Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kompetencie predsedu PSK

Kompetencie predsedu samosprávneho kraja definuje zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov.

Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok. V majetkovoprávnych vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch a v iných vzťahoch je štatutárnym orgánom, rozhoduje aj vo veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb.

Predseda zvoláva spravidla raz za mesiac predsedov komisií na prerokovanie otázok týkajúcich sa samosprávneho kraja.

Predsedu zastupuje podpredseda v rozsahu určenom zastupiteľstvom.

Funkcia predsedu je nezlúčiteľná s funkciou:

 1. poslanca zastupiteľstva
 2. člena orgánu právnickej osoby s majetkovou účasťou samosprávneho kraja
 3. štatutárneho zástupcu právnickej osoby s majetkovou účasťou samosprávneho kraja
 4. zamestnanca samosprávneho kraja
 5. starostu obce alebo primátora mesta, alebo
 6. podľa osobitného zákona

Funkcia predsedu je verejná funkcia a nevykonáva sa v pracovnom pomere. Doterajší pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah zostáva zachovaný.

Vyhodnotenie činností

Kontakty

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

e-mail: predseda@psk.sk

tel.:  051/ 70 81 102 
fax: 051/  70 81 100

    

Rýchle odkazy

Fotogaléria predsedu

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 14.03.2019 HoreTlačiť