Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK 2020 - 12/51

Týždeň v PSK - december 2020 - 51. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

Obsah

 1. Rozpočet na rok 2021 schválený
 2. Kraj má Plán udržateľnej mobility
 3. Kraj vyplatil odmeny zamestnancom v soc. službách
 4. Rekonštrukcia knižnice v Bardejove

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru spustila projekt Olympijská kvapka krvi, ktorým reaguje na výzvu NTS SR a akútnu potrebu krvi. Cieľom je vyzvať verejnosť k darovaniu tejto najvzácnejšej tekutiny. Do kampane sa zapojilo mnoho známych športových osobností, jeho ambasádormi v PSK sa stali René Pucher a bratia Škantárovci.
 • Prešovská župa zopakovala svoje minuloročné prvenstvo v 17. ročníku súťaže ZlatyErb.sk 2020. Z Prešovského kraja bodovala tiež obec Ľubica, získala 4. miesto v kategórii Stránka obce. Špeciálnu cenu za mimoriadny prínos v oblasti informatizácie slovenských samospráv získali z PSK Ľ. Antony z Bardejova a Ľ. Hleba z Prešova.
 • Prešovské dobrovoľnícke centrum po 19. krát odovzdalo ocenenia Krajské srdce na dlani. Prevzalo si ho 11 laureátov. Ocenenie v kategórii Projekt si odniesla aj Žiacka školská rada pri župnej SOŠ služieb Prešov za návrh, ktorým žiaci pomáhajú detským onkologickým pacientom.
 • Na ostatnom zasadnutí Zastupiteľstva PSK krajskí poslanci okrem iného schválili aj návrh na vymenovanie riaditeľa v CSS Vita Vitalis Prešov. Do funkcie riaditeľa v zariadení bola na funkčné obdobie nasledujúcich piatich rokov vymenovaná Terézia Sisáková.

Jingel PSK

Rozpočet na rok 2021 schválený
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Za tento návrh hlasovalo 34 poslancov, nikto nebol proti, zdržalo sa 24 poslancov. Tento návrh bol schválený."

Takýmto pomerom hlasov rozhodli poslanci krajského parlamentu na on-line rokovaní 14. decembra o novom rozpočte. Schváleniu rozpočtu pre rok 2021 predchádzala široká diskusia. Jeho výška je 242,3 milióna eur, čo je približne o 1,5 milióna eur viac ako v tomto roku. Po zapracovaní finančných operácií má župa v nasledujúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom.

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca Odboru financií PSK: "Bežné výdavky Prešovského samosprávneho kraja bolo možné naplánovať tak, aj keď je pandemický rok, aby sme pokryli všetky naše povinnosti, ktoré nám ukladá zákon. a to predovšetkým, aby boli v poriadku a v prevádzke naše školy, školské zariadenia, potom všetky kultúrne inštitúcie a predovšetkým sa kládol dôraz na sociálne zariadenia. Museli sme sa vysporiadať s bežným rozpočtom, pretože nám klesajú tržby z prímestskej autobusovej dopravy práve v tomto covidovom období."

Z kapitálových zdrojov, ktoré sú určené na investície, je pre Správu a údržbu ciest určených 5,3 milióna eur, pre školstvo na obnovu budov 1,4 milióna eur. Na ten istý účel pre kultúrne zariadenia je vyčlenený jeden milión a pre sociálne zariadenia 1,7 milióna eur.

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca Odboru financií PSK: "Tieto rekonštrukcie budov súvisia hlavne s energetickou úsporou. To znamená výmena kotlov, zateplenie budov, zateplenie striech. školáci tam majú peniaze na zakúpenie učebných pomôcok."

Úrad PSK vyčlenil v rozpočte sumu 200-tisíc eur na nákup ochranných pomôcok v boji s pandémiou koronavírusu pre zamestnancov v inštitúciách, ktoré sú v pôsobnosti župy.  Rozpočet reaguje aj na výzvy nového programovacieho obdobia.

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca Odboru financií PSK: "Aby sme vedeli vypracovať adaptačnú stratégiu na zmenu klímy, aby sme vedeli vypracovať inovačnú stratégiu, ktorá je potrebná pre vedu a výskum. To sú takisto požiadavky Európskej únie a vôbec vstupu PSK do projektov."

