Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

RIUS PSK 2014 - 2020

Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020

Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 - 2020 (RIÚS PSK) je spracovaná za účelom koordinovanej, vecne a časovo zosúladenej implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na území Prešovského kraja a dosiahnutie komplementarity a synergie s ostatnými OP. Ide o plánovací nástroj umožňujúci účasť relevantných partnerov pre uplatnenie princípu integrovaného prístupu k územnému rozvoju v kraji. RIÚS je aplikáciou integrovaných územných investícií v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) na roky 2014 – 2020.

RIÚS predstavuje strednodobý plánovací dokument, ktorého cieľom je zabezpečiť podmienky pre účinné využitie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, štátneho rozpočtu a ostatných finančných zdrojov prijímateľov počas programového obdobia politiky súdržnosti EÚ 2014 – 2020. Integrovaná územná stratégia vychádza z nasledovných princípov.

RIÚS ako verejná stratégia:

 • je spracovaná a realizovaná transparentne a objektívne formou partnerstva a viacúrovňového riadenia.
 • je založená na odbornej analýze, dôkazoch, hodnotení predpokladov a porovnaní a  tvorí podklad pre informované a zodpovedné rozhodovanie zúčastnených aktérov.
 • je zameraná na riešenie konkrétnych významných problémov, potrieb a výziev územia.
 • vychádza z integrovaného prístupu, kde jeho nositeľom je partnerstvo v konkrétnom území zabezpečujúce horizontálnu i vertikálnu koordináciu.
 • rešpektuje zásady projektového riadenia vrátane systému priebežného hodnotenia a monitorovania s dôrazom na výsledky a dopad realizovaných intervencií

RIÚS vychádza zo stratégie a cieľov Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, pričom jej ambíciou bude nasmerovať investičné priority do konkrétneho územia, ktoré má najvyšší rozvojový potenciál pre danú prioritu a stane sa motorom ďalšieho rastu s dopadom na čo najširší okruh obyvateľov.

Podrobnejšie informácie nájdete na uvedených odkazoch:

Hlavný dokument RIÚS PK 2014 - 2020

Aktuálne informácie, oznamy  

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 18.03.2015 / Aktualizované: 12.08.2016 HoreTlačiť