Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

40 plakiet pre pedagógov i žiakov

Dnes sa v Prešovskom samosprávnom kraji konalo slávnostné ukončenie školského roka. Pri tejto príležitosti samosprávny kraj po piatykrát ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK.

Spolu 20 pedagógov z celého kraja získalo plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región. Návrhy na ocenenie posielali riaditelia škôl a o ocenení rozhodovali členovia Územnej školskej rady. V tomto roku vyberali najlepších pedagógov spomedzi 38 návrhov. Plakety poputujú do ôsmich okresov, pričom najviac ocenených, osem zostane v meste Prešov. Po dvoch ocenených majú okresy Bardejov, Poprad, Humenné, Snina a Stará Ľubovňa.

O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Na odbore školstva zaevidovali spolu 36 návrhov. Spomedzi nich bolo 20 študentov z 11 miest v tomto školskom roku ocenených plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania. Najviac ocenených žiakov - päť, je z prešovských škôl, štyroch zástupcov majú humenské školy. Po dve ceny si prevzali žiaci zo Sniny a z Kežmarku.

Obe ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom: Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov. Lux mentium je zase názov diela prešovského rodáka Jána Bayera, takmer-zakladateľa evanjelického kolégia.

Na území kraja sa nachádza spolu 120 stredných škôl, na ktorých v dennom štúdiu študuje 39 431 žiakov. Z tohto počtu je v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 80 stredných škôl, kde počet žiakov dosahuje 30 306. Na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy pracuje spolu 3 930 zamestnancov. Z toho 2 824 pedagogických a 1 106 nepedagogických pracovníkov. Priemerná hrubá mzda pedagogických pracovníkov dosahuje 862 €.

Ocenení pedagógovia – držitelia plakety Sophista pro regione:

