Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook
 
Späť

NP Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK

Logá ESF 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“​

                                        www.esf.gov.sk ​      www.minedu.gov.sk       OP Ľudské zdroje       Prešovský samosprávny kraj

 

NP Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK

 

Európska únia Európsky sociálny fond Európsky fond regionálneho rozvoja, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky, Prešovský samosprávny kraj, Operačný program ľudské zdroje

 

Nová webová stránka národného projektu:

www.np.psk.sk

 

Základné údaje projektu

Projekt s názvom:

Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji

Číslo projektu:

312011ALF7

Operačný program:

Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond

Prioritná os:

312010 - 1. Vzdelávanie

Prijímateľ:

Prešovský samosprávny kraj
Miesto realizácie projektu: Implementácia projektu bude v 5 okresoch Prešovského kraja: Prešov, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Medzilaborce
 

Zapojené SOŠ v rámci 5 okresov:

 • SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
 • SOŠ polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
 • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
 • SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce
 • Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Začiatok projektu:

08/2020

Ukončenie projektu:

12/2023

Celkové oprávnené výdavky:

4 957 766,50 €

Maximálna výška NFP:

4 709 878,17 €
Cieľové skupiny:
 • Žiaci základných škôl
 • Žiaci stredných odborných škôl
 • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci stredných odborných škôl v zmysle platnej legislatívy.
   

Ciele projektu

Hlavný cieľ projektu

 • Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v Prešovskom samosprávnom kraji reflektujúc potreby trhu práce

Čiastkové ciele projektu

 • Prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce
 • Zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania
 • Podpora vzniku partnerstiev medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelávania a zamestnávateľmi
 • Skvalitnenie tvorby stratégií a vzdelávacích politík na úrovni regionálnej samosprávy PSK

Popis projektu

Národný projekt je jedným z výstupov iniciatívy „Catching-up Regions“ v Prešovskom samosprávnom kraji  v rámci komponentu školstva a je súčasťou integrovaného zámeru rozvoja odborného vzdelávania na území PSK, ktorý bude financovaný z viacerých operačných programov:

 • Operačný program Ľudské zdroje 2014 – 2020 (ďalej aj „OPĽZ“)
 • Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej aj „IROP“)
 • Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej aj „OP II“)

Finálnym cieľom integrovaného prístupu je rozvoj a zvýšenie kvality obsahového, personálneho, materiálno-technického a priestorového vybavenia stredných odborných škôl na území PSK.

Predmetom národného projektu je navrhnúť systém opatrení pre odstránenie nesúladu a identifikovaných problémových oblastí v rámci inovácií školských vzdelávacích programov, vzdelávania pedagogických zamestnancov a vytvorenie regionálnej platformy pre kľúčové zainteresované strany, ktorá by formálnejšie zapájala zamestnávateľov do zvyšovania efektívnosti stredného odborného školstva. Základný proces a navrhované opatrenia v rámci NP vytvoria návod pre konkrétne kroky zo strany úradu PSK v budúcnosti pre rozvoj ďalších stredných škôl odborného vzdelávania a prípravy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a zároveň môžu slúžiť ako aplikovateľný model prístupu k zvyšovaniu efektívnosti stredného odborného vzdelávania na národnej úrovni.

Dôležitým aspektom v rámci všetkých aktivít národného projektu je spolupráca malých a stredných podnikateľov so strednými odbornými školami, čím sa zabezpečuje väčšia previazanosť odborného vzdelávania a prípravy v školách s potrebami zamestnávateľov. Spolupráca medzi PSK, školami a zamestnávateľmi vedie k skvalitneniu vzdelávacieho systému a zvýšeniu kvalifikácie pracovnej sily pre trh práce a je nástrojom zníženia nezamestnanosti mladých ľudí v regióne.

Hlavná aktivita a podaktivity v rámci projektu

 • Zlepšenie a inovácia SOŠ na území PSK prostredníctvom inovácie ŠkVP, obsahov a metód vzdelávania, vytvorenia regionálnej platformy v oblasti školských politík prepojenej s trhom práce a vzdelávania pedagogických zamestnancov
 • Realizácie analýzy vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a žiakov s cieľom identifikovať hlavné oblasti nesúladu medzi ponúkanými školskými vzdelávacími programami a požadovanými zručnosťami na trhu práce
 • Vzdelávanie a profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, vrátane majstrov odborného výcviku pre inováciu vzdelávacieho procesu a zvyšovanie ich odborných a praktických kompetencií
 • Tvorba, resp. inovácia a realizácia školských vzdelávacích programov a materiálov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce
 • Vytvorenie regionálnej platformy v oblasti školských politík prepojenej s trhom práce
 • Marketingové aktivity na zvýšenie atraktivity odborov žiadaných trhom práce a zlepšenie náboru žiakov pre systém
 • Riadenie projektu a koordinácia aktivít

Publicita

Zlepšovanie kvality vzdelávania na SOŠ v PSK napreduje

Prezentácia z 3. zasadnutia regionálnej platformy pre stredné odborné vzdelávanie PSK

Základné dokumenty

kontakty zamestnancov národného projektu

Na stiahnutie:

Publikované: 13.05.2021 / Aktualizované: 14.10.2022 HoreTlačiť