Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Riadenie úradu

Na úrade sa stanovujú tieto stupne riadenia:

a) predseda

b) podpredsedovia (v prípadoch podľa bodu 2. článku VII organizačného poriadku)

c) riaditeľ úradu

d) zástupca riaditeľa

e) hlavný kontrolór

f) vedúci odborov, vedúci kancelárie predsedu a vedúci oddelení.

Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok, je štatutárnym orgánom samosprávneho kraja v majetkovoprávnych vzťahoch, v pracovnoprávnych vzťahoch a v iných vzťahoch. Rozhoduje aj o veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti verejnej správy okrem vecí, o ktorých na jeho návrh rozhoduje organizačný útvar úradu určený v tomto organizačnom poriadku úradu.

Podpredsedovia riadia a zodpovedajú za činnosť detašovaných pracovísk a zastupujú predsedu v rozsahu určenom predsedom .

Riaditeľ úradu riadi a organizuje prácu úradu a plní úlohy podľa pokynov predsedu a zodpovedá mu za svoju činnosť, ďalej priamo riadi, organizuje a kontroluje činnosť vedúcich odborov úradu, okrem vedúceho odboru SO/RO pre ROP a vedúceho oddelenia informatiky .

Zástupca riaditeľa úradu plní úlohy podľa čl. IX bod 2 organizačného poriadku.

Hlavný kontrolór riadi činnosť útvaru hlavného kontrolóra a zodpovedá za jeho činnosť.

Odbory, oddelenia úradukancelária predsedu, sú riadené ich vedúcimi zamestnancami. Vedúci zamestnanci podľa predchádzajúcej vety zodpovedajú za plnenie úloh a za výkon práce zamestnancov odboru, oddelenia a kancelárií .

Vedúci odborov, okrem odboru SO pre IROP, zodpovedajú riaditeľovi za výkon činnosti na nimi riadených úsekoch a za dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov a vnútorných noriem samosprávneho kraja.

Publikované: 20.01.2016 / Aktualizované: 23.05.2022 HoreTlačiť