Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ocenenia pre pedagógov i žiakov

PSK po prvýkrát v histórii udelí 35 plakiet

 

V piatok 26. júna Prešovský samosprávny kraj po prvýkrát ocení najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. „Toto podujatie má byť akýmsi slávnostným ukončením školského roka v kraji. Vo svojej pôsobnosti máme 89 stredných škôl, na ktorých pracuje takmer 4 700 zamestnancov a študuje viac ako 38 000 žiakov. Určite si zaslúžia, aby sme aspoň jeden deň v roku venovali špeciálne im a ich potrebám,“ zdôvodňuje predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.

Celkom 19 pedagógov z celého kraja bude ocenených plaketou Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región. „Snažili sme sa výber ocenených pripraviť maximálne transparentne a zodpovedne. Návrhy na ocenenie posielali riaditelia škôl a o ocenení rozhodovali členovia Územnej školskej rady,“ vysvetľuje Peter Chudík. Ako potvrdil Marcel Tribus, predseda Územnej školskej rady, „dostali sme 65 návrhov na ocenenie a bolo skutočne ťažké vybrať tých, ktorí si to najviac zaslúžia. Verím, že rovnakú možnosť budeme mať aj v budúcom roku.“

O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Z 56 návrhov bude 16 študentov v tomto školskom roku ocenených plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania.

Ako zdôrazňuje predseda PSK, obe ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom: „Ján Ámos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov. Lux mentium je zase názov diela prešovského rodáka Jána Bayera, takmer-zakladateľa evanjelického kolégia.“

„Celé podujatie sa nesie v duchu prezentácie našich škôl, preto v programe na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského vystúpia dievčenský spevácky zbor Gaudeamus pri Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove, gitarový orchester žiakov Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove a tanečný klub Tília z Lipian. Hostia uvidia tiež nádherné modely šiat, ktoré navrhli a zhotovili študenti Strednej odbornej školy podnikania na Masarykovej ulici v Prešove,“ uzavrel vedúci odboru školstva PSK Karol Lacko.

