Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. - stavba budova Obchodnej akadémie a pozemok v k.ú. Bardejov

 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)  v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v náväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK.

1. Predmet zmluvy

prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja zo správy SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove zapísaného na LV č. 10819, k. ú. Bardejov,  a to:                  

pozemok: registra C KN parcelné číslo 846, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1513 m2,

stavba: budova Obchodnej akadémie, súpisné číslo 80, na pozemku registra C KN parcelné číslo 846, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1513 m2, s príslušenstvom: plot a spevnené plochy

spoluvlastnícky podiel: 1/1,

      ťarchy: bez zápisu,

spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 10/2016  zo dňa    5.4.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Jozefom Fedorkom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 1.079.527,92 €, z toho stavba s príslušenstvom 959.199,03 €, pozemky 120.328,89 €, pri jednotkovej cene pozemkov 79,53 €/m2.

2. Účastník zmluvného vzťahu -  kupujúci

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1,  2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhovateľ , ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100.000,00 € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Podmienka podľa bodu 2. t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy.

4. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 50%z ceny znaleckého posudku t. j. 539 764,- €,

b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod.,

c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b),

d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).

5. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a)  Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho kraja v termíne  do 21. 12. 2020  do  13:00  hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

     „Obchodná verejná súťaž  - stavba budova Obchodnej akadémie a pozemok v k. ú. Bardejov v správe SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov – neotvárať!“

„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského  registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa, pri  fyzickej osobe – meno, priezvisko, adresa“
 

na adresu: Prešovský samosprávny kraj
                  Odbor majetku a investícií
                  Námestie mieru 2
                  080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Prešovského samosprávneho kraja.

b)   Návrh musí obsahovať:

 • doplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.vucpo.sk pri vyhlásení tejto o. v. s.),
 • presnú identifikáciu záujemcu s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto: 
  • kupujúci  – fyzická osoba  titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu), v prípade manželov identifikačné údaje obidvoch, alebo                                        
  • kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)  obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu,  alebo                                      
  • kupujúci – právnická osoba (PO) obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register                     
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
 • hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny,
 • podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,
 • doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení finančnej zábezpeky vo výške 50% z ponúknutej ceny stanovenej vyhlasovateľom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č.ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.vucpo.sk pri vyhlásení tejto  o. v. s.)
 • oprávnená kontaktná osoba, telefón, mobil, e-mail.

             c)     Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.

             d)   Vyhlasovateľ si v súlade s  § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

e)   V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

f)   Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.

g)   Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva.

 

Na stiahnutie

6. Obhliadka majetku

a) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Helenou Ferkovou, riaditeľkou SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove, (tel.: 054-4722490, mobil: 0908 883 632)

b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

 

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK    

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 04.12.2020 do 21.12.2020, 13:00 h.

 

Publikované: 04.12.2020 / Aktualizované: 13.01.2021 HoreTlačiť