Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rada partnerstva pre RIUS PSK

Partnerstvo pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu

Partnerstvo pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Prešovského kraja na roky 2014 - 2020 (ďalej len „Partnerstvo“) vzniklo za účelom prípravy, realizácie, monitorovania a hodnotenia RIÚS PSK  2014 - 2020 (Regionálnej integrovanej územnej stratégie Prešovského kraja).

Partnerstvo sa ustanovuje na základe článku 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. Decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. Januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 schválenej Európskou komisiou dňa 20. Júna 2014 a na základe zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch.

Partnerstvo predstavuje regionálnu platformu územnej spolupráce sociálno-ekonomických partnerov na príprave, realizácii, monitorovaní a hodnotení RIÚS. Partnerstvo tvoria reprezentatívne orgány verejnej správy, hospodárski a sociálni partneri a subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť na národnej alebo regionálnej alebo miestnej úrovni, vrátane partnerov činných v oblasti ochrany životného prostredia a komunitných a dobrovoľníckych organizácií, ktoré pôsobia na území kraja.

Rada Partnerstva

Rada Partnerstva predstavuje zoskupenie kľúčových sociálno-ekonomických partnerov, na úrovni kraja a vo veciach udržateľného mestského rozvoja na úrovni mestskej funkčnej oblasti mesta, za účelom spoločne prijímať rozhodnutia vo vzťahu k RIÚS obsahujúcej aj stratégiu UMR.

Členovia rady

Zasadnutia Rady Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020

  • 1. zasadnutie (10.11.2015) - zápisnica - PDF (39 kB)

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 18.03.2015 / Aktualizované: 10.01.2018 HoreTlačiť