Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Útvar hlavného kontrolóra PSK

  Hlavný kontrolór PSK: PhDr. Marcel Novotný, PhD.
Telefón: 051 / 70 81 251
Fax:  051 / 77 13 070
E-mail:  
   
Adresa:

Prešovský samosprávny kraj
Útvar hlavného kontrolóra
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK) PSK začal svoju činnosť dňom 1. apríla 2002. 

Kontrola v samospráve VÚC je nevyhnutnou súčasťou rozhodovacích procesov zameraná na objektívne zistenia a sústavné hodnotenia procesov v rámci samosprávneho kraja s cieľom prispieť k jeho rozvoju, posilniť plnenie jeho úloh vo vzťahu navonok, k okoliu aj do jeho vnútra.

Cieľom kontroly v PSK ako neoddeliteľnej súčasti komplexného riadiaceho procesu je získavanie informácií na rozhodovanie ako aj kritické posúdenie stavu vecí a odstránenie nedostatkov, ktoré negatívne ovplyvňujú celkový výkon a plnenie poslania a úloh Prešovského samosprávneho kraja.

Hlavné ciele ÚHK PSK v nadväznosti na poslanie a úlohy kontroly v samosprávnom kraji sú:

 • zabezpečiť hospodárny, efektívny a účinný výkon funkcií samosprávneho kraja,
 • skvalitnenie riadiacich procesov s cieľom zabrániť opakovaniu negatívnych javov,
 • zabezpečiť minimalizáciu zdrojov použitých na plnenie úloh samosprávneho kraja,
 • dodržiavanie právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
 • včasné a spoľahlivé informovanie predsedu a Zastupiteľstvo PSK o postupe dosahovania stanovených cieľov a úloh PSK, o hospodárení a nakladaní s majetkom, o vykonávaných finančných operáciách a o ich preukaznom účtovnom spracovaní za účelom operatívneho usmerňovania činností samosprávneho kraja,
 • operatívne usmerňovanie činností samosprávneho kraja.

Hlavný kontrolór

Dňa 13. júna 2022 na 38. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva PSK bol  v súlade § 19 so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC, a schváleným Organizačným poriadkom Prešovského samosprávneho kraja  zvolený do funkcie hlavného kontrolóra PSK PhDr. Marcel Novotný.

Ďalšie informácie o hlavnom kontrolórovi

Aktuálne 

Sledovanie vybavenia sťažností

 

 

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 01.06.2023 HoreTlačiť