Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť

Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť

Projekt "Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť" reflektuje na výzvu „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“ a je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, Prioritná os 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS.

Základné údaje projektu

 • Názov projektu:   Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť
 • Názov a sídlo prijímateľa:   Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
 • Miesto realizácie projektu:   Prešovský kraj
 • Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku:  3 264 237,81  EUR

Výsledky projektu

     Hlavné výsledky projektu

 • Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík PSK a Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) PSK 2021-2028. Súčasťou SMART koncepcie ako aj PHRSR bude zoznam plánovaných aktivít úradu, ktorý bude tvoriť základnú kostru pre plán projektov a investícií aj pri tvorbe rozpočtov na nasledujúce obdobia úradu.

 • Prierezové oddelenie (Inštitút rozvoja) monitorujúce a reflektujúce aktuálne a reálne potreby kraja vychádzajúce z hlavných definovaných stratégií kraja. Rozhodovanie na základe systematickej analýzy dát. Využívanie skúseností a know-how zo strany kvalifikovaných analytikov.

 • Po realizácii projektu budú implementované riešenia pre analýzu dát a ich vizualizáciu, register školských zariadení a bude zavedený inovovaný proces projektového riadenia na úrade. 

 • Návrh procesnej a organizačnej optimalizácie vytvorí základné predpoklady pre vytvorenie moderného a efektívneho úradu a vytvorí podmienky pre realizáciou politík v súlade s Koncepciou uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík PSK.

 • Realizácia projektu zavedie model systému hodnotenia kvality CAF a prispeje k zlepšeniu výkonnosti a zabezpečí zavedenie funkčného systému manažérstva na školách.

 • Vzdelávacími aktivitami projektu budú posilnené odborné kapacity PSK a organizácií partnerov pri tvorbe, implementácii a monitorovaní politík verejnej správy a tvorbu inštitucionálnych rámcov na spoluprácu s partnermi.

 • Projekt podporí činnosti implementačnej jednotky s kapacitami realizujúcimi a koordinujúcimi implementáciu rozvojových iniciatív EK alebo špecifických priorít rozvoja na úrovni SR.

Aktivity v rámci projektu

     Aktivita 1 - Procesy, systémy a politiky PSK
 1. Uplatnenie SMART princípov v rozvoji verejných politík Prešovského samosprávneho kraja.
 2. Vybudovanie a podpora strategicko-analytickej kapacity PSK pre potreby rozvoja regiónu.
 3. Zavádzanie nových prístupov a nástrojov.
 4. Strategické riadenie, tvorba stratégií a koncepcií, organizačná a procesná optimalizácia.
      Aktivita 2 - Vybudovanie a podpora implementačnej kapacity PSK pre iniciatívu dobiehajúcich regiónov
 1. Zmena organizačnej štruktúry Odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK.
 2. Nastavenie procesov regionálneho rozvoja vo vnútri Oddelenia projektového riadenia Odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK.
 3. Nastavenie procesov regionálneho rozvoja vo vnútri Odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK v kontexte riadenia projektov a strategického manažmentu.
 4. Budovanie interných kapacít projektového riadenia a strategického manažmentu.
     Aktivita 3 - Zavedenie systémov riadenia kvality PSK

Implementácia modelu CAF na školách a následne vytvorenie správy z dosiahnutých analýz aplikácie samohodnotenia.

     Aktivita 4 - Vzdelávanie zamestnancov PSK

Prostredníctvom systémovo zameraného konceptu vzdelávacích aktivít „šitých na mieru“ potrebám zamestnancov Úradu PSK a v súlade s najnovšími trendami sa vytvoria kvalitné podmienky pre vzdelávanie formou stáží, kurzov, tréningov mäkkých zručností, odborných seminárov a konferencií, ktoré budú priamo súvisieť s inovovanými procesmi a politikami v tomto projekte v rámci kompetenčného modelu Prešovského samosprávneho kraja.

 
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Publicita

Fotogaléria

Publikované: 27.08.2020 / Aktualizované: 28.08.2020 HoreTlačiť