 • Mgr. František Kofrit – dlhoročný učiteľ geografie, telesnej a športovej výchovy na Spojenej škole, Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. Talentovaných žiakov pripravuje na športové súťaže a na olympiády z geografie.
 • Ing. Ján Gladiš – učiteľ a predseda predmetovej komisie strojárskych, inštalatérskych a stolárskych odborov od roku 1986 na Strednej odbornej škole technickej v Starej Ľubovni. Pri škole zriadil zváraciu školu v rámci podnikateľskej činnosti, ktorú aj riadil. Je to jediná zváracia škola v ľubovnianskom regióne.
 • RNDr. Ján Kleban, PhD. – učí na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove. Venuje sa študentom aj v mimoškolskej a krúžkovej činnosti, kde sa pod jeho vedením mnohým študentom darí úspešne reprezentovať školu.
 • Ing. Iveta Račeková – riaditeľka Obchodnej akadémie v Poprade, vyučuje odborné ekonomické predmety. Mnohoročná organizátorka hospodárskeho týždňa pre žiakov 3. ročníka, na ktorých ako lektorka vštepuje študentom podnikateľské kompetencie na rôznych pozíciách riadenia cvičných firiem.
 • Ing. Mária Schaderová – zástupkyňa riaditeľka pre praktické vyučovanie na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove. V škole pracuje od roku 1989. Pod jej vedením škola prevádzkuje dve vlastné strediská praktického vyučovania. Takmer 10 rokov realizuje zahraničnú prax študentov na Cypre.
 • PhDr. Valentína Petrašovská – Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom, vedúca predmetovej komisie anglického jazyka. V roku 1995 v spolupráci s British Council iniciovala založenie anglickej knižnice v škole. Spolupracovala na projektoch s organizáciami Education for Democracy a American Peace Corps pri zabezpečovaní amerických lektorov pre žiakov školy.
 • Mgr. Mária Kollárová – učiteľka na Gymnáziu J. A. Raymana v Prešove. Stála pri zrode a overovaní alternatívneho učebného plánu. Je vedúca predmetovej komisie – biológia – chémia, členka okresnej komisie SOČ, krajskej komisie biologickej olympiády.
 • PaedDr. Alena Romanová – riaditeľka Strednej priemyselnej školy v Snine, kde pracuje od roku 1993. Je manažérkou aktivít v projektoch ako sú Leonardo da Vinci, Comenius, v cezhraničnej spolupráci s Ukrajinou, Rumunskom a Maďarskom, v projektoch Európskeho sociálneho fondu a mnohých ďalších.
 • PhDr. Ľubomíra Bujňáková – pedagogička na Strednej odbornej škole, Košická 20 v Prešove. Od roku 2009 pôsobí ako školský psychológ. Úspešne realizovala projekt Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2009 a Školská knižnica – sprievodca poznaním.
 • RNDr. Iveta Lazorová – riaditeľka Gymnázia v Snine. Vyučuje matematiku a fyziku od roku 1988. Škola sa pod jej vedením dlhodobo zapája do rôznych edukačných projektov, čím sa zvyšujú kompetencie žiakov aj učiteľov.
 • RNDr. Danica Hanuliaková – zástupkyňa riaditeľky na Strednej umeleckej škole v Kežmarku. Ako učiteľka matematiky, chémie a informatiky sa angažovala v pedagogickej tvorivosti učiteľov. Získala ocenenie v rámci Jednoty slovenských matematikov a fyzikov v súťaži o cenu Petra Pavla Bartoša.
 • Mgr. Štefánia Ondričková – vedúca predmetovej komisie odborných predmetov a vedúca študijného odboru styling a marketing na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove. Členka odbornej komisie pre odborné vzdelávanie a prípravu mládeže v stredných odborných školách.
 • Ing. Milan Bečaver – zástupca riaditeľa školy na SPŠ v Poprade, kde od roku 1995 pracuje ako učiteľ elektrotechniky, informatiky a výpočtovej techniky. Má výrazný podiel na zavedení vyučovania výpočtovej techniky do odborných predmetov. Je autorom Školského vzdelávacieho programu pre e-learning v oblasti informatiky a výpočtovej techniky.
 • Ing. Pavol Molnár – učí na SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou 35 rokov. Je zástupcom riaditeľa pre teoretické vyučovanie. Pod jeho vedením sa podarilo vybudovať najmodernejšie počítačové laboratóriá vo vranovskom regióne a certifikáciu testovacieho strediska ECDL a CISCO.
 • Ing. Štefan Juško – učiteľ odborných elektrotechnických predmetov na SOŠ technickej v Humennom, kde v súčasnosti vykonáva funkciu hlavného majstra odbornej výchovy a zároveň riadi úsek praktického vyučovania. Je tvorcom viacerých učebných pomôcok.
 • Ing. Slavomír Kožár – riaditeľ SPŠ elektrotechnickej v Prešove. Pod jeho vedením škola obsadila v rebríčku kvality stredných škôl podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy druhé miesto medzi strednými školami na Slovensku a prvé miesto medzi odbornými školami.
 • Ing. Michal Stašenko – učí na Strednej odbornej škole, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni od roku 1976. Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie je realizátorom nových projektov, ako medzinárodný projekt ITAD, či projekty na skvalitnenie prípravy rómskych žiakov.
 • PhDr. Marta Servátková – učiteľka odborných predmetov Hotelovej akadémie v Prešove. Vyučuje predmety administratíva a korešpondencia, animácia v hoteli a kongresové služby v hoteli. Koordinátorka Žiackej školskej rady, s ktorou pravidelne už niekoľko rokov pripravuje rôzne akcie.
 • PhDr. Eva Konečná – zástupkyňa riaditeľky Strednej zdravotníckej školy v Prešove. Učí 14 rokov, od roku 2011 pracuje ako krajský metodik Stredoškolskej odbornej činnosti.
 • Ing. Katarína Pindešová – riaditeľka Strednej umeleckej školy v Prešove. Svojou prácou sa zapísala pod desiatky aktivít, ktorých výsledky sú hmatateľné.

Ocenení žiaci – držitelia plakety Lux mentium:

