Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. Byt č.2, vchod 1, prvé poschodie, k.ú. Bijacovce

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v náväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK.

1. Predmet zmluvy

prevod nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy, Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce, IČO: 50 481 495

byt č. 2, vchod 1, prvé poschodie:

k. ú. Bijacovce, zapísaný na LV č. 409, súpisné číslo 193, druh stavby – bytový dom na pozemku registra CKN, parcelné číslo 277, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1199 m2

podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku – 495/4558

spoluvlastnícky podiel: 1/1,

ťarchy: bez zápisu
 

spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

2. Účastník zmluvného vzťahu – kupujúci

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK.

1. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 82/2017 zo dňa 25. 03. 2017, vyhotoveným znalcom Ing. Petrom Turekom, v zmysle vyhlášky MS  SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších   predpisov, predstavuje 14.300 €.

3.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej znaleckým posudkom, t. j. 14.300,00 €.

b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa,

c) lehota splatnosti: do 30 dní od dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom,

d) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností).

e) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. b) a c) a ostatných nákladov podľa písm. d), 

f) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny podľa písm. b) alebo c),  alebo ostatných nákladov podľa písm. d).

4.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a)  Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho kraja v lehote do 11. 12 . 2020  do  13:00  hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:                                                                           

„Obchodná verejná súťaž – Byt č. 2, k. ú. Bijacovce – neotvárať!“

identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe – meno, priezvisko, adresa“

na adresu:    Prešovský samosprávny kraj

                     Odbor majetku a investícií

                     Námestie mieru 2

                     080 01 Prešov

 

Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne úradu Prešovského samosprávneho kraja.

b)   Návrh musí obsahovať:

- návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou a v elektronickej forme na CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.vucpo.sk pri vyhlásení tejto o. v . s.),

- presnú identifikáciu navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto: 

kupujúci  – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu), v prípade manželov identifikačné údaje obidvoch, alebo                                        

kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR) 
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu,alebo                                      

kupujúci – právnická osoba (PO)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register 

- súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,

- zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,

- doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení finančnej zábezpeky minimálne vo výške 50% z ponúknutej ceny za nehnuteľný majetok, ktorú zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú oprávnenou osobou navrhovateľa v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.vucpo.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)

- údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail

c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.

d)   Vyhlasovateľ si v súlade s  § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už  uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

e)    V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

f)    Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť    všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.

g)    Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením  a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva.

5.  Obhliadka majetku

a)  Obhliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Pavol Sedlák, riaditeľom Spojenej školy, Bijacovce 1 (tel.:  053/4182041 kl.27 , 0915776611).

 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

 

  V Prešove 16.11.2020

 

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK   

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 16.11.2020 do 11.12.2020, 13:00 h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 13.11.2020 / Aktualizované: 13.11.2020 HoreTlačiť