***

Zoznam ocenených pedagógov

 • RNDr. Margita Molnárová – učiteľka a zástupkyňa riaditeľky Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove. Autorka projektu Ján Andraščík, na základe ktorého škola získala čestný názov. Koordinátorka experimentálneho overovania študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, manažérka zahraničných stáží a praxe študentov.
 • PhDr. Štefan Stebila – učiteľ Strednej odbornej školy zdravotníckej v Humennom. Venuje sa histórii, ukrajinskému jazyku a literatúre. Založil jedinečnú knižnicu s hodnotnými dielami ukrajinských autorov v originálnom jazyku. Úspešne pripravoval žiakov na literárne a hudobné súťaže v ukrajinskom jazyku.
 • Ing. Daniela Suchá – učí na Obchodnej akadémii v Poprade už 33 rokov. Vedie žiakov k tvorivosti a rozvoju podnikateľských zručností. Pod jej vedením sa žiaci každoročne zúčastňujú Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave a v tomto roku aj v Prahe.
 • PhDr. Vlasta Kučinová – pôsobí na Gymnáziu v Lipanoch ako vyučujúca ruského jazyka a výchovná poradkyňa. Pod jej vedením dosiahli žiaci významné úspechy v celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku i v prednese ruskej poézie a prózy Ars poetica. Jej žiak sa stal aj víťazom medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku v Moskve.
 • Ing. Anna Holodová – učiteľka a zástupkyňa riaditeľa na Strednej odbornej škole technickej v Humennom. Výraznou mierou sa pričinila o rozvoj mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov. Jej zásluhou škola podala a zrealizovala niekoľko projektov, z ktorých najúspešnejší bol projekt pod názvom ...aby sa myšlienka skutkom stala, ktorý získal 1. miesto v Slovenskej republike.
 • RNDr. Peter Bubák – vyučuje najmä fyziku na Gymnáziu Leonarda Stockela, v Bardejove. Venuje sa hlavne príprave študentov na fyzikálnu olympiádu. Jeho študenti dosahujú popredné umiestnenia v krajskom a celoštátnom kole, ale zúčastnili sa aj na medzinárodných fyzikálnych olympiádach v Kanade, Tchaiwane, Južnej Kórei, Iráne či na Islande.
 • Juraj Kuruc – pôsobí ako majster odbornej výchovy na Strednej odbornej škole drevárskej vo Vranove nad Topľou už 33 rokov. Vychoval niekoľko generácií odborníkov v drevárskych profesiách, ktorých výrobky úspešne reprezentovali školu na rôznych výstavách či súťažiach. Neprehliadnuteľná je aj jeho krúžková činnosť umeleckého charakteru ako intarzia, drevorezba a tiež ľudový folklór.
 • Mgr. Milan Dančík – učiteľ, zástupca riaditeľa na Strednej odbornej škole polytechnickej v Humennom. Je autorom úspešných projektov v rámci Otvorenej školy, spoluautorom projektov Vzdelanie – šanca pre dlhodobo nezamestnaných a Podpora integrovaného vzdelávania Rómov. Jeho dielom je zriadenie posilňovne, vybudovanie tenisového kurtu a bedmintonového ihriska, čo prispelo k rozvoju vyučovania telesnej výchovy v škole.
 • PaedDr. Erika Petrašková, PhD. – pedagogička na Strednej odbornej škole zdravotníckej v Prešove. Od vzniku projektu Infovek v roku 1992 sa neúnavne zapája do jeho činnosti. Organizátorka workshopov pre učiteľov na prehĺbenie IKT zručností, lektorka 27 školení, v ktorých vyškolila 318 učiteľov. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch, zborníkoch a denníkoch. Vydala dve odborné publikácie.
