Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Štruktúra orgánov PSK

Postavenie a pôsobnosť úradu určuje § 21 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Organizačná štruktúra Prešovského samosprávneho kraja

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“), predsedu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „predseda“) a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom. Tvoria ho zamestnanci Prešovského samosprávneho kraja.

Organizačná štruktúra Úradu PSK

Organizačný poriadok Úradu Prešovského samosprávneho kraja (Úrad PSK) je vnútornou normou, ktorá určuje vnútornú organizáciu úradu, počet zamestnancov a skladbu ich pracovných funkcií. Úrad sa vnútorne člení na odbory a oddelenia a na útvary, ktoré majú osobitné postavenie. Toto členenie schematický znázorňuje organizačná štruktúra Úradu PSK

Organizačný poriadok a štruktúra Úradu PSK
Názov dokumentu  Účinnosť  Formát, veľkosť 
Formát PDF Organizačný poriadok Úradu PSK - úplne znenie v zmysle Dodatku č. 1 a Dodatku č.2  účinný od 1. 4. 2018,
aktualizovaný 20.05.2020
PDF (94 kB)
Formát PDF Príloha č. 1 k úplnému zneniu Organizačného poriadku Ú PSK - popis činností  účinný od 1. 4. 2018 PDF (394 kB)
Formát PDF Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku účinný od 1.7. 2020 PDF (219 kB)
Formát PDF Organizačná štruktúra Úradu PSK (štruktúra len v rámci úradu) účinná od 1. 4. 2018 PDF (74,95 kB)
Formát PDF Schéma k organizačnému poriadku vrátane Dodatku č. 2 účinná od 1. 11. 2019 PDF (152 kB)
Formát PDF Príloha č. 1 k dodatku č.2 k organizačnému poriadku  účinná od 1. 11. 2019 PDF (428 kB)
Formát PDF Príloha č. 2 - organizačná štruktúra účinný od 1. 11. 2019 PDF (203 kB)
Formát PDF Príloha č. 3 - uznesenie Z PSK č. 6/2018   PDF (98 kB)
Formát PDF Príloha č. 4 - uznesenie Z PSK č. 50/2014   PDF (27 kB)

Ďalšie odkazy

 

Vzťahy Úradu PSK k jednotlivým orgánom PSK 

Vzťah úradu k zastupiteľstvu

 • Úrad pripravuje a spracováva materiály, odborné podklady a iné písomnosti pre rokovanie zastupiteľstva a vykonáva nariadenia a uznesenia Zastupiteľstva PSK (ďalej len zastupiteľstva) .
 • Riaditeľ úraduhlavný kontrolór sa zúčastňujú na zasadnutí Zastupiteľstva PSK s hlasom poradným.
 • Vedúci odborov úradu sa zúčastňujú na rokovaniach zastupiteľstva.

Vzťah úradu k predsedovi

 • Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok a je štatutárnym orgánom samosprávneho kraja v majetkovoprávnych vzťahoch, v pracovnoprávnych vzťahoch a v iných vzťahoch.
 • Predseda rozhoduje aj o veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických a fyzických osôb v oblasti verejnej správy okrem vecí, o ktorých na jeho návrh rozhoduje organizačný útvar úradu určený v tomto organizačnom poriadku úradu.
 • Za plnenie úloh úradu zodpovedá riaditeľ úradu predsedovi.

Vzťah úradu ku komisiám zastupiteľstva

 • Úrad pripravuje a spracováva materiály pre rokovanie komisií zastupiteľstva (ďalej len "komisie"). 
 • Vedúci zamestnanci úradu, ktorí sú vo funkciách sekretárov komisií, sa zúčastňujú na rokovaniach komisií, kde sú povinní podávať vysvetlenia k spracovaným a predkladaným materiálom. Na zasadnutiach komisií sa môže zúčastňovať aj hlavný kontrolór.
 • Úrad zabezpečuje podľa pokynov riaditeľa úradu a predsedov komisií prostredníctvom sekretárov komisií administratívne práce spojené s činnosťou komisií. 

 

Riadenie úradu

Na úrade sa stanovujú tieto stupne riadenia:

a) predseda

b) podpredsedovia (v prípadoch podľa bodu 2. článku VII organizačného poriadku)

c) riaditeľ úradu

d) zástupca riaditeľa

e) hlavný kontrolór

f) vedúci odborov, vedúci kancelárie predsedu a vedúci oddelení.

 

Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok, je štatutárnym orgánom samosprávneho kraja v majetkovoprávnych vzťahoch, v pracovnoprávnych vzťahoch a v iných vzťahoch. Rozhoduje aj o veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti verejnej správy okrem vecí, o ktorých na jeho návrh rozhoduje organizačný útvar úradu určený v tomto organizačnom poriadku úradu.

Podpredsedovia riadia a zodpovedajú za činnosť detašovaných pracovísk a zastupujú predsedu v rozsahu určenom predsedom .

Riaditeľ úradu riadi a organizuje prácu úradu a plní úlohy podľa pokynov predsedu a zodpovedá mu za svoju činnosť, ďalej priamo riadi, organizuje a kontroluje činnosť vedúcich odborov úradu, okrem vedúceho odboru SO/RO pre ROP a vedúceho oddelenia informatiky .

Zástupca riaditeľa úradu plní úlohy podľa čl. IX bod 2 organizačného poriadku.

Hlavný kontolór riadi činnosť útvaru hlavného kontrolóra a zodpovedá za jeho činnosť.

Odbory, oddelenia úradukancelária predsedu, sú riadené ich vedúcimi zamestnancami. Vedúci zamestnanci podľa predchádzajúcej vety zodpovedajú za plnenie úloh a za výkon práce zamestnancov odboru, oddelenia a kancelárií .

Vedúci odborov, okrem odboru SO pre IROP, zodpovedajú riaditeľovi za výkon činnosti na nimi riadených úsekoch a za dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov a vnútorných noriem samosprávneho kraja.

 

 

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 10.07.2020 HoreTlačiť