Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň V PSK 2021 - júl 27. týždeň

Týždeň v PSK - júl 2021 - 27. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

 

Obsah

 1. Iniciatíva Catching-up Regions
 2. Analýza prinesie zmeny vzdelávania
 3. Hľadá sa Naj on-line učiteľ
 4. Legendarium je späť

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Školský rok 2020/2021 sa skončil aj pre vyše 29-tisíc žiakov stredných škôl v Prešovskom kraji. V dennej forme štúdia študovalo na všetkých gymnáziách v kraji 10 477 žiakov, na všetkých stredných odborných školách 18 752 žiakov a na konzervatóriách 167 žiakov.

 • Šandalský most v Stropkove po rekonštrukcii opäť verejnosti. V rámci opravy mosta, ktorý už bol v zlom technickom stave, sa zrealizovala aj nová konštrukcia vozovky (250 m), chodník pre peších so zábradlím a po oboch stranách komunikácie sa osadili oceľové zvodidlá. Došlo tiež k úprave vodného toku Ondava, osadeniu osvetlenia, či úprave terénu.

 • Na brehoch Malej Domaše sa začína črtať oddychovo-rekreačná zóna. V úvodnej fáze boli zrealizované terénne úpravy, oplotenie areálu, vybudované altánky a lávky ponad odvodňovacie kanály. PSK na tento zámer prispel v rámci Výzvy pre región 2020 sumou 30-tisíc eur.

 • Na trase Medzilaborce – Svidník premáva aj toto leto turistický autobus Horný Zemplín. Z Medzilaboriec vyráža v sobotu a nedeľu o 10:35, príchod do Svidníka je naplánovaný na rovnaké dni o 16:25. Sezónna linka priamo nadväzuje na vlakové spojenie Sanok – Łupków – Medzilaborce. Jazdiť bude až do 19. septembra.

 • Turistom sú k dispozícii aj sezónne vlaky. A to na trasách: Spišská Nová Ves – Levoča, Prešov – Banská Bystrica, Prešov – Stará Ľubovňa, Prešov – Stakčín, pričom posledné spojenie je tohtoročnou novinkou. Viac info na www.vucpo.sk

Jingel PSK

Iniciatíva Catching-up Regions
Týždeň v PSK: Regionálny rozvoj (flashové správy)                        

Banskobystrický a Prešovský samosprávny kraj hodnotili druhú etapu iniciatívy pre dobiehajúce regióny Catching-Up Regions. Progres a plány predstavili na záverečnej konferencii 29. júna v obci Bystrá v okrese Brezno. A to spoločne so zástupcami Európskej komisie, Svetovej banky, ministerstva investícii a regionálneho rozvoja. Hodnotili sa realizované projekty, stav ich rozpracovanosti a prvé výsledky. Catching-up Regions je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom – podporuje ich rast a inovácie. 

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Analýza prinesie zmeny vzdelávania
Týždeň v PSK: Dotácie PSK (flashové správy)

Jedným z prvých výstupov Iniciatívy Catching up Regions v komponente Zvyšovanie kvality a efektívnosti stredoškolského vzdelávania v PSK je ukončenie prvej fázy projektu zlepšenia stredného odborného školstva. Do projektu je pilotne zapojených päť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Vyše sto odborných expertov analyzovalo 53 školských vzdelávacích programov.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Furman, vedúci Odboru školstva PSK: "Žiaci, ktorí vychádzajú z našich škôl, aby boli uplatniteľní na trhu práce a zároveň, aby sme na našich školách mali také odbory o ktoré bude jednak zaujmem zo strany žiakov a rodičov a na druhej strane aj zamestnávatelia, aby vedeli zamestnať týchto našich absolventov."
 • Andrea Ondová, metodik pre spoluprácu so zamestnávateľmi: "Je dôležité, aby školské vzdelávacie programy boli prispôsobené podmienkam trhu práce a to nám vedia zabezpečiť práve zamestnávatelia tým, že na nejakej pravidelnej báze aspoň dvojročnej budú pripomienkovať aktuálne trendy, ktoré sa u zamestnávateľov využívajú."
 • Mária Frančáková, garant odborných aktivít národného projektu: "Výsledky doteraz vykonanej analýzy vzdelávacích potrieb SOŠ sú základným kameňom pre inovácie v nasledujúcej fáze projektu. Boli navrhnuté na inováciu 49 školských vzdelávacích programov a štyri školské vzdelávacie programy budú nanovo vytvorené."

Analýza sa zamerala aj na potrebu vzdelávania pedagógov, určenia jeho rozsahu a metód, aby aj stredoškolskí učitelia dokázali aplikovať aktuálne trendy.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Holub, riaditeľ SŠ Ľ. Podjavorinskej Prešov. "Určite budeme implementovať inovácie, ktoré nám boli navrhnuté či už v rámci toho teoretického odborného vzdelávania, určite budeme vedieť využiť materiálno-technické zabezpečenie, ktorého súčasť bude doplnenie a modernizácia.
 • Mária Frančáková, garant odborných aktivít národného projektu: "Čo sa inovácií týka v ďalšej fáze projektu, tak to bude hlavne aktualizácia obsahov odborných predmetov, vytvorenie nových učebných materiálov, vytvorenie vzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov."

