Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Aktuálne výzvy umožnia obnovu obcí

  Šanca pre obce postihnuté povodňami v roku 2010

Obce postihnuté povodňami v roku 2010 majú možnosť získať finančné prostriedky na svoju modernizáciu. Výzva, ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 31. januára, je určená na obnovu obcí postihnutých povodňami (ROP-4.1a) a na projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami takisto postihnutých povodňami (ROP-4.1c). O podrobnostiach dnes primátorov a starostov na seminári v Prešove informovali pracovníci Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program (SO/RO pre ROP) v Prešovskom samosprávnom kraji.

„Obce sú povinné predložiť záznamy z verifikačnej komisie s presným výkazom škôd na majetku obce spôsobených povodňami v roku 2010. To je základnou podmienkou,“ zdôrazňuje Svetlana Pavlovičová, vedúca odboru SO/RO pre ROP v Prešovskom kraji. Celková hodnota verifikovanej škody musí byť v rámci výzvy ROP-4.1a vyššia ako 110 000 eur, v rámci výzvy ROP-4.1c musí presiahnuť 10 000 eur. Podľa S. Pavlovičovej „predbežne v kraji evidujeme asi 50 dotknutých obcí, ktoré môžu byť potenciálnymi žiadateľmi, ale hlásia sa nám ďalšie. Počas povodní v roku 2010 boli najviac postihnuté práve samosprávy v Prešovskom kraji.“

Nenávratné finančné príspevky môžu obce v rámci obidvoch výziev využiť na viaceré činnosti, napr. na úpravu verejných priestranstiev a zelene, výstavbu a rekonštrukciu verejných osvetlení, chodníkov a cyklistických trás, rekonštrukciu miestnych komunikácií, mostov a lávok, taktiež aj na výstavbu a rekonštrukciu zastávok a hygienických zariadení, úpravu a reguláciu povodní v zastavaných územiach obcí a miest. „Investície musia byť nasmerované do centrálnej miestnej zóny, na priestranstvách prístupných verejnosti. Obce musia mať tiež dokladované vlastníctvo všetkých pozemkov, na ktorých sa budú projektové aktivity realizovať. To bol v minulosti najväčší problém pri predkladaní žiadostí,“ upozorňuje S. Pavlovičová. V prípade výzvy ROP-4.1c je oprávneným územím katastrálne územie obce.

Žiadosti o nenávratné finančné príspevky musia záujemcovia podať do 28. júna. Následne bude otvorené druhé kolo, ktoré potrvá od 1. augusta do 30. septembra. Jeden žiadateľ môže v rámci obidvoch výziev predložiť jednu žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. „Pre opatrenie 4.1a je stanovený limit celkových oprávnených výdavkov minimálne 110 000 eur a maximálne 2,2 milióna eur. Limit oprávnených výdavkov pre opatrenie 4.1c sa pohybuje od 20 000 do 900 000 eur. Spoluúčasť žiadateľa predstavuje päť percent,“ konkretizovala S. Pavlovičová. Aktivity projektu je potrebné ukončiť najneskôr do 30. júna 2015, prípadne do konca roka 2015.

Na obe výzvy sú alokované finančné prostriedky vo výške 46 miliónov eur, na výzvu ROP-4.1a vyše 40 miliónov eur, na výzvu ROP-4.1c takmer 6 miliónov eur.

***


Prešov 28. februára 2013


Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 28.02.2013 / Aktualizované: 12.03.2013 HoreTlačiť