Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vzťahy úradu k orgánom PSK

Vzťahy Úradu PSK k jednotlivým orgánom PSK 

Vzťah úradu k zastupiteľstvu

 • Úrad pripravuje a spracováva materiály, odborné podklady a iné písomnosti pre rokovanie zastupiteľstva a vykonáva nariadenia a uznesenia Zastupiteľstva PSK (ďalej len zastupiteľstva).
 • Riaditeľ úraduhlavný kontrolór sa zúčastňujú na zasadnutí Zastupiteľstva PSK s hlasom poradným.
 • Vedúci odborov úradu sa zúčastňujú na rokovaniach zastupiteľstva.

Vzťah úradu k predsedovi

 • Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok a je štatutárnym orgánom samosprávneho kraja v majetkovoprávnych vzťahoch, v pracovnoprávnych vzťahoch a v iných vzťahoch.
 • Predseda rozhoduje aj o veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických a fyzických osôb v oblasti verejnej správy okrem vecí, o ktorých na jeho návrh rozhoduje organizačný útvar úradu určený v tomto organizačnom poriadku úradu.
 • Za plnenie úloh úradu zodpovedá riaditeľ úradu predsedovi.

Vzťah úradu ku komisiám zastupiteľstva

 • Úrad pripravuje a spracováva materiály pre rokovanie komisií zastupiteľstva (ďalej len "komisie"). 
 • Vedúci zamestnanci úradu, ktorí sú vo funkciách sekretárov komisií, sa zúčastňujú na rokovaniach komisií, kde sú povinní podávať vysvetlenia k spracovaným a predkladaným materiálom. Na zasadnutiach komisií sa môže zúčastňovať aj hlavný kontrolór.
 • Úrad zabezpečuje podľa pokynov riaditeľa úradu a predsedov komisií prostredníctvom sekretárov komisií administratívne práce spojené s činnosťou komisií. 

 

Publikované: 20.01.2016 / Aktualizované: 21.02.2023 HoreTlačiť