Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Najnovšie na webe

Inštruktor sociálnej rehabilitácie - DSS v Stropkove

10.09.2020 Voľné pracovné miesto - Inštruktor sociálnej rehabilitácie - DSS v Stropkove (uzávierka 23.09.2020)

"Letná škola" na SOŠ služieb v Prešove

10.09.2020 LETNÁ ŠKOLA FRESH poznania, kreativity a talentu, zaujímavostí a rozvíjania odolnosti žiakov Strednej odbornej školy služieb v Prešove

Odborný zamestnanec pre komunikáciu a propagáciu SÚC PSK

09.09.2020 Voľné pracovné miesto - Odborný zamestnanec/zamestnankyňa pre komunikáciu a propagáciu, SÚC PSK (uzávierka 25.09.2020)

Údržbár-kurič-vodič - DSS v Brezovičke

08.09.2020 Voľné pracovné miesto - Údržbár-kurič-vodič - DSS v Brezovičke (uzávierka 25.09.2020)

Údržbár, Školský internát, Poprad

08.09.2020 Voľné pracovné miesto - Údržbár, Školský internát, Poprad (uzávierka 30.09.2020)

Psychológ/ička - CSS Clementia, Ličartovce

08.09.2020 Voľné pracovné miesto - Psychológ/ička - CSS Clementia, Ličartovce (uzávierka 30.09.2020)

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň, Spišská Stará Ves

03.09.2020 Prevod prebytočného majetku - automobil - Zariadenie sociálnych služieb Jasoň (uzávierka 25. septembra 2020)

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie

03.09.2020 Prevod prebytočného majetku - automobil - Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie (uzávierka 25. septembra 2020)

SO pre IROP PSK

27.08.2020 Výzva na predkladanie ŽoNFP na zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.

Ukončenie podávania pripomienok k tvorbe cestovných poriadkov autobusovej dopravy na 2020/2021

26.08.2020 Oznam o ukončení podávania pripomienok k tvorbe cestovných poriadkov autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021

Z Á P I S N I C A

07.08.2020

Zápisnica č.

07.08.2020

Záverečné správy - výzvy

23.07.2020 Záverečná správa k výzve IROP-PO4-SC421-2017-19 OPRAVA 1.kolo

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO4-SC431-2017-16

23.07.2020 Záverečná správa výzvy s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 (3.kolo)

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC211-2017-17

05.06.2020 Aktualizácia č. 12 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

Publikované: 03.02.2009 / Aktualizované: 13.08.2020 HoreTlačiť