Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S – pozemok zapísaný na LV č. 10575, k. ú. Bardejov

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „ PSK“)

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný majetok PSK

1. Predmet zmluvy

prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja zo správy Spojenej školy, Štefánikova 64, Bardejov, zapísaného na LV č. 10575, k. ú. Bardejov, okres Bardejov a to:

pozemky:

 •       parcela registra C KN parcelné číslo 1618/53, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 506 m²
 •       parcela registra C KN parcelné číslo 1618/92, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 557 m²       

spoluvlastnícky podiel: 1/1,

ťarchy:bez zápisu

2. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 54/2020 zo dňa 02.07.2020 vyhotoveným znalcom Ing. Miroslav Lissý, Mokroluh 48, 086 01 Rokytov,  v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku  prestavuje 10.406,77,- €.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výškestanovenej znaleckým posudkom t.j. 10.406,77,- €

b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa,

c) lehota splatnosti: do 30 dní od dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom,

d) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností),

e) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. b) a c) a ostatných nákladov podľa písm. d),

f)  oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny podľa písm. b) alebo c) alebo ostatných nákladov podľa písm. d).

 4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 a) Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského  samosprávneho kraja v lehote do 11. 12. 2020 do 13:00  hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:

     „Obchodná verejná súťaž – Pozemky, k. ú. Bardejov – neotvárať!“

   „identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe – meno, priezvisko, adresa“

     na adresu:   Prešovský samosprávny kraj

                         Odbor majetku a investícií

                         Námestie mieru 2

                         080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne úradu Prešovského samosprávneho kraja.

b)   Návrh musí obsahovať:

- návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou a v elektronickej forme na CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v . s.),

- presnú identifikáciu navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:

 • kupujúci  – fyzická osoba  titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu), v prípade manželov identifikačné údaje obidvoch, alebo                                        
 • kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)  obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu,  alebo                                      
 • kupujúci – právnická osoba (PO) obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register                     

- súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,

- zámer  s prevádzanou nehnuteľnosťou,

- doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení finančnej zábezpeky minimálne vo výške 50% z ponúknutej ceny za nehnuteľný majetok, ktorú zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú oprávnenou osobou navrhovateľa v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)

- údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail

c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.

d)  Vyhlasovateľ si v súlade s  § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už  uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia  súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

e)  V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia nemajú  nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

f)  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.

g) Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením  a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva.

 5.  Obhliadka majetku

a) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – RNDr. Eva Kurnátová, PhD., riaditeľka Spojenej školy, Bardejov, tel.: 054 4880 151, email: spojenabj@mail.t-com.sk

b)  Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

 

V Prešove 16.11.2020

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 16.11.2020 do 11.12.2020, 13:00h.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: jana.skybova@vucpo.sk

    
Publikované: 13.11.2020 / Aktualizované: 13.11.2020 HoreTlačiť