 • PaedDr. Beata Jendrejáková – v súčasnosti pôsobí ako učiteľka na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Poprade – Matejovciach. Pod jej vedením žiaci vyhrávali súťaže ako Štúrov Zvolen, Štúrovo pero a vydávali študentský časopis. Je spoluatorkou projektov Infovek, Otvorená škola, Leonardo da Vinci. Vypracovala ojedinelý projekt Učiteľ – žiak – rodič, ktorý s pomocou Slovenskej rady rodičovských združení aj realizovala.
 • Andrej Sivčo – pedagóg na Strednej priemyselnej škole chemickej a potravinárskej v Humennom. Koordinátor regionálnej dejepisnej súťaže Pribinove poklady, organizátor regionálnej súťaže Slovenčina moja. Viedol 30 ročníkov školského časopisu My a vy. Venuje sa publicistike v regionálnej i celoštátnej tlači.
 • PhDr. Dagmar Czimová – učiteľka na Strednej odbornej škole podnikania, na Masarykovej ulici 24 v Prešove. Výrazným prínosom sú úspechy v celoslovenskej súťaži Módna línia mladých. Dlhodobo, iniciatívne a zanietene zapája žiakov so stredoškolskej odbornej činnosti. Um, nadanie a kreativitu žiakov rozvíja v oblasti Divadla poézie a Malých jazykových foriem.
 • Ing. Katarína Hladká – učiteľka na Spojenej škole v Bardejove. Podieľa sa na tvorbe a realizácii projektov zameraných na rozvoj IKT. V projekte Young Developers zastupovala Slovensko a Čechy na medzinárodnej konferencii Škola budúcnosti. Bola vyhodnotená medzi 10 najlepšími lektormi na Slovensku.
 • PhDr. Eva Ringerová – učiteľka a zástupkyňa riaditeľky na Obchodnej akadémii v Humennom. Svoju prácu vykonáva zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni. Učí slovenský a nemecký jazyk. Žiakom odovzdáva nielen svoje vedomosti, ale aj ľudskosť a optimizmus.
 • PaedDr. Iveta Svítková – učiteľka na Spojenej škole T. Ševčenka v Prešove. Je spoluautorkou učebnice Ukrajinský jazyk a Čítanky pre 1. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. Je vedúcou folklórnej skupiny pri Spojenej škole T. Ševčenka, s ktorou vystupuje nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
 • Mgr. Mária Jančeková – učiteľka na Gymnáziu P.O. Hviezdoslava v Kežmarku. Pod jej vedením žiaci dosiahli mnohé úspechy v rôznych súťažiach ako Európa v škole, Hviezdoslavov Kubín či Vansovej Lomnička. Je autorkou článkov do odborno-metodických časopisov, ktoré sa týkajú netradičných foriem vyučovania, ale aj autorkou zaujímavých publikácií ako Tradície kežmarského lýcea a dnešná škola či Poznať svoj región nie je žiadna veda.
 • PaedDr. Ivan Pajtaš – riaditeľ Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Pod jeho vedením škola dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, ale aj úspechy jednotlivcov a kolektívov v súťažiach na krajskej, celoštátnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Charakterizuje ho aj jeho ľudský prístup k problémom žiakov a zamestnancov školy a dobré manažérske schopnosti pri riadení školy.
 • RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. – riaditeľ Gymnázia J.A. Raymana v Prešove. Tímový duch, schopnosť pracovať v kolektíve a viesť ho, zodpovednosť, vysoká flexibilita a nasadenie, hľadať a ponúkať ďalšie inšpirácie pre prácu učiteľa, podporovať vzájomnú spoluprácu kolegov sú jeho prednosťami. Učí s láskou, náročnosťou a vnútorným presvedčením. Výrazne prispieva k rozvoju školy a je obohatením s ním pracovať a spolupracovať.
 • RNDr. Marcel Tribus – riaditeľ Gymnázia Leonarda Stockela v Bardejove.

