Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK získal od štátu takmer 5 miliónov eur na skvalitnenie stredných škôl

Projekt prinesie prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce

Strategický rozvoj a projektové riadenie

Prešovský samosprávny kraj  (PSK) začína v týchto dňoch s realizáciou národného projektu zameraného na zlepšenie kvality stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválil župe na tento účel nenávratný finančný príspevok vo výške takmer päť miliónov eur.

Projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ je jedným z prvých výstupov Iniciatívy Catching up Regions (CURI) v komponente „Zvyšovanie kvality a efektívnosti stredoškolského vzdelávania v PSK“. Zároveň ide o prvý národný projekt v rámci operačného programu Ľudské zdroje v prioritnej osi Vzdelávanie, kde prijímateľom je samosprávny kraj.

Do projektu je zapojených päť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK - SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok, SOŠ polytechnická A. Warhola Medzilaborce,  SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa, SOŠ elektrotechnická Poprad-Matejovce, Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov.

Za 41 mesiacov sa na týchto školách zrealizujú aktivity zamerané na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Tiež sa inovujú školské vzdelávacie programy, ktoré budú reflektovať na aktuálne potreby regionálneho trhu práce.  

Hlavným cieľom projektu je totiž prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce, a tým aj zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania. Projektom sa tiež podporí vznik partnerstiev medzi strednými odbornými školami a zamestnávateľmi. Zároveň sa skvalitní tvorba stratégií a vzdelávacích politík na úrovni regionálnej samosprávy PSK.

„Ak chceme naše školstvo posunúť na európsku úroveň, musíme sa zamerať nielen na zveľaďovanie budov, ale pracovať aj s ich najdôležitejšou zložkou, a tou sú ľudia. Teší ma, že vďaka tomuto projektu zabezpečíme kvalitné vzdelávanie a profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, a zároveň prepojíme vzdelávanie s reálnymi potrebami trhu práce prostredníctvom inovácií a školských vzdelávacích programov. Samozrejme, investície pôjdu aj do materiálno-technického vybavenia zapojených škôl a do aktivít, ktoré zatraktívnia odborné školy. Nemôžeme mať totiž v regióne len samých gymnazistov, pretože onedlho nám nebude mať kto upiecť chlieb “ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Očakávaným výsledkom projektu je aj vytvorenie poradného orgánu Odboru školstva PSK. Priniesť by mal analýzy a metodické usmernenia, ktoré budú mať odporúčací charakter pri inovácií školských vzdelávacích programov aj pre ďalšie školy na území PSK. Župa chce pokračovať v modernizáciách a skvalitniť tak celú sieť škôl a školských zariadení.

***

V Prešove dňa 7. augusta 2020

Ivana Ondriová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Facebook

 

Logá Curi

Európska únia Európsky sociálny fond Európsky fond regionálneho rozvoja, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky, Prešovský samosprávny kraj, Operačný program ľudské zdroje

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“​

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 07.08.2020 / Aktualizované: 06.11.2020 HoreTlačiť