Na základe výsledkov analýzy jednotlivých odborných skupín bude vypracovaný podrobný návrh na inovácie a strategický plán. Ten sa stane predmetom ďalších projektových činností.

Tabuľka

Iniciatíva Catching up Regions

komponent Zvyšovanie kvality a efektívnosti stredoškolského vzdelávania v PSK

Prvá fáza projektu

Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji

Zapojené školy v pôsobnosti PSK

SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok

SOŠ polytechnická A. Warhola Medzilaborce

SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa

SOŠ elektrotechnická Poprad – Matejovce

Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov.

Ide o prvý národný projekt v rámci operačného programu Ľudské zdroje v prioritnej osi Vzdelávanie, kde prijímateľom je samosprávny kraj.

V rámci operačného programu ľudské zdroje je vyčlenených 5 miliónov eur.

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

 Hľadá sa Naj on-line učiteľ
Týždeň v PSK: Školstvo (flashové správy)

Pandémia koronavírusu preniesla vzdelávanie do on-line priestoru. Učitelia a žiaci sa museli operatívne prispôsobovať dištančnej forme vzdelávania. Často si to vyžadovalo inovatívne a kreatívne prístupy k vyučovaniu. Krajská samospráva aj preto vyhlásila tento rok „špeciálnu“ anketu - Naj on-line učiteľ PSK. Vyzdvihnúť má práve prácu pedagógov v čase pandémie. Na ocenenie ich môžu nominovať žiaci všetkých stredných škôl v kraji. Nominácie s krátkym zdôvodnením je možné zasielať do 16. augusta.

Tabuľka

Naj on-line učiteľ PSK 2020/2021
Nominácie posielajte do: 16. augusta

na e-mail: nominacie@vucpo.sk

- v nominácií uveďte dôvod svojho výberu

- informácie o nominovaní sú zverejnené na           

www.vucpo.sk

www.kampo.sk

Zapojiť sa môžu žiaci všetkých stredných škôl v Prešovskom kraji.

« obsah

Legendarium je späť
Týždeň v PSK: Cestovný ruch (flashové správy)

- Ukážka spot Legendarium – 5 sek.

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska prichádza aj počas tohto roka s obľúbenou letnou kampaňou Legendarium, ktorá je určená predovšetkým pre rodiny s deťmi. Šiesty ročník súťaže začal 25. júna a pokračuje do 12. septembra.

Nasleduje priama reč.

 • Jana Andraščíková, KOCR Severovýchod Slovenska: "V tomto roku je Legendarium vo forme denníka dobrodruha, do ktorého si účastníci, alebo turisti, po väčšine sú to deti, zbierajú nálepky a pečiatky. Nálepky získajú v prírode v trezoroch, ku ktorým sa dostanú na základe indície, ktorú majú v denníčku a pečiatky získajú v rôznych zariadeniach."

Koncept súťaže je teda rozdelený na dve časti – hľadanie nálepiek a zbieranie pečiatok. Súťažiaci môžu nazbierať až 52 hlasov za 15 nálepiek a 37 pečiatok. Denník dobrodruha je bezplatne k dispozícií na miestach, kde sa vydávajú pečiatky. Kompletný zoznam miest s pečiatkami a nálepkami je uvedený na stránke legendarium.info .

titulok:

Legendarium – všetky informácie

www.legendarium.info

Ukážka Legendarium – 5 sek.

Nasleduje priama reč.

 • Jana Andraščíková, KOCR Severovýchod Slovenska. "Ďalšou motiváciou pre nich je určite aj záverečné žrebovanie, v ktorom môžu získať, alebo vyhrať horský bicykel a mnoho ďalších cien."

KOCR Severovýchod Slovenska pripravila pre turistov a návštevníkov Prešovského kraja aj ďalší nový projekt - Hradná cesta.

Nasleduje priama reč.

 • Veronika Beňková, KOCR Severovýchod Slovenska: "Ktorý je zameraný na zvýšenie návštevnosti a povedomia o hradoch v Prešovskom kraji. Do projektu sme zapojili 17-násť hradov, od tých najznámejších ako hrad Šariš, Kapušany, ale aj menej známe ako Šebeš, Bodoň, Medzianky."

Pozývame aj vás na letné putovanie po Prešovskom kraji. Zbierajte zážitky, nové informácie, spoznávajte legendy a predovšetkým zabavte sa s Legendariom.

Ukážka Legendarium – 5 sek.

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

***

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 10.07.2021 / Aktualizované: 14.07.2021 HoreTlačiť