Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PHSR PSK 2014 - 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020

Prešovský samosprávny kraj ( PSK) v súlade so zákonom č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, v súčasnosti spracováva nový základný strednodobý rozvojový dokument PSK, ktorým je „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja pre obdobie 2014-2020“. Dokument bude vypracovaný v súlade s prioritami a cieľmi ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie kraja. Zároveň bude zohľadňovať aktuálnu sociálno–ekonomickú situáciu, nové výzvy i nové podmienky v rámci Európskej únie a Slovenskej republiky.

Nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (PHSR PSK 2014-2020), spolu s územným plánom kraja, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami, investičnými projektmi a inými konkrétnymi aktivitami a spolu s návrhom na zdrojové krytie ich zabezpečenia.

Proces spracovania dokumentu

Na spracovanie tohto dokumentu získal Prešovský samosprávny kraj nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom Regionálneho operačného programu 2007 – 2013. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 83 184,00 EUR. Externý spracovateľ dokumentu bol vybraný v procese verejného obstarávania, zmluva o dielo bola podpísaná v novembri 2014.

 • Prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
 • Zhotoviteľ: IU.N.EX PERSON, spol. s r. o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica

Proces spracovania PHSR PSK 2014-2020 začal v novembri 2014 a jeho ukončenie je plánované v októbri 2015. Analytická časť dokumentu bude spracovaná do konca marca 2015. Strategická časť do konca mája 2015, Programová časť do konca júna 2015, Realizačná časť spolu s finančným plánom bude spracovaná do konca augusta 2015 a finalizácia dokumentu bude ukončená v októbri 2015.

Schválenie finálneho dokumentu v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja sa predpokladá v štvrtom štvrťroku 2015. Dokument bude platný od 1. januára 2016.

Počas spracovania PHSR PSK 2014-2020 budú pracovať 3 pracovné skupiny zložené zo zástupcov sociálno-ekonomických partnerov Prešovského samosprávneho kraja, a to: pracovná skupina:

 • hospodárska,
 • sociálna,
 • environmentálna;

Spracovaním PHSR PSK 2014-2020 získa Prešovský samosprávny kraj základný strednodobý rozvojový dokument, ktorý bude:

 • cielene a koncepčne usmerňovať a podporovať celkový sociálno – ekonomický rozvoj Prešovského kraja,
 • jasne stanovovať priority a ciele za účelom realizácie strednodobého trvalo udržateľného rozvoja založeného na cielenej stratégií a nie na náhlych a nekoordinovaných rozhodnutiach,
 • zahrňovať najdôležitejšie výstupy z Regionálnej inovačnej stratégie Prešovského kraja 2014+,
 • zohľadňovať aktuálne trendy a akceptovať požiadavky európskych štruktúr a iniciatív, ako aj aktuálnu ekonomicko – sociálnu situáciu v Slovenskej republike, Prešovskom kraji, ale i v jeho jednotlivých okresoch;

V rámci procesu spracovania bude zabezpečené predstavenie PHSR PSK 2014 - 2020 odbornej a širokej verejnosti a uskutoční sa aj povinné posudzovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (tzv. SEA) v zmysle Zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Pracovné stretnutia

 

Publikované: 25.01.2016 / Aktualizované: 22.03.2017 HoreTlačiť