Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

loga - OPIS - OP: 2

logo operačného programu Informatizácia spoločnosti

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

 

Operačný program / fond EÚ: Operačný program informatizácia spoločnosti (OPIS)

Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany / Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

Základné informácie o projekte:

 • Názov projektu: Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK
 • Kód ITMS projektu: 21120120018
 • Žiadateľ: Prešovský samosprávny kraj (PSK)
 • Termín realizácie: marec 2012 - jún 2015
 • Celkové výdavky projektu (EUR): 1 497 420,52
 • Celkové oprávnené výdavky (EUR): 1 497 420,52
 • Požadovaná výška NFP (EUR): 1 422 549,50
 • Dĺžka realizácie aktivít projektu (mesiace): 40
 • Umiestnenie projektu (NUTS III): Prešovský kraj

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu bola digitalizácia zbierkového fondu Prešovského samosprávneho kraja. Okrem samotnej digitalizácie zbierkového fondu Prešovského samosprávneho kraja došlo aj k technickému vybaveniu PSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, zriadeniu digitalizačnej jednotky a tým k vytvoreniu predpokladov pre ďalšie aktivity Prešovského samosprávneho kraja v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva.

Cieľ projektu bol plne v súlade s oprávnenými aktivitami, ktoré boli definované výzvou. Projekt zároveň prispel k naplneniu cieľov prioritnej osi 2 a celého Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Realizáciou projektu sa prispelo k zachovaniu kultúrneho dedičstva v digitálnej podobe, čo má výrazný prínos aj pre výchovno-vzdelávací proces, výskumné aktivity, propagáciu Prešovského samosprávneho kraja, ako aj celej SR.

Význam kultúrno-historické dedičstva v rámci prešovského samosprávneho kraja je podložený aj výskytom viacerých nálezísk celoeurópskeho ba aj celosvetového významu (náleziska pobytu neandertálskeho človeka v Gánovciach a v Horke-Ondrej, opevnená osada z doby bronzovej vo Spišskom Štvrtku a iné).

Špecifické ciele:

 • Vybudovanie technického zázemia Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť digitalizačných aktivít.
 • Zdigitalizovanie kultúrneho dedičstva Prešovského samosprávneho kraja.

K plneniu špecifického cieľa 1 prispela najmä aktivita č. 1, v rámci ktorej došlo k vytvoreniu digitalizačnej jednotky v rámci Úradu Prešovského samosprávneho kraja a k jej vybaveniu technickými prostriedkami. Digitalizačná jednotka zahŕňa základné vybavenie pre prípravu objektov na digitalizáciu, menej náročné formy digitalizácie a spracovanie surových dát. V tomto kontexte je potrebné uviesť, že náročnejšie formy digitalizácie budú aj v budúcnosti realizované formou outsourcingu – súkromnými spoločnosťami, resp. digitalizačným centrom vytvoreným v rámci národného projektu. Týmto spôsobom sa zabezpečí efektívne využitie prostriedkov EÚ, ako aj štátneho rozpočtu.

K plneniu špecifického cieľa 2 prispela aktivita č. 2, v rámci ktorej bolo zdigitalizovaných 8124 objektov zbierkového fondu Prešovského samosprávneho kraja. Týmto spôsobom bol naplnený špecifický cieľ, ako aj hlavný cieľ projektu. Digitalizáciou zbierkového fondu zároveň došlo k zachovaniu kultúrneho dedičstva a jeho sprístupneniu širokej odbornej a laickej verejnosti. Zároveň bolo v rámci tejto aktivity vytvorené 1 pracovné miesto, ktoré bolo obsadené v prvom mesiaci realizácie hlavných aktivít projektu. V rámci aktivity č. 2 bolo taktiež zverejnených 30 % zdigitalizovaného obsahu, ktorý je tak prístupný prostredníctvom novej služby dostupnej on-line na adrese: http://digitalizacia.po-kraj.sk.

Cieľové skupiny:

 • široká verejnosť (občania, podnikatelia atď.),
 • odborná verejnosť (zamestnanci kultúrnych inštitúcií, IT komunity, médií atď.),
 • žiaci, študenti,
 • učitelia,
 • vedci.

Prínos realizácie projektu:

Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky.

Aktivity a ciele predkladaného projektu takto prispeli k plneniu globálneho cieľa OP IS, prostredníctvom vytvorenia a vybavenia digitalizačnej jednotky Prešovského samosprávneho kraja, digitalizáciou kultúrnych objektov a zverejnením zdigitalizovaného obsahu prostredníctvom elektronickej služby dostupnej on-line.

V zmysle operačného programu pamäťové a fondové inštitúcie zohrávajú významnú úlohu v procese informatizácie spoločnosti a zároveň zohrávajú významnú rolu v procese budovania vedomostnej ekonomiky a to prostredníctvom poskytovania poznatkov a nevyhnutných informácií pre vzdelávací proces, vedecko-výskumné aktivity, voľno časové aktivity verejnosti. Prostredníctvom realizácie aktivít projektu sa vytvorili podmienky pre šírenie poznatkov o kultúrnom dedičstve v rámci výskumných aktivít, výchovno-vzdelávacieho procesu, došlo k zachovaniu kultúrneho dedičstva a kultúrnej identity regiónu a Slovenska.

Súvisiace odkazy:

 

Publikované: 29.05.2014 / Aktualizované: 18.01.2017 HoreTlačiť