 • Martin Ruščanský – Obchodná akadémia v Humennom. Organizoval zbierku Modrý gombík, podieľal sa na podujatí Deň narcisov. Vedie celoslovenský korešpondenčný projekt FedoR – Fénixácky dobrovoľník roka zameraný na propagovanie zdravého životného štýlu a boj proti drogám.
 • Michaela Bujdová – Gymnázium L. Stockela v Bardejove. Na medzinárodnej olympiáde INEPO 2012 v Turecku vybojovala striebornú medailu. Za prácu na prehliadke projektov Scientia pro futuro 2012 získala hlavnú cenu ministra školstva a postup na medzinárodnú súťaž žiackych bádateľských projektov v USA.
 • Michaela Reichlová – Obchodná akadémia v Poprade. Historicky prvá majsterka SR vo wordprocessingu - profesionálne spracovanie textu, čím získala nomináciu na 49. medzinárodný kongres INTERSTENO v belgickom Gente.
 • Ingrida Adamišinová – Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove. Získala 1. miesto v kategórii Long drink na barmanskej súťaži juniorov – EUROCUP 2011 v Prešove a viacnásobné umiestnenie v zlatom a striebornom pásme tejto súťaže.
 • Peter Pavlenko – Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Finalista Slovenskej debatnej ligy v Bratislave a člen dozornej rady Slovenskej debatnej asociácie. Člen tímu medzinárodného projektu Do it for the future a mládežníckeho projektu Komprax.
 • Tomáš Kello – Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove. dosiahol viaceré úspechy v predmetných olympiádach v matematike a fyzike. Aktívny účastník v súťažiach ako Košický matboj, matematický náboj, Turnaj mladých fyzikov. Dvakrát získal certifikát Masterclasses.
 • Lukáš Rabik – Stredná odborná škola v Lipanoch. V celoslovenskej internetovej súťaže MEĎ 2013 sa v kategórii jednotlivec stal celkovým víťazom v rámci Slovenska.
 • Monika Bolešová – Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni. Reprezentovala školu vo viacerých súťažiach - recitácia v nemeckom jazyku, olympiáda v nemeckom jazyku, kde v minulom školskom roku získala 2. miesto na Slovensku.
 • Milan Pešta – Gymnázium na Konštantínovej ulici v Prešove. V krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach získal bronzovú medailu. V krajskom kole fyzikálnej olympiády kategórie A sa umiestnil na 1. mieste.
 • Stanislav Starec – SPŠ elektrotechnická v Prešove. Ako člen tímu v robotickej súťaži ROBOCUP 2011 obsadil 1. miesto na Slovensku a v celosvetovom finále v Istanbule vyhrali obe hlavné ceny. V apríli 2013 sa zúčastnil súťaže ROBO – MOTION v Poľsku, kde v kategórii FREE STYLE skončil na 3. mieste.
 • Michal Scigeľ – Stredná odborná škola na Mierovej ulici v Humennom, učebný odbor autoopravár, mechanik. Získal 2. miesto v súťaži Autoopravár Castrol Junior 2013 v Košiciach, 3 miesto v celoslovenskom finále a v spoločnom česko-slovenskom finále 9. miesto.
 • Denis Copák – Stredná priemyselná škola v Snine. Najvýraznejší úspech dosiahol na súťažnej konferencii určenej pre nadaných webových programátorov a grafikov – JUNIOR INTERNET. Na mapách pre GOOGLE EARTH vytvára zobrazenie modelov 3D za mesto Snina.
 • Tatiana Maximovičová – Stredná odborná škola Alexandra Dubčeka vo Vranove nad Topľou, študijný odbor čašník. Zúčastňuje sa barmanských súťaží – EUROCUP, Casovia cup a Nicolaus cup. V rámci súťaže Cassovia Cup 2013 v Košiciach získala ocenenie Absolútny víťaz v príprave miešaných nápojov.
 • Martin Župina – Hotelová akadémia v Prešove. Pripravil program na medzinárodnú barmanskú súťaž juniorov EUROCUP v Prešove. Reprezentoval školu v zahraničí na medzinárodnom podujatí v Pionkach v Poľsku.
 • Gabriela Jašová – Stredná odborná škola na Košickej ulici v Prešove. Spoluriešiteľka SOČ na tému Nezvyčajné dediny východného Slovenska.
 • Daniela Kristeková – Gymnázium Janka Francisciho – Rimavského v Levoči. Pravidelne sa zúčastňuje korešpondenčných seminárov CHEMKORSEM a BIOKORSEM Univerzity Komenského v Bratislave a ViBuCh Prírodovedeckej fakulty v Brne, kde získala popredné miesta.
 • Viktória Volčková – Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku. Na olympiáde z ruského jazyka získala 1. miesto v posledných troch rokoch v krajskom kole, umiestnenia v celoslovenskom kole a reprezentovala SR na stretnutí študentov v Moskve. Prvé miesta získala aj v krajskej a celoslovenskej súťaži ARS poetika.
 • Matej Gaľ – SOŠ polytechnická v Humennom. Patrí k najlepším žiakom školy. Je členom Mladého parlamentu mesta Humenné a aktívne pracuje v Slovenskom červenom kríži v meste.
 • Monika Mačáková – Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku. Získala víťazstvá v posledných troch ročníkoch krajského kola olympiády v nemeckom jazyku. V medzinárodnej prekladateľskej súťaži IUVENES TRANSLATORES odborná porota ocenila kvalitu jej prekladu.
 • Jakub Gábor – Gymnázium v Snine. Pravidelne sa zúčastňuje Olympiády ľudských práv, olympiády v anglickom jazyku, na olympiáde zo slovenského jazyka sa v roku 2013 prebojoval do celoslovenského kola.

***

Prešov 25. júna 2013

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 26.06.2013 / Aktualizované: 26.06.2013 HoreTlačiť