Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Grantový systém PSK na rok 2009

Kraj podporí projekty v športe, kultúre a sociálnych službách

Prešovský samosprávny kraj bude v tomto roku podporovať rôzne aktivity v kraji prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. 15/2008. Poslanci na svojom februárovom zasadnutí schválili grantovú schému na rok 2009. Uzávierka žiadostí je 30. apríla.

Na tento rok je v troch programoch - šport, kultúra a sociálne služby, k dispozícii spolu 579 565 € (17,46 miliónov Sk). Vo všetkých prípadoch je podmienkou spolufinancovanie zo strany žiadateľa. Dotácia PSK môže dosiahnuť maximálne 60 percent z celkových nákladov projektu. Kraj podporí len projekty realizované v roku 2009.

Do výberového konania budú prijaté len žiadosti podané v predpísanom čase, na predpísanej žiadosti, ktorá obsahuje rozpočet a všetky povinné prílohy. Ku každej žiadosti vypracuje Odbor financií PSK stanovisko. Takto spracované žiadosti o dotáciu odbor financií postúpi na posúdenie príslušnej komisii. V rámci programu kultúra bude projekty posudzovať Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľtsve PSK, projekty v programe sociálne služby posúdi Komisia sociálna pri Z PSK a projekty v programe šport špeciálne vytvorená komisia, ktorú schválil krajský parlament.
Všetky žiadosti spolu s prijatým uznesením komisie budú predložené na rokovaní Zastupiteľstva PSK a o pridelení dotácie rozhodnú poslanci na svojom zasadnutí. Na základe rozhodnutia poslancov bude so žiadateľom uzatvorená zmluva, ktorá bude obsahovať výšku, účel dotácie a spôsob zúčtovania.

Žiadatelia musia svoje projekty doručiť (osobne alebo doporučenou poštou) do 30. apríla v obálke označenej „VZN č. 15/2008 – žiadosť“ na adresu

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor financií
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Kompletná výzva, kde sú uvedené ciele a charakteristika projektov, je uverejnená na webovej stránke www.po-kraj.sk. Všetky informácie žiadatelia nájdu na úradnej tabuli, v časti poskytovanie dotácií – grantové schémy na rok 2009. Sú tam uvedené aj všetky povinné prílohy, formuláre a spôsob podávania projektov.

Podporované programy:

Program ŠPORT
Opatrenie 1.1 - Šport pre všetkých – usporiadanie masových telovýchovných a športových akcií
Opatrenie 1.2 - Výstavba, rekonštrukcia a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadením
Opatrenie 1.3 – Športový reprezentant

Program KULTÚRA
Opatrenie 2.1 – Nehmotné kultúrne dedičstvo – živá kultúra
Opatrenie 2.2 - Obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodnotí obce

Program SOCIÁLNE SLUŽBY
Opatrenie 3.1 – Výstavba, rekonštrukcia, oprava zariadení sociálnych služieb a ich vybavenie
Opatrenie 3.2 - Podpora podujatí organizovaných pre skupiny obyvateľov odkázaných na sociálne služby

***

Prešov 24. februára 2009

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 24.02.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť