Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Podmienky k súťaži na Facebooku o Vianočný PSK balíček

Súťaž na Facebooku o Vianočný balíček PSK 

Komentuj, kde a ako víkenduješ (súťaž trvá v termíne 22. – 26.12.2019)

Napíšte do komentára kde a ako víkendujete a vyhrajte 2x Vianočný balíček PSK (čajová sada, med, taška PSK, kalendár PSK, dáždnik)

Podmienkou súťaže je stať sa fanúšikom našej Facebookovej stránky Prešovský samosprávny kraj a zdieľať súťažný príspevok na Facebooku. Súťaž trvá do 26.decembra 2019. Výhercov vyžrebujeme najneskôr do 03.01.2020.

Celé podmienky súťaže sú uvedené na internetovej stránke: www.vucpo.sk

Podmienky propagačnej súťaže na Facebooku 

Podmienky propagačnej súťaže na Facebooku (ďalej len „Podmienky“) vydané v zmysle § 845 a nasl. a § 850 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. v platnom znení (ďalej len „Podmienky“)

1. Organizátor súťaže

1.1. Organizátorom súťaže je Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) so sídlom: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

2. Trvanie súťaže

2.1. Súťaž na Facebooku sa uskutočňuje od 22.12.2019 do 26.12.2019.

3. Podmienky súťaže

3.1. Do súťaže sa môžu zapojiť len osoby s trvalým bydliskom na území SR staršie ako 18 rokov. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Úradu PSK a zamestnanci zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

3.2. Predpokladom zapojenia sa do súťaže je splnenie všetkých podmienok – dať lajk na fanpage PSK, komentovať príspevok a zdieľať príspevok.

3.3. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

4. Ceny

4.1. Výhercovia získajú 2x1 Vianočný balíček, ktorý so súťaže daruje Úrad PSK.

4.2. Ceny si Výhercovia prevezmú osobne na Úrade PSK do 14 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov Organizátorom prostredníctvom komentára pod príspevkom. V prípade väčšej vzdialenosti  (Výherca – Prešov) môže Organizátor po dohovore poslať cenu Výhercovi poštou.

4.3. V prípade, že Výherca si na základe komentára nevyzdvihne výhru na Úrade PSK alebo sa s Organizátorom nedohodne na prevzatí ceny iným spôsobom, takáto výhra prepadá v prospech Organizátora.

5. Žrebovanie

5.1. Žrebovanie Výhercov sa uskutoční najneskôr do 03.01.2020, zabezpečené bude elektronicky zo strany Organizátora.

5.2. Do žrebovania budú zaradení účastníci, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v článku III. Podmienok.

5.3. Meno každého Výhercu bude zverejnené v komentári príslušného príspevku týkajúceho sa súťaže na Facebooku Organizátora súťaže.

6. Účasť v Súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1. Účastník Súťaže zároveň svojou účasťou v Súťaži udeľuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOÚ“) Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov zverejnených Účastníkom na Facebooku za účelom prevádzkovania Súťaže (napr. odovzdanie výhry výhercovi Súťaže, zverejnenie mena výhercu Súťaže v oznamovacích prostriedkoch).

6.2 Súhlas Účastníka na spracovanie jeho osobných údajov je dobrovoľný. V prípade súhlasu na účely prevádzkovania Súťaže je platnosť súhlasu podmienkou účasti v Súťaži.

6.3. Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov boli tieto bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované.

6.4. Ďalšie informácie o podmienkach súťaže sú dostupné na internetovej stránke Organizátora www.vucpo.sk

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 08.01.2019 / Aktualizované: 19.12.2019 HoreTlačiť