Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

P. P. Gojdič, OSBM, ThDr. V. Hopka, Metod D. Trčka, CSsR - in memoriam

Biskup Pavel Peter Gojdič

fotografia - eparcha Mons. Babjak  Blahoslavený Pavel Peter Gojdič bol šiestym prešovským biskupom. Narodil sa v rodine gréckokatolíckeho kňaza v roku 1888 v Ruských Pekľanoch. Teologické štúdiá začal v Prešove a ukončil v Budapešti. V roku 1911 prijal kňazské svätenie.

Pôsobil ako kaplán, prefekt eparchiálneho internátu, katechéta, protokolista, archivár a od roku 1919 ako riaditeľ biskupskej kancelárie. Do Rádu sv. Bazila Veľkého vstúpil v roku 1922 na Černečej Hore pri Mukačeve, kde prijal rehoľné meno Pavel. Za apoštolského administrátora Prešovskej eparchie bol vymenovaný v roku 1926. Na biskupa harpašského v roku 1927 a konsekrovaný bol v roku 1927 v Bazilike sv. Klimenta v Ríme. Apoštolským administrátorom Mukačevskej administratúry na Slovensku sa stal v roku 1939. V zložitých podmienkach Slovenského štátu sa stal nepohodlným pre vládnych predstaviteľov, preto požiadal o abdikáciu. Pápež Pius XII. jeho rezignáciu odmietol a 19. júna 1940 ho vymenoval za sídelného biskupa Prešovskej eparchie.

Zaslúžil sa o povznesenie duchovného života kňazov a veriacich. Zriadil niekoľko nových farností. Povzbudzoval k úcte Božského srdca, Najsvätejšej Eucharistie, k mariánskej úcte a napomáhal dielu ľudových misií. V roku 1943 vyhlásil Eucharistický rok v celej Prešovskej eparchii a v roku 1944 Mariánsky rok.

Na jeho pozvanie prišli v roku 1928 do Prešovskej eparchie pôsobiť Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie. Vybudoval sirotinec, založil gréckokatolícke gymnázium, podporoval cirkevné školstvo, kňazský seminár, internáty a veľkú pozornosť venoval vydávaniu duchovnej literatúry. V roku 1950 po tzv. Prešovskom sobore bol uväznený a vo vykonštruovanom procese odsúdený na doživotie, pokutu 200 tisíc korún a stratu občianskych práv.

Zomrel v deň svojich narodenín 17. júla 1960 v leopoldovskej väznici. Biskup Pavel Gojdič bol v roku 1990 súdne rehabilitovaný a vyznamenaný in memoriam Rádom T. G. Masaryka II. triedy. Pribinov kríž I. triedy in memoriam mu bol udelený v roku 2000. Svätý Otec Ján Pavol II. ho v roku 2001 na námestí sv. Petra v Ríme vyhlásil za blahoslaveného. Jeho telesné pozostatky sú uložené v sarkofágu v Kaplnke sv. Kríža v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

ThDr. Vasiľ Hopko

ThDr. Vasiľ Hopko sa narodil v roku 1904 v Hrabskom pri Bardejove. Študoval na gymnáziách v Bardejove a Prešove. Teologické štúdiá absolvoval v Gréckokatolíckom eparchiálnom seminári v Prešove. Sviatosť kňazstva prijal v roku 1929. Ako kňaz zorganizoval gréckokatolícku farnosť v Prahe. Pôsobil ako spirituál v gréckokatolíckom seminári v Prešove. Na Vysokej škole bohosloveckej v Prešove prednášal morálnu a pastorálnu teológiu.

V roku 1947 bol pápežom Piom XII. vymenovaný za titulárneho biskupa midilského a svätiaceho prešovského. Po tzv. Prešovskom sobore v roku 1950 odmietol násilnú pravoslavizáciu. V zinscenovanom procese bol Štátnym súdom v Bratislave odsúdený na 15 rokov odňatia slobody, na peňažnú pokutu 20 tisíc korún, stratu občianskych práv a konfiškáciu majetku. Bol väznený v Ruzyni, Ilave, Leopoldove a vo Valdiciach. Kvôli podlomenému zdraviu bol v roku 1963 prepustený z väzenia a internovaný v kláštore v Oseku v Čechách. V roku 1968 sa vrátil na Slovensko. Zapojil sa do aktivít za legalizáciu Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá bola totalitným režimom v roku 1950 násilne zlikvidovaná. Za svätiaceho biskupa bol potvrdený v roku 1969.

Zomrel na následky väznenia 23. júla 1976 v Prešove. Pochovaný bol v krypte prešovského katedrálneho chrámu. Pápež Ján Pavol II. vyhlásil biskupa mučeníka ThDr. Vasiľa Hopka v roku 2003 v Bratislave za blahoslaveného. Jeho telesné pozostatky sú uložené v sarkofágu – v Kaplnke sv.apoštolov Petra a Pavla v prešovskej katedrále.

Metod Dominik Trčka

Metod Dominik Trčka sa narodil 6. júla 1886 vo Frýdlante nad Ostravicí ako siedme dieťa. Po štúdiách na školách vo Frýdlante a v Místku pokračoval v rokoch 1902/03 na súkromnom gymnáziu redemptoristov v Červenke. V auguste 1904 zložil rehoľné sľuby a v júli 1910 sa stal kňazom.

Pôsobil ako misionár v Prahe, na Svaté Hoře, v Plzni a v Brne. Ako prvý redemptorista v roku 1919 prijal východný obrad. Bol provinciálom rehole poverený prácou medzi gréckokatolíkmi na Haliči. V decembri 1921 bol v Stropkove založený prvý kláštor redemptoristov na Slovensku, v ktorom pôsobili redemptoristi obidvoch obradov – západného i východného. Veľkou mierou sa pričinil o budovanie nového kláštora v Michalovciach, kde niekoľko rokov pôsobil ako predstavený. V roku 1949 bola násilne zrušená Michalovská viceprovincia redemptoristov. Otca Metoda internovali do Podolínca.

Na základe vykonštruovaných dôkazov bol odsúdený na 12 rokov väzenia. Väznili ho v Ilave, na Mírove, a od apríla 1958 v Leopoldove. Zomrel na následky väznenia 23. marca 1959.

Redemptoristi previezli jeho telesné pozostatky z leopoldovského cintorína do Michaloviec až po obnovení činnosti gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968. Pohrebné obrady boli vykonané 17. októbra 1969.

Svätý Otec Ján Pavol II. vyhlásil Metoda Dominika Trčku dňa 4. novembra 2001 na Námestí sv. Petra v Ríme za blahoslaveného. Pápež „beatifikačnou formulou“ slávnostne potvrdil, že sa jeho sviatok môže sláviť každoročne.

Publikované: 29.12.2008 / Aktualizované: 19.02.2019 HoreTlačiť