Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Cezhraničné programy

V EÚ dlhodobo fungujú programy zamerané na medziregionálnu spoluprácu v prihraničí i širšom území členských krajín.

Subjekty pôsobiace v prešovskom kraji majú v programovom období 2014 - 2020 možnosť z hľadiska územnej oprávnenosti čerpať zdroje EÚ z programov cezhraničnej spolupráce:

V predchádzajúcom období bolo možné čerpať finančné prostriedky z EÚ z týchto programov cezhraničnej spolupráce:

Kompetencie v oblasti cezhraničných programov

Kompetencie v rámci riadiacej a koordinačnej činnosti Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR 2007-2013

(pripomienkovanie a príprava dokumentov, schvaľovací proces,  činnosti v rámci Spoločného monitorovacieho výboru Programu, Implementácia Prioritnej osi III Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR prostredníctvom Strešného projektu PSK,...)

 • Kompetencie v rámci implementačných procedúr
  (vypracovanie strešného projektu a dokumentov pre implementáciu prioritnej osi III., vypracovanie dokumentov pre implementáciu projektov a ich predloženie RO/NK na schválenie, výkon činností v rámci Monitorovacieho podvýboru Programu cezhraničnej spolupráce, zabezpečenie zasadnutí MPV, vypracovanie a zverejnenie výziev na predkladanie žiadosti o FP pre prioritnú os III, organizovanie školení pre žiadateľov a mikroprijímateľov, pomoc pri hľadaní zahraničných partnerov, ...)
 • Kompetencie v rámci finančného riadenia a kontroly 
  (priebežná obsahová, finančná a formálna kontrola mikroprojektov, kontrola na mieste, kontrola dokumentácie konečných prijímateľov, kontrola súladu s národnou legislatívou a legislatívou Spoločenstva, prijímanie vyúčtovania od prijímateľov mikroprojektov,...)
 • Kompetencie v rámci monitoringu
  (monitoring a kontrolná činnosť v rámci cezhraničnej spolupráce na úrovni PSK)

Kompetencie v rámci Infobodu Prešovského samosprávneho kraja pre Program cezhraničnej spolupráce PL-SR

 • Koordinácia zabezpečenia publicity Programu cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013 na úrovni PSK (informačných a propagačných materiálov, predmetov)
 • Poradensko-konzultačná činnosť pre žiadateľov Programu cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013
 • Spolupráca v rámci organizovania školení, workshopov a informačných stretnutí
 • Koordinácia poskytovania informácií o Programe cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013 na web stránke PSK
 • Podpora STS pri plnení dôležitých úloh Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR
 • Ďalšie aktivity súvisiace s naplnením Komunikačného plánu Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR
 • Ďalšia administratívna činnosť súvisiaca s plnením činností Infobodu PSK

Kompetencie v rámci riadiacej a koordinačnej činnosti Programu nástroja susedstva ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013

 • Schvaľovací proces Programu prostredníctvom Spoločného monitorovacieho výboru Programu a Spoločnej Výberovej komisie pre hodnotenie a schvaľovanie projektov.
 • Infobod/Branch Office Prešov pre Program ENPI HU-SK-RO-UA na základe Dohody o spolupráci a financovaní vysunutého pracoviska STS tzv. „Branch Office“ v rámci Programu Nástroja Európskeho Susedstva a Partnerstva (ENPI) Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 uzavretá medzi Spoločným technickým sekretariátom a Prešovským samosprávnym krajom dňa 31.7.2009 (informovanosť a publicity Programu na úrovni PSK v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom, predkladanie relevantnej dokumentácie a výročných správ, koordinácia aktivít Programu ENPI)

Kompetencie v rámci riadiacej a koordinačnej činnosti Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA PL-SR 2004-2006

 • Kompetencie Regionálneho Sprostredkovateľského orgánu pre Program INTERREG IIIA SR/PL 2004-2006 na základe Zmluvy o implementácii Programu INTERREG IIIA medzi PSK a MVRR SR

Kompetencie v rámci riadiacej a koordinačnej činnosti Programu susedstva HU-SK-UA 2004-2006

 • Kompetencie Regionálneho Sprostredkovateľského orgánu pre Program susedstva HU-SK-UA na základe Zmluvy o implementácii Programu INTERREG IIIA medzi PSK a MVRR SR

Kompetencie odboru

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
051/7081 572 

    

Aktuálne výzvy

        

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

Publikované: 25.04.2012 / Aktualizované: 01.06.2016 HoreTlačiť