Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Elektronizácia služieb VÚC

logo OP Informatizácia spoločnosti 

Dňa 3. mája 2010 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov medzi Prešovským samosprávnym krajom a Ministerstvom financií SR ako Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti na projekt "Elektronizácia služieb VÚC Prešovského samosprávneho kraja".

Projekt elektronizácie služieb PSK je prioritne zameraný na elektronizáciu služieb, ktoré PSK poskytuje občanovi a podnikateľskému subjektu.

Realizovaný projekt výrazne uľahčí styk občana s PSK ako inštitúciou verejnej správy a to najmä sprehľadnením služieb, ktoré PSK občanovi poskytuje, spôsobom požiadavky na vybavenie služby, sledovania procesu vybavenia a predovšetkým znížením nákladov na vybavenie služby.

Realizovaný projekt umožní elektronicky poskytovať služby vybavovania agendy napríklad v sociálnej oblasti ako poskytovanie sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci, oblasti zdravotníctva ako poskytovanie licencií a evidovanie poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti a zdravotníckych zariadení a ostatné, v oblasti dopravy ako poskytovanie licencií dopravcom v oblasti cestnej dopravy a v iných agendách v pôsobnosti PSK. Zároveň sa na vyššiu úroveň posunie elektronizácia informačných služieb o činnosti a hospodárení PSK, o regionálnom plánovaní a rozvoji, o oblasti školstva a kultúry a zároveň sa rozšíri počet informačných služieb, ktoré sú užitočné pre občana.

Využívaním služieb projektu sa pre občana odstránia náklady na vybavovanie a to najmä náklady na cestovné, poštovné a telefonickú komunikáciu. Občan zároveň usporí čas strávený osobným vybavovaním požadovaných služieb.

Elektronizácia služieb PSK v rámci realizácie aj ostatných projektov OPIS uľahčí prístup k vybavovaniu a informáciám aj pre marginalizovanú rómsku komunitu v Prešovskom samosprávnom kraji a to zvýšením dostupnosti elektronických služieb priamo v jednotlivých obciach. Elektronizácia služieb PSK uľahčí prístup k službám aj zdravotne postihnutým občanom a občanom z znevýhodnených skupín.

Služby projektu budú zároveň vytvárať a sústreďovať verejné informácie, ktoré môže pri vybavovaní a rozhodovaní používať podnikateľský subjekt a iné inštitúcie verejnej správy.

Elektronické služby PSK budú spolupracovať s národnými registrami a zároveň využívať aj iné služby na národnej úrovni realizované prostredníctvom OPIS.

Pred realizáciou projektu boli zo strany PSK poskytované elektronicky len niektoré informačné služby. Po realizácii projektu budú všetky služby plne interaktívne a elektronické.

Projekt "Elektronizácia služieb VÚC Prešovského samosprávneho kraja" je spolufinancovaný zo zdrojov PSK a z finančnej pomoci z ERDF v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Finančná pomoc je poskytnutá formou nenávratného finančného príspevku vo výške 95% z celkových nákladov projektu t.j. do výšky 4,5 milióna € (135 567 000 Sk).

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR, resp. ERDF - European Regional Development Fund) je jedným zo štrukturálnych fondov, ktorý rozvíja sociálnu a ekonomickú kohéziu EÚ. EFRR je efektívnym nástrojom regionálnej politiky, ktorý využíva fi nančné prostriedky Európskych spoločenstiev s primárnym cieľom zredukovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ. Jeho úlohou je prispievať k zmenšovaniu rozdielov v úrovni a miere rozvoja rôznych regiónov, v ktorom najviac znevýhodnené regióny zaostávajú.

 

Prešov 31. mája 2010

 

Ing. Oto Rakovský
Oddelenie informatiky PSK

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 31.05.2010 / Aktualizované: 06.09.2010 HoreTlačiť