Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Cestári opravia 48 havarijných úsekov

Kraj vyčlenil na regionálne cesty 12 miliónov eur

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj má na opravy ciest, mostov a zosuvov v tomto roku k dispozícii približne 12 milión eur. V rámci akcií schválených Zastupiteľstvom PSK plánuje pritom zrekonštruovať 48 havarijných úsekov v dĺžke približne 60 kilometrov. Krajská samospráva akcie financuje z vlastných zdrojov a úverov z Európskej investičnej banky.

Finančné prostriedky pre jednotlivé okresy boli rozdelené adekvátne podľa podielu spravovanej dĺžky ciest a úsekov, ktoré sú najkritickejšie. „Zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja sme vyčlenili na rekonštrukcie približne 12 miliónov eur, čo pokryje najnutnejšie, z nášho pohľadu aj najproblematickejšie cestné úseky v kraji. Samozrejme, že to nestačí a preto musíme hľadať aj iné zdroje financovania hlavne z európskych štrukturálnych fondov,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Ako dodal, Prešovský samosprávny kraj v rámci spravovanej siete komunikácií II. a III. tried s dĺžkou 2 445 kilometrov eviduje viac než 750 kilometrov ciest v tzv. 4. a 5. stupni, teda v nevyhovujúcom a havarijnom stave, čo je takmer 31 % celkovej dĺžky. „Aktuálnymi investičnými akciami sa z tejto výmery opraví 48 havarijných úsekov v celkovej dĺžke viac ako 60 kilometrov. Vybrané rekonštrukcie sa budú realizovať najmä na cestách III. triedy, deväť úsekov v okresoch Humenné, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Snina, Vranov nad Topľou sú komunikáciami II. triedy,“ povedal predseda PSK. Hodnotiacim kritériom bol pritom predovšetkým stavebno-technický stav vozovky, zohľadnenie triedy komunikácie, intenzity dopravy a jej významu pre dopravnú obslužnosť územia.

Financie vyčlenené krajskou samosprávou smerujú prioritne na opravu ciest, zahŕňajú však aj prípravy projektových dokumentácií na budúce projekty, realizáciu viacerých mostov, bodových chýb na cestných komunikáciách a sanáciu zosuvov. „S realizáciou niektorých investičných akcií na odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov úsekov ciest po ukončení procesu verejného obstarávania sme už začali v týchto dňoch. Ide predovšetkým o oblasti Bardejov, Stará Ľubovňa a Vranov n/Topľou. Súčasne pracujeme aj na nevyhnutných rekonštrukciách mostných objektov a sanáciách zosuvov, ktoré boli stavebne začaté v uplynulom roku,“ informoval Peter Kočiško, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK). Konkrétne ide o úseky cesty v obci Fintice, mosty v Komárove, Prituľanoch a Podolínci. „Z nových akcií finančne náročné budú aj výstavba nového mosta v obci Krušinec, rekonštrukcie mostných objektov v Litmanovej a Bardejove. V pláne je aj sanácia viacerých zosuvov na cestách Klenová - Ubľa, Detrík – M. Domaša, Kokošovce – Sigord a Gregorovce – Terňa,“ dodal riaditeľ.

S rekonštrukciami havarijných úsekov súčasne prebieha aj modernizácia ciest cez operačné programy Európskej únie. V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A boli úspešne finalizované tri projekty v slovensko- poľskom pohraničí v okresoch Prešov, Bardejov, Snina, Medzilaborce v hodnote viac ako 7,6 mil. eur. Pred realizáciou sú ďalšie dve veľké stavby – Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo – Bardejov- Svidník na TEN- T koridor za takmer 2,5 mil. eur a Modernizácia cestného napojenia Pieninských národných parkov (2. etapa) za viac ako 3,5 mil. eur. Ďalšie financie kraj získal z Integrovaného operačného programu. V procese verejného obstarávania je aktuálne päť projektov modernizácie ciest za približne 20 miliónov eur.

***

V Prešove 21. júna 2018

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Rekonštrukcie havarijných úsekov ciest v roku 2018 podľa jednotlivých okresov

okres Bardejov Rekonštrukcia úseku cesty III/3508 obec Koprivnica časť Dubie
 • Rekonštrukcia cesty III/3482 Hrabské
 • III/3497 Kružľov - obec
 • III/3467 Chmeľov - obec
 • III/3520 Nižná Polianka - Ondavka
 • III/3507 Mihaľov
 • III/3485 Sveržov
okres Humenné II/559 Udavské, žel. stanica - križ. Velopolie
 • II/554 Košarovce - Nižná Sitnica
okres Kežmarok III/3102 Veľká Lomnica - Stará Lesná (oblasť PP)
 • III/3099 Holumnica - Ihľany (Jurské prieťah - oblasť SL)
okres Levoča III/3200 Dravce - Dlhé Stráže
 • III/3216 Bijacovce - Brezovica
 • III/3205 Križovatka cestou III/3204 – Pavľany
okres Medzilaborce Rekonštrukcia cesty II/554 Repejov - hranica okr. Stropkov
 • II/559 Borov - prieťah
 • prieťah Valentovce III/3864, okres Medzilaborce
 • III/3869 Krásny Brod – Rožkovce
okres Poprad II/534 Poprad križ. I/18 križ. D1 Poprad, Vysoké Tatry
 • III/3080 Poprad - Veľký Slavkov - Nová Lesná
okres Prešov III/3456 Pušovce - prieťah
 • II/546 Prešov - Vydumanec
 • III/3467 Chmeľov - obec
 • III/3426 Daletice - Jarovnice
 • III/3422 Štefanovce – spojka
okres Sabinov III/3177 Ražňany - Jarovnice
 • III/3177 Jarovnice - Hermanovce
 • III/3178 Ražňany - Uzovský Šalgov
okres Snina II/558 Stakčín - VN Starina
 • III/3886 Uličské Krivé - prieťah
 • III/3891 Stakčínska Roztoka – prieťah
okres Svidník III/3523 Rovné - Šarišský Štiavnik
 • III/3554 Dubová - Cígla
 • III/3542 Krajné Čierno
okres Stropkov III/3575 križovatka s cestou I/15 - Brusnica
 • III/3586 Vislava

 

okres Stará Ľubovňa Rekonštrukcia cesty III/3135 Šar. Jastrabie - Kyjov
 • III/3150 Plaveč - Andrejovka
 • III/3121 Jarabina - spojka
 • III/3147 Nová Ľubovňa - Kolačkov
 • III/3120 Prieťah mestom Stará Ľubovňa
okres Vranov n/Topľou Rekonštrukcia cesty III/3606 Bystré
 • Rekonštrukcia cesty III/3623 Kamenná Poruba - Davidov
 • Rekonštrukcia cesty III/3611 Rudlov
 • II/558 Továrne
 • III/3629 Holčíkovce - Ďapalovce
 • II/576 Vechec - Banské
 • III/3635 Malá Domaša - Detrík

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 22.06.2018 / Aktualizované: 22.06.2018 HoreTlačiť