Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Krajskí poslanci schválili výzvy na dotácie na rok 2019

Župa rozdelí uchádzačom jeden milión eur

Tlačová správa

Na šport, kultúru a sociálnu oblasť rozdelí Prešovský samosprávny kraj dohromady jeden milión eur. Žiadatelia sa môžu uchádzať o finančné prostriedky v dvoch výzvach.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) vypísal výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019. Podporiť chce projekty v rámci troch programov – šport, kultúra a sociálne služby. Krajský parlament na tento účel vyčlenil celkovo jeden milión eur. Zástupcovia obcí a miest v Prešovskom kraji, cirkvi, neziskové organizácie, občianske združenia, podnikatelia či právnické a fyzické osoby môžu požiadať o dotáciu v rámci Výzvy Prešovského samosprávneho kraja alebo Výzvy predsedu PSK.

„Pre rok 2019 bola schválená celková výška finančných prostriedkov jeden milión eur určených pre Výzvu Prešovského samosprávneho kraja. Rozdelená je na Výzvu zastupiteľstva PSK, a to vo výške 899-tisíc eur a Výzvu predsedu PSK, ktorý rozdelí sumu 101-tisíc eur,“ uviedla vedúca odboru financií PSK Dagmar Olekšáková.

Cieľom programu „Šport“ je rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. Žiadatelia môžu financie použiť na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, opravu a údržbu športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom. Zároveň môžu prostriedky použiť na usporiadanie masových telovýchovných a športových podujatí alebo na reprezentáciu športovca na podujatiach európskeho a svetového formátu.

Uchádzači v programe „Kultúra“ môžu financie použiť na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, stavebné úpravy, opravy a údržbu kultúrnych pamiatok, pamätihodností obce alebo mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov či objektov. Rovnako aj priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru. Cieľom programu je zároveň podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov, vrátane tradičnej kuchyne viažucej sa k regiónu, tvorivých dielní, výstav, sympózií a seminárov. Financie sú určené aj na podporu edičnej činnosti, teda na vydávanie publikácií, prípadne CD nosičov.

Prioritou župy je tiež kvalitné poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi na území kraja. Preto sa v rámci výzvy „Sociálne služby“ môžu žiadatelia uchádzať o dotácie, ktoré sú určené predovšetkým na rekonštrukciu, modernizáciu a stavebné úpravy zariadení, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom. Program je zameraný aj na opravu a údržbu zariadení, nákup materiálno-technického vybavenia priestorov zariadení, nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu u neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby.

„V tomto roku máme takúto novinku, že žiadatelia v prvej fáze nemusia predkladať všetky potrebné dokumenty. Stačí, že zašlú žiadosť. Až keď bude ich žiadosť schválená a dostanú dotáciu, dodajú ku podpisu zmluvy potrebné materiály. Väčšina materiálov sa dodáva vo forme čestného vyhlásenia, takže aj to je zjednodušenie pre žiadateľov,“ priblížila Olekšáková.

Minimálna výška dotácie je 800 eur, maximálna 5000 eur. Spolufinancovanie projektu zostáva vo výške 20 percent zo schválenej dotácie. „Takže, ak niekto žiada väčšiu finančnú výpomoc a je mu schválená nižšia suma, stačí, že doloží svoje finančné prostriedky k tej sume, ktorá mu bola schválená,“ vysvetlila vedúca odboru financií PSK. Uchádzači o dotácie môžu predkladať žiadosti na Výzvu PSK do 15. februára 2019 a na Výzvu predsedu PSK do 31. augusta 2019.

***

V Prešove dňa 28.decembra 2018

Lea Heilová

Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 28.12.2018 / Aktualizované: 28.12.2018 HoreTlačiť