Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov, k. ú. Lipany dôvod hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Lipany

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Predmet prevodu

Zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 v správe Strednej odbornej školy podnikania a služieb, Komenského 16, 082 71 Lipany, IČO: 159476 a  Mestom Lipany, Krivianska 1, 08271 Lipany, IČO: 00327379, bez finančného vyrovnania rozdielu výmery pozemkov nasledovne:

 1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Mesto Lipany nadobúda do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný v k.ú. Lipany, a to:
  • ​​novovytvorenú parcelu registra C KN, parcelné číslo 1240/45, orná pôda o výmere 430 m2  vytvorenú pričlenením časti parcely registra C KN, parcelné číslo 1240/48, orná pôda o výmere 298 m2 zapísanej na LV č. 1108 k novo rozdelenej parcele registra C KN, parcelné číslo 1240/45, orná pôda o výmere 132 m2, zapísanej na LV č. 1108, geometrickým plánom č. 3/2023, vyhotoveným GEODET MK, s.r.o., Lipany, IČO: 52727751, zo dňa 20.04.2023, úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 23.05.2023 pod číslom G1-325/2023,

   spoluvlastnícky podiel 1/1,
   ťarchy: bez tiarch
 2.  Mesto Lipany odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1375 v k.ú. Lipany, a to
  • ​​​​​ parcelu registra C KN, parcelné číslo 1240/41, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 164m2,
  • parcelu registra C KN, parcelné číslo 1240/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 116m2,
  • novovytvorenú parcelu registra C KN, parcelné číslo 1240/99, orná pôda o výmere 117 m2, odčlenenú od parcely registra E KN, parcelné číslo 457/3, orná pôda o výmere 1115 m2  zapísanú na LV č. 1357, geometrickým plánom č. 3/2023, vyhotoveným GEODET MK, s.r.o., Lipany, IČO: 52727751, zo dňa 20.04.2023, úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 23.05.2023 pod číslom G1-325/2023,

   spoluvlastnícky podiel 1/1,
   ťarchy: bez tiarch

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Zámenou nehnuteľného majetku si PSK majetkovo právne vysporiada hranice školského areálu SOŠ podnikania a služieb a mesto si majetkovo právne vysporiada priľahlý príjazdový pozemok na futbalové ihrisko.

Zverejnenie

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 09.06. 2023 do 26.06. 2023, 10:00 hod.

 

Publikované: 09.06.2023 / Aktualizované: 09.06.2023 HoreTlačiť