Zoznam ocenených študentov

 • Jakub Feltovič – je všestranne nadaný a talentovaný žiak Gymnázia v Lipanoch. Od začiatku štúdia sa aktívne zapája do mnohých vedomostných a umeleckých súťaží. Jeho najvýraznejším úspechom je získanie zlatej medaily na medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku v Moskve, za čo bol ocenený aj ministrom školstva pamätným listom sv. Gorazda.
 • Ivana Ildžová – je žiačkou Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove. Ocenenie jej patrí nielen za aktívne zapájanie sa do rôznych aktivít súvisiacich s odborným a praktickým vyučovaním, ale hlavne za reprezentáciu školy a viacnásobné umiestnenie v zlatom pásme súťaže EUROCUP Prešov.
 • Jakub Kocák – všestranne nadaný študent 2. ročníka Gymnázia arm. gen. Ludvíka Svobodu v Humennom sa venuje fyzike, matematike, chémii a informatike. Reprezentoval SR v Taiwane na Medzinárodnej prírodovednej olympiáde, kde získal striebornú a bronzovú medailu.
 • Viera Sidorová - študentka študijného odboru obchodná akadémia Strednej odbornej školy v Snine vyniká rýchlosťou, presnosťou a zručnosťou v spracovávaní informácií na počítači, ktoré využila aj na celoštátnych súťažiach, kde bola z hľadiska počtu získaných umiestnení vyhlásená za najúspešnejšiu pretekárku.
 • Patrik Spišský – úspešne reprezentuje Strednú odbornú školu Majstra Pavla v Levoči na rôznych súťažiach. Prispieva do levočského mesačníka LIM – „Poviem ti o mojom meste“. V literárnej súťaži pre študentov stredných a vysokých škôl vypísanej Ministerstvom obrany SR získal 3. miesto.
 • Barbora Levocká – patrí medzi 5 najúspešnejších sabrážistov profesionálov v Slovenskej a Českej republike. Zúčastnila sa na zabezpečovaní štátnych recepcií ku Dňu ústavy na Slovenskom veľvyslanectve vo Fínsku, kde aj ona prispela veľkou mierou k úspešnej reprezentácii slovenského odborného školstva SR a samozrejme aj Prešovského regiónu. Aktívne sa zapája do jazykových olympiád a Stredoškolskej odbornej činnosti. Barbora Levocká je žiačkou Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku.
 • Jakub Mikula – viacnásobne reprezentoval SPŠ strojnícku v Prešove a Prešovský samosprávny kraj v technických a prírodovedných súťažiach. Medzi jeho úspechy patrí 1. miesto v celoslovenskom kole SOČ v odbore didaktické pomôcky. V celoslovenskej súťaži „Technická myšlienka roka“ získal 2. miesto.
 • Martin Nastišin – študent Gymnázia Antona Prídavka v Sabinove sa dlhodobo venuje problematike medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politike SR, EU a NATO. Úspešne reprezentoval školu, Prešovský samosprávny kraj a Slovensko na záverečnom medzinárodnom vyhodnotení súťaže žiakov stredných škôl Aliant v Bruseli.
 • Peter Mikula – patrí medzi úspešných študentov Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove. Počas doterajšieho štúdia na škole dosahuje prvé umiestnenia v biologickej olympiáde a v SOČ v odbore biológia na krajských a celoslovenských kolách. Je členom reprezentačného tímu na medzinárodnú olympiádu v Azerbajdžane a v tomto školskom roku postúpil na medzinárodnú súťaž SOČ v Tunisku.
 • Veronika Solárová – úspešne reprezentovala Strednú odbornú školu, Košická 20 v Prešove na kozmetických a vizážistických súťažiach. Na majstrovstvách Slovenska v dekoratívnom líčení, karnevalovom líčení a „GOLDEN ROSE 2009“ získala prvé, druhé a tretie miesta.
 • Juraj Sokol – je žiakom Spojenej školy, Kollárova 10 v Prešove, ktorú pravidelne reprezentuje v orientačnom behu s veľmi dobrými výsledkami. V minulom roku sa umiestnil na 2. mieste Školských majstrovstiev Slovenska v orientačnom behu. Na Majstrovstvách sveta školskej mládeže v Madride sa umiestnil na peknom 5. mieste.
 • Emília Banková – navštevuje Strednú odbornú školu podnikania na Masarykovej ulici v Prešove. Je autorkou niekoľkých módnych kolekcií. Najväčšie úspechy získala na súťažiach Módna línia mladých 2008, 2009, Zlatá Fatima Junior 2009, kde obsadila popredné miesta.
 • Ján Mojžiš – svoje výtvarné nadanie a tvorivosť dokáže využiť pri tvorbe rôznych umeleckých predmetov, obrázkov, intarzií, plastík a reliéfov, ktoré sú ozdobou interiéru Strednej odbornej školy na Bardejovskej ulici v Prešove. V súťaži „Euro mojimi očami“, ktorú vyhlásil guvernér Národnej banky Slovenska sa umiestnil medzi 15 najlepšími z celého Slovenska.
 • Jakub Jenčo – svojimi aktivitami a dosiahnutými oceneniami na výtvarných súťažiach vyniká medzi študentmi a úspešne reprezentuje Strednú umeleckú školu v Prešove. Jakub prezentoval kolekciu svojich prác na výstavách v celom kraji. Momentálne pripravuje samostatnú výstavu vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove.
 • Pavol Onderčin – študent Gymnázia v Snine sa venuje cudzím jazykom a prírodným vedám. Bol úspešným riešiteľom celoslovenského kola biologického korešpondenčného seminára, kde získal 2. miesto. Reprezentoval školu na 20. ročníku súťaže Európskej komisie pre mladých vedcov EUCYS v Slovenskej republike, kde so svojou prácou v oblasti chémie - fyziky postúpil do finále.
 • Diana Stredňáková – patrí medzi aktívnych a úspešných študentov Hotelovej akadémie v Prešove. Jej nespornou prednosťou je jej organizačný talent, aktívne pracuje v žiackej rade, pravidelne prispieva do školského časopisu Hotelácke noviny. V krajskom kole v rétorike „Za krásu slova“ sa Diana umiestnila na 3. mieste.

***

Prešov 25. júna 2009

 

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 26.06.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť