Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Oddelenie práce a miezd

Popis činností

Činnosť koncepčná, koordinačná a metodická

 • Tvorba stratégie riadenia ľudských zdrojov (personálna oblasť vrátane odmeňovania) u zamestnávateľa s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov (na úseku školstva, kultúry, zdravotníctva, sociálnych vecí).
 • Vypracovanie a zabezpečenie vydávania vnútroorganizačných noriem a predpisov za oblasť pracovnoprávnu. Podávanie ich výkladu.
 • Sledovanie plnenia povinností vedúcich zamestnancov vo veciach majetkového priznania a určených povinností vedúcich zamestnancov podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
 • Zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z kolektívnej dohody a z kolektívneho vyjednávania (zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znp. ).
 • Vykonávanie metodicko-konzultačnej činnosti pre riadiacich zamestnancov školských, kultúrnych a sociálnych zariadení a ostatných pedagogických a zdravotníckych zamestnancov.
 • Tvorba analytických a metodických materiálov pre usmerňovanie realizácie mzdovej oblasti.
 • Metodická činnosť v oblasti zákonov súvisiacich so sociálnym poistením, zdravotným poistením, zamestnanosťou a daňami.
 • Zodpovednosť za uplatňovanie predpisov vzťahujúcich sa na platy a ostatné náležitosti zamestnancov a riešenie sporných prípadov.
 • Poradenská činnosť spojená s nárokmi zamestnancov.
 • Metodická činnosť pri vykonávaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
 • Metodická činnosť v oblasti poskytovania nemocenských dávok, OČR, MD, RD.
 • Rozborová a kontrolná činnosť

Zabezpečenie komplexnej rozborovej a kontrolnej činnosti

 • Sledovanie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov a opatrení vydaných na ich základe v oblasti odmeňovania.
 • Stanovených záväzných limitov mzdových prostriedkov.
 • Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend – mzdové účtovníctvo zamestnancov úradu PSK, odmeňovanie poslancov a členov komisií zastupiteľstva PSK,
 • Spracovanie prehľadov, výkazov alebo štatistík (v personálnej a mzdovej oblasti).
 • Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie náročnej mzdovej agendy posudzovanie a spracovanie podkladov pre čerpanie mzdových prostriedkov v členení na jednotlivé položky,
 • posudzovanie nároku na uplatnenie nezdaniteľných častí mzdy v zmysle zákona o dani z príjmov a ich priebežné kontrolovanie,
 • posudzovanie nároku na nemocenské dávky a ich výšku, náhrad za OČR, MD, RD,
 • vedenie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia.
 • Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce
 • samostatné uplatňovanie mzdových predpisov, kontrola ich dodržiavania a vyhodnocovanie ekonomickej účinnosti,
 • navrhovanie najvhodnejších spôsobov odmeňovania zamestnancov organizácie a príprava potrebných pokladov,
 • vykonávanie zaraďovania zamestnancov do platových tried a stupňov a zabezpečovanie uplatňovania nadtarifných zložiek platu,
 • riešenie sporných platových záležitostí, v zložitých prípadoch príprava podkladov pre ich riešenie,
 • systematické sledovanie a vyhodnocovanie vývoja platov, ich relácie a diferenciácie u jednotlivcov, skupín a kategórií zamestnancov a navrhovanie potrebných opatrení.

Špecializovaná činnosť na úseku personálnom a ekonomiky práce

 • Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky (napr. vykonávanie personálneho marketingu, výber, prijímanie a umiestňovanie zamestnancov, hodnotenie zamestnancov).
 • analýza súčasného stavu zamestnanosti vo väzbe na potreby organizácie,
 • spracovanie prognóz (potreba zamestnancov, ich profesijná orientácia, návrh na ďalší odborný rast a pod.),
 • spolupráca na tvorbe koncepcií na zabezpečovanie realizácie úloh v oblasti personálnej politiky s komplexným návrhom na možnosti výberu, prípravu a rozmiestňovanie vysokokvalifikovaných odborníkov na zodpovedajúce pracovné miesta,
 • spolupráca s úradmi práce pri zamestnávaní občanov ZŤS a ZPS.
 • Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej oblasti u zamestnávateľa s rozmanitou profesijnou štruktúrou zamestnancov
 • riadenie mzdovej oblasti organizácie v súlade s právnymi normami,
 • v súlade s tarifným vyjednávaním príprava koncepcie mzdovej politiky organizácie a navrhovanie vhodných spôsobov odmeňovania zamestnancov,
 • zabezpečovanie riadneho uplatňovania tarifných sústav a nadtarifných zložiek u všetkých zamestnancov organizácie a štatutárnych zástupcov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu,
 • riešenie zložitých sporných platových záležitostí,
 • kontrola dodržiavania mzdových predpisov a zabezpečenie ich výkladu zamestnancom organizácie,
 • vyhodnocovanie mzdovej oblasti organizácie a navrhovanie potrebných opatrení a zmien.
 • Zabezpečovanie personálnej práce v oblasti výchovy a vzdelávania zamestnancov a starostlivosť o zamestnancov.
 • podiel na tvorbe rozpočtu mzdových prostriedkov organizácie (analytická časť, štatistická časť)
 • vyhotovuje rozbor plnenia plánu práce hospodárenia so mzdovým fondom za samosprávny kraj,
 • vedie a komplexne spracováva personálnu a mzdovú agendu za pracovníkov úradu samosprávneho kraja,
 • vedie a komplexne spracováva personálnu a mzdovú agendu za poslancov a členov komisií pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja,
 • vedie a spracováva personálnu a mzdovú agendu za štatutárnych zástupcov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na úseku školstva, kultúry, zdravotníctva. sociálnych služieb a dopravy, zaraďuje riaditeľov škôl, školských, sociálnych, kultúrnych zariadení a SÚC do príslušných platových tried a platových stupňov, ktorých je zriaďovateľom ,posudzuje, sleduje a analyzuje spĺňanie kvalifikačných požiadaviek vzdelania pedagogických a nepedagogických zamestnancov, pripravuje podklady a zabezpečuje práce súvisiace s menovaním a odvolaním riaditeľov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Administratívna a riadiaca činnosť

 • Organizácia prác jednotlivých zložiek a útvarov s personálnymi potrebami úradu PSK.
 • Vykonávanie komplexnej administratívnej činnosti.
 • Zabezpečovanie a vybavovanie archivácie, vybavovanie a vedenie evidencie pošty.
 • Vedenie evidencie dochádzky, dovoleniek, pracovného voľna za úrad samosprávneho kraja.
 • Kontrola presnosti podkladových materiálov predkladaných k vyúčtovaniu platov, zodpovednosť za uchovávanie všetkých dokladov v súlade so všeobecnými účtovníckymi zásadami.
 • Vedenie automatizovaného informačného systému v oblasti svojej pôsobnosti na úrovni užívateľa.

Zamestnanci oddelenia

Ing. Mária Smetanová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
vedúca oddelenia
maria.smetanova@psk.sk
tel: 051/7081 144, +421 917 818 508
miestnosť: 140 I. poschodie

Mgr. Jana Mašlejová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
jana.maslejova@psk.sk
tel: 051/7081 146, +421 911 055 409
miestnosť: 141 I. poschodie

Antónia Rokošná

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
antonia.rokosna@psk.sk
tel: 051/7081 148, +421 903 999 024
miestnosť: 304 III. poschodie

Mgr. Monika Vojteková

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
monika.vojtekova@psk.sk
tel: 051/7081 145
miestnosť: 139 I. poschodie

 

Kontakty

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

e-mail: predseda@psk.sk

tel.:  051/ 70 81 102 
fax: 051/  70 81 100

    

Rýchle odkazy

Fotogaléria predsedu

Publikované: 23.09.2009 / Aktualizované: 02.03.2023 HoreTlačiť