Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nadácia PSK pre podporu rodiny

Nadácia Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny

Banner Nadácia PSK pre podporu rodiny

Podporujeme rodiny

PSK chce pomáhať aj v prípadoch, ktoré štandardne nedokáže pokryť sieťou svojich inštitúcií a zákonných možností štát, samospráva alebo verejnoprávne inštitúcie. Za týmto účelom bola na 10. zasadnutí (10.12.2018) Zastupiteľstvom PSK schválená Nadácia PSK pre podporu rodiny.

O nadácii

Nadácia PSK pre podporu rodiny chce a bude pomáhať jednotlivcom a rodinám, ktoré bojujú s nepriazňou osudu či už v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu a ochorenia detí, alebo v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej udalosti prišli o člena – živiteľa  rodiny.

Nadácia PSK pre podporu rodiny bola dňa 14. marca 2019 zapísaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky do registra nadácii pod číslom 203/Na-2002/1206. Od tohto dňa spustila svoju činnosť. 

Hlavnými zdrojmi nadácie sú finančné prostriedky z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a finančné príspevky a dary zo súkromných a verejných zdrojov.

Najvyšším orgánom nadácie je Správna rada, pozostávajúca z 5-tich členov, ktorí schvaľujú a usmerňujú činnosť nadácie.

Štatutárnym orgánom nadácie je správca, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene.

Naším cieľom je pomoc jednotlivcom a rodinám

Pomáhame jednotlivcom a rodinám: 

• v sociálnej, zdravotnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi,

• ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej životnej udalosti nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí,

• kde živiteľ rodiny má zníženú pracovnú schopnosť (vplyvom chronického alebo akútneho ochorenia, či pracovného alebo mimopracovného úrazu), je fyzicky alebo psychicky hendikepovaný.

Nadačná listina

Nadačná listina  - PDF (68 kB)

Darujte

Číslo účtu: IBAN SK62 0900 0000 0051 5295 2003

Zároveň prebieha aj verejná zbierka „Pridaj sa k nám a pomôž“, ktorá trvá od júla do 30.novembra 2019
(rozhodnutie MV SR č. 000-2019-020015)

Prispieť môžete do označených pokladničiek na týchto miestach:

 • Úrad PSK, Námestie mieru 2, Prešov
 • Ľubovniansky hrad, Zámocká 22, Stará Ľubovňa
 • Kežmarský hrad, Hradné námestie 42, Kežmarok
 • Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, Prešov
 • Tatranská galéria, Hviezdoslavova 341, Poprad

Ďakujeme

Kontakt

www.nadacia-psk.sk

nadacia@vucpo.sk 

Nadácia PSK pre podporu rodiny sídli na adrese:

Prešovský samosprávny kraj
Nadácia PSK pre podporu rodiny

Námestie mieru č. 2 (budova PSK)
080 01 Prešov 

Kontaktná osoba

Mgr. Viktor Guman

telefón: 051/ 70 81 622
mobil: +421 911 055 411
e-mail: viktor.guman@vucpo.sk 

Žiadosti o podporu

Ako podať žiadosť?

Žiadosť  na stiahnutie nájdete na našej stránke. 

Je potrebné ju korektne vyplniť a zaslať na adresu nadácie.

Keď nadácia rozbehne svoju činnosť, správna rada nadácie na čele s Predsedom PSK PaedDr. Milanom Majerským PhD. bude transparentným spôsobom prerozdeľovať finančné prostriedky.

Na stiahnutie

Postup podania žiadosti

 1. Doručte nám žiadosť osobne, poštou alebo e-mailom.
 2. Žiadosť zaevidujeme.
 3. Posúdime oprávnenosť žiadosti, budeme kontaktovať žiadateľa.
 4. Prerokujeme žiadosť a dokumenty v Správnej rade nadácie.
 5. Po schválení uzatvoríme darovaciu zmluvu.

Posudzovanie žiadostí

Žiadosti sa budú posudzovať podľa poradia, v akom boli do nadácie doručené. 

Nadácia si vyhradzuje právo uprednostniť žiadosť, ktorá bola zaevidovaná z dôvodu náhlej, mimoriadnej a život ohrozujúcej situácie. 

Odsúhlasenie žiadostí sa bude posudzovať podľa týchto kritérií a ich kombinácií:

 • nepriaznivá alebo krízová životná sociálna situácia jednotlivca alebo rodiny, ktorá nebola zapríčinená vlastným, úmyselným konaním,
 • ochota absolvovať v prípade potreby ďalšiu sociálnu službu,
 • viaczdrojové možnosti spolufinancovania pomoci (prísľub finančnej pomoci aj napr. miestnej samosprávy, komunity, neverejného sektora).

Zasadnutia Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny

Rok 2019

Zmluvy nadácie

Zmluvy nadácie zverejnené v centrálnom registri zmlúv Úradu PSK

Publikované: 26.02.2019 / Aktualizované: 22.10.2019 HoreTlačiť