Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rok 2018

Ceny predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Laureátov na Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018 vybral predseda Milan Majerský.

Cenu predsedu PSK za rok 2018 získali:

 • Dr.h.c. Prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH. -  profesor, vedec - za významný prínos v rozvoji biomedicínskeho výskumu na úrovni vývoja aaplikácií pri riešení náhrad tkanivových akostných defektov rôznych diagnóz širokého spektra pacientov
 • SLNOVRAT - hudobná skupina - za významný prínos krozvoju folkovej hudby na Slovensku a dlhoročnú reprezentáciu Prešovského kraja
 • Department Horné Pyreneje a mesto Lurdy -  za dlhoročnú spoluprácu, priateľstvo, významný prínos vrozvoji bilaterálnych vzťahov, ato najmä voblasti rozvoja kultúry, cestovného ruchu anáboženského pútnického turizmu

Slávnostné odovzdávanie Ceny PSK sa uskutoční 18. decembra 2018 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

Fotogaléria

 

 

Jozef Živčák, profesor, vedecPeter Živčák

Profesor Jozef Živcák je vedúcim Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a riaditeľom Ústavu špeciálnych inžinierskych procesológií. V roku 2009 získal profesor Živčák titul Dr. h. c. v odbore Biomechanika a v roku 2013 titul Honorárny profesor Budapeštianskej univerzity. Je garantom biomedicínskeho inžinierstva, profi lovo sa zaoberá biomechanikou človeka, biomateriálmi a procesmi aditívnej výroby implantátov.

Vedec a pedagóg prof. J. Živčák je riešiteľom významných grantových projektov. Za svoje výsledky výskumu a ich implementáciu do praxe bol ocenený viacerými cenami, napríklad Veľkou medailou Samuela Mikovíniho 2013 a Národnou cenou za kvalitu 2015. V rámci Cien za vedu a techniku 2017 získal ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.

Profesor Živčák je členom viacerých redakčných a vedeckých rád doma aj v zahraničí a dve funkčné obdobia bol predsedom grantovej agentúry KEGA ministerstva školstva. Špičkový vedec je riešiteľom niekoľkých desiatok grantových projektov, ktorých výstupmi sú konkrétne aplikácie a implementácie pre ďalšiu vedeckú činnosť a prax. Medzi najdôležitejšie patria implantáty šité na mieru. Vedec má na svojom konte už viacero svetových prvenstiev týkajúcich sa lebečných, tvárových, hrudných implantátov, ale aj náhrady medzistavcových platničiek, ktoré pomohli vrátiť do života mnohých pacientov.

Výsledky svojej vedeckej činnosti publikoval v renomovaných časopisoch, monografiách, vo vysokoškolských učebniciach, v skriptách, ako aj na domácich a svetových kongresoch.

 

SLNOVRAT - hudobná skupina

SLNOVRATHudobná skupina Slnovrat vznikla v roku 1998 v Bardejove na základoch spirituálu SURSUM CORDA (srdce nahor). Ako povedal svojho času jeden zo zakladateľov skupiny Ľudovít Billý, „Slnovrat preto, lebo je to jeden z najdlhších dní v roku, v ktorom máme viac času na odpúšťanie, lásku, Boha, vzťahy…“

Základom hudobného štýlu skupiny je folk, folkrock, ale v ich skladbách badať aj vplyv džezu, blues, ľudoviek, country, vážnej hudby, cigánskych románc či renesančnej hudby. S vtipnými textami odrážajúcimi slovenskú spoločenskú realitu dokážu zaujať široké spektrum poslucháčov. Verných fanúšikov si našli nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Svedčia o tom umiestnenia v hitparádach, ale aj koncertovanie na festivaloch Porta, Záhrada, Poetická lýra, Koncerty Populáru, Blues na Dunaji, Ostravský folkový kolotoč či Martinské Folkfórum. Zúčastnili sa na projekte Uhorský Simplicissimus Daniela Speera a Jána Albrechta. Za samozrejmú sa považuje spolupráca s profesionálnymi divadlami a televíziou, pre ktorú natočili viacero klipov a ktorá ich tvorbe venovala tri časti televízneho cyklu Pesničkári slovenskí. Slnovrat má na svojom konte pät albumov – Telegram, O nás…, JKS, Brány a výročné s jubilujúcim názvom „20“.

Obsadenie skupiny sa v priebehu rokov menilo, nové posily ale priniesli vždy niečo, čím sa skupina ďalej vyvíjala a rástla. Hlavnou myšlienkou Slnovratu je však kresťanské posolstvo, ktoré tu pretrvalo od doby jej vzniku.

 

Department Horné Pyreneje a mesto LurdyMichel PelieuJosette Bourdeu

Prešovský kraj a región Horné Pyreneje spája nielen bohatá história, sakrálne pamiatky, ale aj dlhoročná spolupráca, trvajúca od roku 2005. Vďaka nadštandardným kontaktom i pozitívnym skúsenostiam sa v posledných rokoch vzťahy zintenzívnili nielen na úrovni krajských, ale aj miestnych samospráv. Príkladom sú mestá Levoča a Lurdy, ktoré priniesli nový impulz a prispeli k ďalšej významnej etape slovensko – francúzskeho partnerstva departmentu Horné Pyreneje a Prešovského samosprávneho kraja.

Spoločné snahy o rozvoj cestovného ruchu, predovšetkým náboženského turizmu a vytvárania vhodných podmienok pre realizáciu spolupráce pútnických miest Prešovského samosprávneho kraja s mestom Lurdy vyústili v roku 2017 do spoločného Memoranda o spolupráci.

Vzájomné kontakty na oboch stranách sú silné a živé, nezostávajú na papieri či na úrovni ofi ciálnych fór. Naopak majú veľmi konkrétnu podobu aktivít zameraných na vzájomnú propagáciu a podporu. Výsledkom je recipročná účasť na prestížnych veľtrhoch cestovného ruchu, spoločných workshopoch, kultúrnych i ďalších výmenných podujatiach, akým bola napríklad prezentácia novej leteckej linky Lurdy – Krakov. Veľký potenciál spolupráce predstavuje aktuálne pútnický turizmus, konkrétne projekt Svätomariánska púť - Svetlo z východu, pri ktorom sú skúsenosti francúzskych zástupcov pre PSK cennou inšpiráciou a môžu napomôcť aj ďalším aktivitám v budúcnosti.

U partnerov z Horných Pyrenejí a mesta Lurdy si kraj cení nesmiernu ústretovosť, aktívny prístup a korektné vzťahy, ktoré presiahli rámec formálnych kontaktov a sú naopak veľmi vrúcne a srdečné.

 

 

Publikované: 05.11.2019 / Aktualizované: 29.01.2021 HoreTlačiť