo strany ľudí so zdravotným postihnutím i zo strany zariadení, ktoré o nich zabezpečujú sociálnu starostlivosť a služby.
 • BARIÉRY - pre vozíčkarov jestvujú aj na prízemí menšie bariéry a prístup na poschodie nie je možný (v budúcnosti odstránenie týchto problémov v rámci realizácie projektových zámerov komplexného riešenia areálu Krajského múzea – Rákociho paláca).
Pobočka Hanušovce - kaštieľ a archeopark
 • Bezbariérový prístup expozícií -  pre návštevníkov so zníženou pohyblivosťou prístupné iba prízemie kaštieľaza pomoci inej osoby aj archeopark.
 • WC pre vozičkárov (Hanušovce) - na prízemí kaštieľa je k dispozícii sanitárne zariadenie pre vozíčkarov
 • BARIÉRY:
 • menšie bariéry na prízemí kaštieľa (schodíky) - sú riešené šikminami, ktoré umožňujú pohyb na vozíku
 • krátkodobé výstavy - sú problematické z dôvodu ich realizácie na poschodí, prístup pre imobilných návštevníkov je veľmi ťažký (Pamiatkovo chránená budova však neumožňuje realizovať výťah - riešením by bola plošina pre imobilných návštevníkov, jej zakúpenie je plánované v rámci projektu PL – SK pri tvorbe expozície archeológie v suteréne kaštieľa.)
Pobočka Stropkov
 • Bezbariérový prístup expozície na prízemnie - realizácia výstav na prízemí objektu, ktorá bude prístupná bez väčších problémov aj pre imobilných návštevníkov

 

 • BARIÉRY - sťažený prístup k ostatnej expozícii - situovaná na treťom nadzemnom podlaží (podkroví), kde je prístup osobám so sťaženou pohyblivosťou v podstate nemožný, výťah sa v týchto priestoroch nenachádza.

 

 

Adresa - pobočka Prešov

 

Hlavná 86, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 773 47 08, Fax: 051 / 772 12 25
E-mail: sekretariat(at)muzeumkrajske-po.vucpo.sk, krajskemuzeumpo(at)stonline.sk
Web: www.muzeumpresov.sk 

 

Adresa - pobočka Hanušovce (Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou)

Zámocká 160/5,094 31 Hanušovce nad Topľou
GPS: N 49°01´33" E 21° 29´ 56"
Tel.: Kaštieľ/ Pałac/ Palace: +421 57 445 24 41, Tel./fax: +421 57 445 23 71
E-mail: vmuzeumhanus@stonline.sk, muz.hanus@gmail.com
web: http://www.archeoparkhanusovce.sk/

Expozícia vo Vranove nad Topľou
Budova Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou
Sídl. 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou
GPS: N 48° 53´ 26"; E 21° 41´ 12"
Tel. : +421902233910
E-mail: vmuzeumhanus@stonline.sk, muz.hanus@gmail.com
Web:

 

Ľubovnianske múzeum – Stará Ľubovňa

Ľubovnianske múzeum sa snaží poskytovať kultúrne informácie pre čo najširšiu škálu hendikepovaných obyvateľov. Svoje expozície navštevníkom približuje prostredníctvom skanzenu a hradu.

Múzeum (skanzen a hrad) PONÚKA - pre návštevníkov:

(so zrakovým hendikepom, nevidiacich)

 • Prezentácie v špeciálnych formátoch - štandardné prezentácie historických faktov upravované do špeciálnych formátov, ako sú vodiace línie pre nevidiacich v skanzene a na hrade.
 • Sprievodcovia v brailovom písme - informácie vo forme tlačených sprievodcov v brailovom písme - uľahčenie prístupu k informáciám nevidiacim návštevníkom.
 • Haptické obhliadky vybraných exponátov - prehliadka hradu a skanzenu je doplnená o možnosť dotknúť sa niektorých exponátov.
 • Trojrozmerné makety s brailovými popiskami - 3D makety doplnené o popisky v brailovom písme - infomácie o objektoch v skanzene alebo na hrade
 • Bezplatné zapožičanie čítačky QR kódov - bezplatne zapožičateľné zariadenia na čítanie QR kódov - uľahčenie prístupu k informáciám.
 • Skanzen nevidiacim - odkaz na webovú stránku s podrobnejšími informáciami.

(so sluchovým hendikepom)

 • Virtuálneho sprievodcu v posunkovej reči - pre nepočujúcich návštevníkov múzeum vytvorilo sprievodcu voľne stiahnuteľného pomocou načítania QR kódu pri vstupoch do expozícií na hrade i v skanzene.
 • Voľne dostupnú WIFI - systém pre jednoduché načítavanie

(s telesným hendikepom)

 • Bezbariérový prístup s obmedzeniami - znevýhodnené osoby a návštevníci na vozíčkoch môžu využívať komunikácie skanzenu a nádvoria hradu s ohľadom na vlastné schopnosti alebo schopnosti doprovodu. V najbližšej dobe múzeum pripravuje vybudovanie chodníkov pre vozíčkarov.
 • Udelenie výnimky pre automobil - múzeum, na základe ohlásenia vopred, pre telesne znevýhodnené osoby poskytuje výnimku pri presunoch automobilom a je im umožnené vyviesť návštevníka na nádvorie hradu resp. priestor skanzenu.

(pre matky s deťmi)

 • Prebaľovací pult možnosť súkromia pri dojčení v dennej časti pokladne.

(pre osoby znevýhodnené - telesným hendikepom, duševne, sociálne, seniorov)

 • AVES terapie -  múzeum počas letnej turistickej sezóny realizuje projekt AVES terapie, ktorý je predovšetkým určený pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ale i pre obyvateľov s duševnými poruchami, osobamí trpiacimi sociálnym znevýhodnením alebo alebo vyhranením na pokraj spoločnosti pre farbu pokožky i pre seniorov.  Projekt za pomoci prezentácie dravých vtákov vykonáva psychohygiénu a zároveň vzdeláva návštevníkov. Pomáha potierať telesne, duševné, sociálne i kultúrne rozdiely a tak dočasne odstraňuje znevýhodnenie návštevníkov.

(pre odborných pracovníkov múzeí)

 

 • Odborná konferencia o debarierizácii - múzeum pripravuje ďalší ročník odbornej konferencie venovanej debarierizácii kultúrnych inštitúcií (1. ročník -2016, 2. ročník - 2017).

 

Adresa

Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 43 22 422, Fax: 052 / 43 22 302
E-mail: sekretariat(at)muzeumlubovna-sl.vucpo.sk, muzeum(at)slnet.sk
Web: www.hradlubovna.sk

 

 

 

Publikované: 26.06.2017 / Aktualizované: 31.10.2018 HoreTlačiť