Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Územné plánovanie a ochrana životného prostredia

Pôsobnosť odboru v oblasti územného plánovania a životného prostredia PSK

dekoračný obrázok

Pôsobnosť oddelenia územného plánovania a životného prostredia vyplýva

 • zo zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
 • zo zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,
 • zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a
 • zo zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov,
 • zo zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení zákona 362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa

 

Podľa zákona č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov v zmysle § 4:

 • vykonávanie plánovacích činností týkajúcich sa územia samosprávneho kraja,
 • obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacích podkladov samosprávneho kraja a územných plánov regiónov,
 • podieľanie sa na tvorbe a ochrane životného prostredia,
 • utváranie predpokladov na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia,
 • podieľanie sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja,
 • rozvíjanie spolupráce s územnými celkami a s orgánmi iných štátov.

Podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v zmysle § 3 písm. f :

 • obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu,
 • pôsobnosť orgánu územného plánovania,
 • schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu,
 • schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí.

Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií:

 • obstarávanie územnoplánovacích podkladov a udržiavanie ich aktuálneho stavu,
 • obstarávanie, spracovanie, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie a udržiavanie jej aktuálneho stavu.

Podľa zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov:

 • určovanie všeobecne záväzným nariadením na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hraníc aglomerácií (časť územia, ktorá má viac ako 100 000 obyvateľov).

Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 • vydávanie stanovísk v rámci verejného posudzovania predpokladaných vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností na životné prostredie. 
Podľa zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení zákona č 362/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa:

 

 • zúčastňovanie sa na procese vytvárania a prevádzkovania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie s povinnosťou zhromažďovania, uchovávania, poskytovania a šírenia jej jednotlivých zložiek pre témy Krajinná pokrývka a Využitie územia.

 

 

Ovzdušie

Súvisiace odkazy

Aplikácia o nelegálnych skládkach a recyklácii

Trash out - odkaz na aplikáciu, ktorá sa týka nelegálnych skládok a recyklovania 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 11.11.2021 HoreTlačiť