Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ technická, Humenné

logo Európska únia

Operačný program Kvalita životného prostredia

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR

 

Základné údaje projektu

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ technická, Humenné
Operačný program:  Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán:

Ministerstvo životného prostredia SR

Dátum začatia realizácie projektu:

11/2018

Dátum ukončenia realizácie projektu: 11/2019
Celkové náklady: 1 067 994,94 EUR
NFP (EÚ + ŠR): 1 014 595,19 EUR
Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt

Ciele projektu

Dosiahnutie maximálne možnej úspory energie budovy Strednej odbornej školy - technickej v Humennom.

Stručný popis

Prešovskému samosprávnemu kraju bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ technická, Humenné“.

Cieľom daného projektu je dosiahnutie maximálnej možnej úspory energie budovy Strednej odbornej školy – technickej v Humennom , vylepšenie jej estetického vzhľadu a predlženie životnosti objektu školy.

Na základe výsledkov hodnotenia súčasného stavu budovy boli v rámci energetického auditu navrhnuté viaceré opatrenia, ktoré prispejú k zníženiu energetickej náročnosti danej budovy. Na zníženie spotreby energie sú navrhnuté nasledujúce opatrenia: výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa a zateplenie strechy, výmena svetelných zdrojov, modernizácia systému prípravy TÚV, modernizácia vykurovacieho systému, inštalácia núteného vetrania s rekuperáciou a meranie, riadenie a regulácia spotreby energie.

Tieto opatrenia riešia budovu komplexne ako celok tak, aby bola dosiahnutá maximálne možná úspora energie. Po realizácii navrhovaných opatrení bude budova Strednej odbornej školy – technickej v Humennom zaradená v súlade s platnou legislatívou do energetickej triedy A1.

Dokumenty na stiahnutie

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 21.11.2018 / Aktualizované: 20.12.2018 HoreTlačiť