Tabuľka

Rozpočet PSK 2021

Príjmy a výdavky PSK sú vo výške 242 278 779 eur

Bežné výdavky                                 213 315 000 eur

Vzdelávanie                                       90,8 milióna eur

Doprava                                             52 miliónov eur

Sociálne služby                                  37 miliónov eur

Úrad PSK                                           14,3 milióna eur

Kultúra                                               13,2 milióna eur

Projekty EÚ                                           6 miliónov eur

Kapitálové výdavky                          24 642 000 eur

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Kraj má Plán udržateľnej mobility

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poslanci krajského zastupiteľstva schválil Plán udržateľnej mobility. Je to strategický dokument, ktorý definuje potreby regiónu v oblasti dopravnej infraštruktúry, a to na základe analýzy existujúceho stavu.

Nasleduje priama reč.

 • Alexander Galajda, poverený vedením Odboru dopravy PSK: "Analyzuje súčasný stav dopravného modelovania a dopravných prúdov či už autobusovej dopravy, nákladnej dopravy, pešej dopravy a cyklistickej dopravy."

Na základe schváleného Plánu udržateľnej mobility môže kraj napríklad začať postupne čerpať financie z Európskej únie na rozvoj a modernizáciu dopravnej infraštruktúry.

Nasleduje priama reč.

 • Alexander Galajda, poverený vedením Odboru dopravy PSK: "Konkrétne máme na mysli aj projekt - most Solivarská v Prešove, ktorý aktuálne je na riadiacom orgáne, teda ministerstve financií."

Hodnota Plánu udržateľnej mobility je 408-tisíc eur a dôležité je zachovanie jeho udržateľnosti a reálneho využitia. V nasledujúcom roku je plánované otvorenie špecializovaného pracoviska pre analytické činnosti a dopravné modelovanie.  

Nasleduje priama reč.

 • Alexander Galajda, poverený vedením Odboru dopravy PSK: "V rámci IDS Východ bude zakúpený aj server na dopravné modelovanie, ktorý nám určí konkrétne dopravné prúdy."
 • Milan Škorupa, konateľ spoločnosti IDS Východ: "Docielime to, že budeme pracovať koncepčne s uceleným územím východného Slovenska a taktiež dosiahneme veľmi výraznú ekonomickú efektivitu, keďže sa tu jedná o používanie softvéru, kde licencie sú rádovo v desiatkach tisíc eur."

Plánom udržateľnej mobility sa vymedzujú základné, strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú priority rozvoja, identifikujú opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie až do roku 2050.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Kraj vyplatil odmeny zamestnancom v soc. službách
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Celkovo 1,5 milióna eur rozdelil v decembri Prešovský samosprávny kraj medzi všetkých zamestnancov 25 zariadení sociálnych služieb vo svojej pôsobnosti. Župa takto aj finančnou formou ocenila ich nasadenie v boji s pandémiou ochorenia Covid-19 a motivovala ich do ďalšej práce. Každému z približne 1400 zamestnancov v sociálnych službách pribudlo k výplate priemerne tisíc eur. Ide o zdroje z rozpočtu krajskej samosprávy vo výške 750-tisíc eur a odmeny ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny za prvú vlnu koronavírusu v rovnakej sume - 750-tisíc eur.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Rekonštrukcia knižnice v Bardejove
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove má zrekonštruované priestory. Stavebné úpravy budovy na Radničnom námestí trvali štyri mesiace, počas ktorých sa preinvestovalo 150-tisíc eur. Modernizáciou došlo k rozšíreniu priestorovo poddimenzovaného oddelenia pre deti a mládež na 125m2. Rekonštrukciou prešla výstavná sieň, kancelárie, chodby a hygienické zariadenia. Prešovský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom knižnice, poskytol v rámci bežných výdavkov na interiérové vybavenie takmer 15 700 eur a na nákup kníh sumu 4 800 eur. V nasledujúcom roku sa má v knižnici realizovať rekonštrukcia kotolne. Poslanci na tento účel schválili čiastku 12-tisíc eur.

« obsah

***

 

Publikované: 03.10.2018 / Aktualizované: 30.12.2020 HoreTlačiť