Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Cestovný ruch

Kompetencie v oblasti cestovného ruchu

Odbor regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja vykonáva v súvislosti s cestovných ruchom následovné činnosti:

 • koordinovanie plnenia koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu (podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky)
 • utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj (podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov.

V zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu  Prešovský kraj (v oblasti cestovného ruchu): 

 • môže založiť krajskú organizáciu a podieľa sa na jej spolufinancovaní,
 • spolupracuje s krajskou organizáciou pri tvorbe programov a plánov hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja na území vyššieho územného celku vrátane koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ročného plánu aktivít a monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu na území kraja,
 • vytvára podmienky na spoluprácu s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na jeho území,
 • vytvára podmienky na osvetu a výchovu obyvateľstva k podnikaniu v cestovnom ruchu,
 • spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri realizácii štátnej politiky cestovného ruchu v SR, 
 • podporuje rozvoj cezhraničnej, medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce v cestovnom ruchu,
 • vytvára podmienky na podporné mechanizmy a nástroje, ktoré motivujú subjekty na jeho území k rozvoju cestovného ruchu, zvyšovaniu kvality služieb a konkurencieschopnosti,
 • spolupracuje s Radou vlády Slovenskej republiky pre jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí a podieľa sa na vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie SR v zahraničí.

Prešovský samosprávny kraj spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR) je zakladateľom Krajskej organizácii cestovného ruchu Severovýchod - KOCR Severovýchod.

Bližšie informácie o spoločných podujatia a projektoch nájdte na stránke http://www.severovychod.sk/.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@psk.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Aplikácia o nelegálnych skládkach a recyklácii

Trash out - odkaz na aplikáciu, ktorá sa týka nelegálnych skládok a recyklovania 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 28.08.2017 HoreTlačiť