Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Legislatíva Slovenskej republiky vzťahujúca sa k vyšším územným celkom

dekoračný obrázokVyššie územné celky sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Zastupiteľstvo vyššieho územného celku okrem toho schvaľuje všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú platné a záväzné na území príslušného samosprávneho kraja. Pozri VZN PSK

Znenia zákonov a rekonšktruované zákony nájdete na právnom portáli JASPI. Tento portál ponúka právne informácie určené pre verejnosť za účelom zvýšenia právneho povedomia občanov 

Všeobecné zákony pre samosprávu

 • Zákon č. 302/2001 Z.z.  o samospráve vyšších územných celkov (Zákonov samosprávnych krajoch)  v znení neskorších predpisov  
 • Zákon č. 416/2001 Z.z.   o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky  v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 446/2001 Z.z.  o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  
 • Zákon č. 552/2003 Z.z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 • Zákon 71/1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  
 • Zákon 523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 • Zákon 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 • Zákon 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov  
 • Zákon 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  
 •  Zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

Právne predpisy v oblasti cestovného ruchu

 • Zákon NR SR č. 351/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonč. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Právne predpisy v oblasti dopravy

 • Zákon 168/1996 Z.z. zo 17. mája 1996 o cestnej doprave
 • Zákon 513/2009 Z.z. z 28. októbra 2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov -  Dátum platnosti: 10.12.2009, Dátum účinnosti: 01. 01. 2010
 • Zákon 135/1961 Zb. z 30. novembra 1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Právne predpisy v oblasti kultúry

 • Zákon 384/1997 Z.z. z 5. decembra 1997 o divadelnej činnosti
 • Zákon 206/2009 Z.z. z 28. apríla 2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov - Platnosť od: 30. 5. 2009, Účinnosť od: 1. 6. 2009
 • Zákon 61/2000 Z.z. z 9. februára 2000 o osvetovej činnosti
 • Zákon 183/2000 Z.z. z 12. mája 2000 o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej

Právne predpisy v oblasti regionálneho rozvoja, podporných programov a štruktúrálnych fondov EÚ

 • Zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
 • Zákon NR SR č. 351/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonč. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Právne predpisy v oblasti sociálnych služieb

 • Zákon 448/2008 Z.z. z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  Platnosť od: 20. 11. 2008, Účinnosť od: 1.11.2009 (POZNÁMKA: Výnimka v účinnosti: čl. I § 8 ods. 4 nadobúda účinnosť 1. januára 2013 a § 79 ods. 1 písm. e) nadobúda účinnosť 1. januára 2011.)
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • NÁRODNÉ PROGRAMY:
   • Národné priority rozvoja sociálnych služeb
   • Národný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb
   • Národný program aktívneho starnutia
   • Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím
   • Národný akčný plán pre deti
   • Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách
   • Národný akčný plán rodovej rovnosti
   • Koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike
   • Národný akčný plán Slovenskej republiky k Dekáde začleňovania rómskej populácie

Právne predpisy v oblasti školstva

 • Zákon 596/2003 Z.z. z 5. novembra 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon 288/1997 Z.z. z 3. októbra 1997 o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Právne predpisy v oblasti územného plánovania a životného prostredia

 • Zákon 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Vyhláška MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
 • Zákon NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

Právne predpisy v oblasti zdravotníctva

 • Zákon 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • Zákon 578/2004 Z.z. z 21. októbra 2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon 579/2004 Z.z. z 21. októbra 2004 o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame
 • Zákon 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

Viac o právnych predpisov (zákony, nariadenia a vyhlášky) v oblasti zdravotníctva nájdete na stránke odboru.

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 12.07.2023 HoreTlačiť